Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Повний список надходжень за місяць

Краще за січень

 
Міжнародна журналістика

76.120я73
Г80   

Гресько, О.В. Міжнародна журналістика [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.В. Гресько. – К. : Грамота, 2009. –112с. 

У навчально-методичному посібнику проаналізовано сучасний стан українських засобів масової інформації і перспективи інтеграції вітчизняних мас-медіа у світовий інформаційний простір, досліджено тенденції розвитку міжнародної журналістики в Україні, Європі, світі.
Сучасна система цінностей кожної країни трансформується під впливом національної системи засобів масової інформації, державної інформаційної політики її громадських організацій. За допомогою практичних прикладів авторка описала, як застосування новітніх комунікаційних технологій зумовлюють людство по-новому сприймати об’єктивну реальність і реагувати на геополітичні процеси світового масштабу.

 
Сенсорний аналіз

65.9(4Укр)422.5я73
С31


Сенсорний аналіз [Текст] : практикум : навч. посіб. / І.В. Ємченко, А.О. Троякова, А.П. Батутіна та ін. – Львів : Афіша, 2009. – 328с.

Навчальний посібник „Сенсорний аналіз. Практикум” призначений для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки „Товарознавство і торгівельне підприємництво” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”. У навчальному посібнику систематизовано викладено теоретичний і практичний матеріал згідно з типовою програмою. Структура навчального посібника включає теми з сенсорного аналізу продовольчих і непродовольчих товарів. При вивчені кожної теми передбачено виконання самостійної роботи і лабораторно-практичного завдання, які супроводжуються поясненнями і рекомендованими літературними джерелами практичного завдання з метою самоконтролю знань матеріалу до кожної теми є запитання і тести.
Текстовий матеріал посібника містить таблиці, схеми, рисунки, додатки, що сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу курсу.
Навчальний посібник може бути також корисним для практичних працівників в галузі торгівлі.

 
Таможенный контроль в морских пунктах пропуска

67.9(4Укр)301.143.1я73
П50  

Полищук, А.В. Таможенный контроль в морских пунктах пропуска [Текст] : учеб. пособ. / А.В. Полищук, П.В. Пашко, В.В. Ченцов. –Одесса : Пласке, 2009. –480с. 

У книзі розглядаються особливості митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщають через морські пункти пропуску, оцінюваються різноманітні фактори, що впливають на застосування митних процедур. Автори аналізують діючу в Україні нормативно-правову базу, порівнюють вимоги та рекомендації міжнародних  нормативно-правових актів, Митного кодексу України, Кодексу торгівельного мореплавства України та інших нормативно-правових актів України та Російської Федерації.
Навчальний посібник розрахований на співробітників митних органів, працівників органів та контролюючі служби морських портів, а також на студентів вищих навчальних закладів, які готують спеціалістів у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 
Історія української Конституції

67.9(4Укр)300.1я73
Т56  

Томенко, М.В. Історія української Конституції [Текст] : навч. посіб. / М.В. Томенко. – К. : Освіта, 2009. –464с. 

У книзі зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до сьогодення. Переконливо доводиться, що „Пакти й конституції...” Пилипа Орлика (1710р.), „Начерки Конституції Республіки” Георгія Андрузького (1850р.), Основний закон „Самостійної України” (1905р.), Конституцію УНР (1918р.), „Проект Конституції основ державних законів УНР” Отто Ейхельмана (1920-1921рр.), Конституцію України (прийняту 28 червня 1996р.) єднає ідея побудови демократичної незалежної України.
Вивчення історії створення та прийняття конституційних документів, а також розв’язання в них проблем форми правління й устрою держави, місця особистості, нації та суспільства в системі етичних цінностей стане в пригоді у процесі пошуків подальших шляхів розбудови України як правової, демократичної держави.
Видання зацікавить студентів, науковців, викладачів, політиків та широкий загал читачів, які поглиблено вивчають національну історію.

 
Інженерна графіка

30.11я73
І-62
                           

Інженерна графіка [Текст] : підручник / В.В. Ванін, В.В. Перевертун, Т.М. Надкернична, Г.Г. Власюк. – К. : ВНV, 2009. – 400с. – (Інформатика).

Розглядаються основні питання нарисної геометрії як бази геометричного комп’ютерного моделювання об’єктів. Подаються відомості щодо оформлення конструкторської та програмної документації. Наведено приклади оформлення креслеників деталей, складальних креслеників, схем та інших конструкторських документів. Після кожного розділу подаються запитання та вправи для самоперевірки.
Призначений для студентів технічних спеціальностей, навчання яких пов’язано з вивченням радіоелектронної апаратури, зокрема студентів, що навчаються за напрямами „Комп’ютерні науки”, „Комп’ютерна інженерія”, „Системна інженерія”, а також для студентів електротехнічних, радіотехнічних та приладобудівних спеціальностей.

 
Теорія прийняття рішень

 

22.18я73
К29  

Катренко, А.В. Теорія прийняття рішень [Текст] : підручник / А.В. Катренко, В.В. Пасічник, В.П. Пасько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : ВНV, 2009. – 448с. – (Інформатика).

 

У підручнику викладені теоретичні основи прийняття рішень (ПР), наведені основні моделі та методи формування оптимальних рішень. Розглянуті історія розвитку концепції ПР, послідовність та зміст основних етапів ПР, структура задачі ПР, класифікація моделей задач ПР. Викладена теорія бінарних відношень та її застосування для відображення структури переваг особи, що приймає рішення (ОПР). Розглянуто застосування метризованих відношень для опрацювання експертної інформації та побудови найкращого багатоособового рішення. Наведені моделі та методи розв’язання багатокритерійних задач ПР, як методи глобального критерію, переведення критеріїв в обмеження, послідовних поступок та група методів ELECTRE.

 
Маркетинг інновацій

65.9(4Укр)291.551-21я73
Т12  

Табачник, Д.В. Маркетинг інновацій [Текст] : навч. посіб. / Д.В. Табачник, Ю.В. Каракай, А.М. Гуржій. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ ім. Т. Шевченка”, 2009. –288с.  

 

Навчальний посібник містить матеріали, що формують систему знань дисципліни „Маркетинг інновацій”. У комплексі дисциплін за напрямами підготовки „Менеджмент інноваційної діяльності” та „Управління інноваційною діяльністю” освітньо-професійних рівнів „спеціаліст” та „магістр” ця дисципліна є однією з головних.
За змістом посібник відповідає навчальній програмі дисципліни „Маркетинг інновацій” і висвітлює результати багаторічних наукових досліджень учених у цій галузі. Особлива увага приділяється стратегічному маркетингу інновацій, ролі та функціям держави в реалізації стратегії інноваційного розвитку, виходячи з філософії маркетингу, ринкової орієнтації підприємств.
Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Посібник також буде корисний для керівників та спеціалістів підприємств і організацій, які цікавляться маркетингом інноваційних товарів.

 
Злочини проти статевої свободи

67.9(4Укр)308.113
Ш49 

Шеремет, А.П. Злочини проти статевої свободи [Текст] : [монографія] / А.П. Шеремет. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 216с. 

У монографії розглядаються актуальні кримінально-правові, криміналістичні та кримінологічні проблеми боротьби зі злочинами проти статевої свободи та статевої недоторканості. Робота підготовлена на основі порівняльного аналізу кримінального законодавства, слідчої і судової практики у справах про згвалтування, даних кримінальної статистики, результатів вибіркового соціологічного вивчення кримінальних справ, законодавчого досвіду зарубіжних країн.
Розрахована на наукових працівників у галузі права, студентів юридичних вузів і факультетів усіх форм навчання. Може бути використана співробітниками правоохоронних органів.

 
Міжнародний бізнес: Українська бізнес-енциклопедія

65.5я2
В42  

Віднійчук-Вірван, Л.А. Міжнародний бізнес: Українська бізнес-енциклопедія [Текст] : [довідник] / Л.А. Віднійчук-Вірван, Н.В. Вірван. – Чернівці : Наші книги, 2008. –376с. 

 

 

У науково-практичному посібнику висвітлюються як теоретичні, так і практичні основи міжнародного бізнесу, міжнародних фінансів, банківської діяльності, міжнародних економічних відносин, геоекономіки, віртуального бізнесу в умовах поглиблення глобалізації світової економіки.
Видання розраховане на студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, наукових та практичних діячів міжнародного бізнесу, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, працівників банків, фінансів, податкової системи, економіки, міжнародного менеджменту і маркетингу та широкого кола читачів.

 
Основи економічної кібернетики

65.050.03я73
З-38  

Зацеркляний, М.М. Основи економічної кібернетики [Текст] : [навч. посіб.] / М.М. Зацеркляний, О.Ф. Мельников. – Чернівці : Наші книги, 2008. –392с. 

У посібнику викладені основи економічної кібернетики, при цьому особлива увага звернута на побудову економіко-математичних моделей.
Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти України.

 
Земельне право України

67.9(4Укр)307.1я73
Ш49 

Шеремет, А.П. Земельне право України [Текст] : підручник / А.П. Шеремет. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 632с. 

Підручник написаний відповідно до програми дисципліни „Земельне право”. В ньому висвітлюється зростаюча роль цієї галузі права в зв’язку з проведенням земельної реформи, приватизації земель, удосконаленням правових форм ефективного використання, відновлення й охорони землі як інтегрованого та диференційованого об’єкта правового регулювання, з урахуванням її функціонального призначення в нових, ринкових умовах держави.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних та сільськогосподарських вузів і факультетів, практичних працівників та широкого кола громадян, які займаються проблемами правового розвитку земельних правовідносин в Україні.

 
Статистика

65.051я73
С78

Статистика [Текст] : навч. посіб. / Р.Я. Баран, Л.І. Жолоб, О.С. Кондур, О.М. Крупа. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 240с.

Навчальний посібник охоплює основи загальної теорії статистики та економічної статистики відповідно до програми курсу „Статистика”. Теоретичні постулати в посібнику проілюстровані розв’язками типових задач, вирішення яких допоможе отримати необхідні навики при розрахунку різноманітних статистичних показників. Для контролю знань студентів у посібнику використано тести.
Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та фахівців, що займаються питаннями аналізу господарської діяльності.

 
Етнополітика в Україні

66.3(4Укр),5
З-42  

Зварич, І.Т. Етнополітика в Україні: регіональний контекст [Текст] : [монографія] / І.Т. Зварич. – К. : Дельта, 2009. –320с. 

У монографії здійснено наукове узагальнення вузлових аспектів і принципів системно-функціонального аналізу державної етнонаціональної політики сучасної української держави у її комплексному взаємозв’язку з регіональними особливостями вітчизняних етнополітичних процесів. Розкрито авторське бачення сучасної концепції регіоналізму, її ролі та місця у дослідженні міжетнічних стосунків. Особлива увага приділена розгляду феномену „нового регіоналізму”, який в умовах України – держави з надмірною політизацією регіональних чинників, несе у собі цілком реальні загрози і виклики її національній безпеці. Обгрунтовано актуальні завдання та рекомендовано систему заходів з усього комплексу порушених у монографії проблем.
Розрахована на науковців, аспірантів, студентів та широкий загал, зацікавлений процесами формування української політичної нації.

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua