Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Повний список надходжень за місяць

Краще за лютий

 
Кайдалова, Л.Г. Педагогічна майстерність викладача

74.5я73
К15

Кайдалова, Л.Г. Педагогічна майстерність викладача [Текст] : навч. посіб. / Л.Г. Кайдалова, Н.Б. Щокіна, Т.Ю. Вахрушева. - Х. : Вид-во НФаУ, 2009. -140с.

 

У посібнику розкрито сутність та складові педагогічної майстерності: професійна компетентність, педагогічна техніка, культура, педагогічний такт та імідж викладача. Висвітлено специфіку й особливості спілкування в педагогічній діяльності, приділено увагу лекціям майстер-класу та акторським здібностям викладача, самовдосконаленню педагога.
Рекомендовано викладачам, аспірантам та магістрам.

 
Сучасні проблеми біоетики

87.75я73
С91


Сучасні проблеми біоетики [Текст] : навч. посіб. / [В.А. Мороз, В.В. Пропіснова, Д.В. Леонтьєв та ін.] ; за ред. В.А. Мороза. - Х. : Вид-во НФаУ, 2009. - 128с.

У посібнику подано матеріал для самостійної підготовки з дисципліни "Сучасні проблеми біоетики".
Призначений для самостійної підготовки студентів вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації.
Становить інтерес для медичних та фармацевтичних працівників усіх спеціальностей (лікарів, провізорів, фармацевтів, фельдшерів та ін.)

 
Чернадчук, Т.О. Основи валютного права України

67.9(4Укр)302.4я73
Ч-49

Чернадчук, Т.О. Основи валютного права України [Текст] : навч. посіб. / Т.О. Чернадчук. - Суми : Університетська книга, 2009. - 301с.

У посібнику висвітлено найбільш важливі питання валютного права та зроблено акцент саме на тих особливостях, які відображають специфіку цієї галузі права, здійснено аналіз валютного законодавства, звернуто увагу на його окремі недоліки, розглянуто підходи, що склалися в науковій літературі. Відображено останні зміни, що відбулися у валютному законодавстві, а також валютне законодавство зарубіжних країн. Матеріал викладено в стислій, систематизованій і доступній для студентів формі.
Рекомендований студентам вищих навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться правом.

 
Гонюкова, Л.В. Суспільно-політичні об'єднання

 

66.6я73
Г65

Гонюкова, Л.В. Суспільно-політичні об'єднання: теорія і практика [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л.В. Гонюкова, Б.М. Максимець. - К. : Генеза, 2009. - 240с.

Посібник орієнтує студентів на вивчення основ партології як одного з напрямів політичної науки. Увага акцентується на суті політичних партій і їх правовій інституціоналізації, взаємозв'язку і взаємодії політичних партій з громадськими об'єднаннями, а також їх відмінності від громадсько-політичних рухів, на статусній ролі партій у системі правової держави.
Для методистів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами громадсько-політичних об'єднань та суспільного розвитку.

 
Фурдичко, О.І. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище

65.9(4Укр)28я73
Ф95

Фурдичко, О.І. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище [Текст] : навч. посіб. / О.І. Фурдичко, В.П. Славов, А.П. Войцицький ; за наук. ред. О.І. Фурдичка. - К. : Основа, 2008. -360с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи сучасних методів і правил нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище, види нормування та нормативно-правові документи щодо його якості.
Викладений матеріал за проблемами допоможе студентам засвоїти курс дисципліни "Нормування антропогенного навантаження на природне середовище".
Для студентів спеціальностей "Екологія та охорона навколишнього середовища" вищих навчальних закладів.

 
Королько, В.Г. Зв'язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практик

65.050.2я73
К68

Королько, В.Г. Зв'язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика [Текст] : підручник / В.Г. Королько, О.В. Некрасова. - Вид. 3-є, допов. і переробл. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. - 831с.

 

Кращий вітчизняний підручник зі зв'язків із громадськістю (паблик рілейшнз), у якому цілком відображені сучасні досягнення теорії і практики, науки і мистецтва комунікацій між організаціями та важливими для них групами особливого інтересу. Він відповідає вимогам як Міжнародної асоціації паблик рілейшнз, так і постановам керівних органів України щодо підготовки фахівців у цій сфері. У книзі викладено методологічні та методичні основи навчальної дисципліни "Зв'язки з громадськістю" з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Особливу увагу приділено поєднанню зарубіжного й вітчизняного досвіду в означеній сфері. Підручник поповнено новітніми документами та прикладами з практики паблик рілейшнз у сфері бізнесу, політичного життя, зв'язків із міжнародною громадськістю.
Видання адресоване викладачам, аспірантам і студентам вузів, дослідникам і практикам, фахівцям у сфері менеджменту й державного управління. Книга буде корисною для активу політичних партій, керівників виборчих кампаній - усіх, хто працює або прагне працювати у сфері зв'язків із громадськістю.

 
Яковець, А.В. Телевізійна журналістика: теорія і практика

76.32я73
Я47

Яковець, А.В. Телевізійна журналістика: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / А.В. Яковець. - 2-е вид., допов. і переробл. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. - 262с.

Посібник ставить за мету розкрити концептуально - теоретичні засади функціонування телевізійної журналістики у системі ЗМІК.
Новітню телевізійну журналістику в Україні не можна уявити поза розумінням соціальної дійсності, поза оцінкою і прогнозом, поза коментуванням подій та явищ суспільного життя.
Українська школа журналістики тяжіє до європейської. Де без аналізу фактів, розкриття їх суті, виявлення їх причинно-наслідкових взаємозв'язків не можна вважати нормальним життя громадян. Аналітичність журналістики є виразом її сутності як певної форми відображення об'єктивної і реальної дійсності.
Видання розраховане на студентів відділень журналістики та тих, хто цікавиться телебаченням.

 
Практикум з економетрії

65в631я73
П69


Практикум з економетрії [Текст] : навч. посіб. / О.Л. Лещинський, В.В. Рязанцева, О.О. Юнькова, І.І. Юртин ; за ред. О.О. Юнькової. - К. : Персонал, 2009. - 256с.

У посібнику розглянуто основні задачі економетричних досліджень і методи їх розв'язання. Основним методом оцінювання параметрів регресійних рівнянь обрано метод найменших квадратів (МНК). Описано особливості оцінювання параметрів у разі порушення основних умов застосування класичного МНК і альтернативні методи оцінювання параметрів моделей (метод головних компонентів, узагальнений МНК тощо). Динаміку економічних процесів розглянуто на прикладах моделей часових рядів. Для моделювання економічних процесів з прямими та оберненими зв'язками використано системи одночасних рівнянь.
Посібник містить розділи з вищої математики, алгебри, теорії ймовірностей і математичної статистики, необхідні для засвоєння курсу економетрії.
Призначений для студентів економічних спеціальностей.

 
Основи зовнішньоекономічної діяльності

 

65.9(4Укр)298.2я73
О-77


Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. /[ І.І. Дахно, В.В. Кобржицький, В.М. Куценко та ін.] ; за ред. І.І. Дахна. - К. : Персонал, 2009. - 316с.

У пропонованому навчальному посібнику висвітлено основні засади зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємництва України. Посібник можна використовувати при вивченні однойменного курсу, а також інших дисциплін, зокрема "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Міжнародні економічні відносини", "Міжнародна торгівля", "Право зовнішньоекономічної діяльності" та ін.
Для студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями зовнішньоекономічної діяльності.

 
Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій

86.3я2
Л93


Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій [Текст]. Т.3 : енцикл.-довід. вид. / авт.-уклад. Г. Щокін. - К. : Персонал, 2008. - 576с.

У третьому томі енциклопедичного компендіуму з релігієзнавчих, етнолінгвістичних і культурно-історичних аспектів розвитку людства розглянуто історію і релігії індоарійських народів, що виокремилися з індоєвропейської спільноти.
Для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами релігієзнавства, культурології та історії цивілізацій.

 
Посилкіна, О.В. Економіка і організація інноваційної діяльності

65.9(4Укр)291.551я73
П61

Посилкіна, О.В. Економіка і організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / О.В. Посилкіна, Г.В. Костюк, В.М. Тіманюк.- К. : Вид-во НФаУ, 2009. - 272с.

Навчальний посібник має на меті допомогти студентам, аспірантам, керівникам наукових підрозділів і організацій у засвоєнні основних положень економіки і організації інноваційної діяльності. Значна увага в ньому приділяється таким актуальним проблемам, як організація інноваційного процесу та інноваційної діяльності в ринкових умовах; фінансове забезпечення інноваційної діяльності; розрахунок витрат, пов'язаних зі здійсненням інноваційної діяльності; ціноутворення на інноваційну продукцію; оцінка ефективності інновацій та ін. Особливістю посібника є розгляд основних питань економіки і організації інноваційної діяльності як на загальнотеоретичному рівні, так і в погодженні зі специфікою фармацевтичної галузі. Містить теоретичні основи, питання для самоперевірки, перелік рекомендованої літератури і глосарій.
Навчальний посібник призначений для спеціалістів, магістрів, аспірантів спеціальностей "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент організацій", а також магістрів та аспірантів спеціальностей "Фармація", "Технологія фармацевтичних препаратів", "Промислова біотехнологія", "Технологія парфумерно-косметичних засобів" та "Клінічна фармація".

 
Русанова, І.В. Інженерний благоустрій територій

38.9я73
Р88

Русанова, І.В. Інженерний благоустрій територій [Текст] : [підручник] / І.В. Русанова, Г.М. Шульга. - Львів : Растр-7, 2009. - 212с.

У підручнику розглянуті основні заходи і методи, що спрямовані на освоєння територій і підготовку їх для цілей будівництва. Описані заходи з інженерної підготовки територій в особливих умовах, а також поданий матеріал, присвячений благоустрою територій, куди увійшов розділ, що розглядає інсоляцію територій та захист від шуму.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів базового напрямку "Архітектура".

 
Войтенко, С.П. Інженерна геодезія

26.1я73
В65

Войтенко, С.П. Інженерна геодезія [Текст] : підручник / С.П. Войтенко. - К. : Знання, 2009. - 557с. - (Вища освіта ХХІ століття).

Висвітлено основні теоретичні і практичні положення з інженерної геодезії при вишукуваннях, проектуванні, зведенні та експлуатації будинків і споруд. Розкрито принципи організації геодезичних робіт при створенні карт і планів, особливості виконання геодезичних розмічувальних робіт, методи розв'язання інженерних задач на картах і планах, методи виконання лінійних і кутових вимірювань, вимірювань перевищень, топографічних знімальних робіт та камерального оброблення матеріалів польових вимірювань. Розглянуто особливості використання сучасних електронних, лазерних та супутникових приладів і технологій виконання інженерно-геодезичних робіт.
Для студентів, які вивчають курс інженерної геодезії, геодезії чи топографії, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, інженерам-геодезистам та землеупорядникам, які виконують інженерно-геодезичні роботи.

 
Теорія і практика прийняття управлінських рішень

65.050.2я73
Т33


Теорія і практика прийняття управлінських рішень [Текст] : навч. посіб. / А.С. Крупник, К.О. Линьов, Є.М. Нужний, О.М. Рудик. - К. : Простір, 2007. - 156с.

 

Мета навчального посібника - донести до слухачів суму знань про системну діяльність керівників та персоналу управління у процесі розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень. Це є спроба представити процесуальну характеристику управлінської діяльності та поетапного досягнення результату (управлінських цілей).
"Теорія і практика прийняття управлінських рішень" є складовою частиною навчальної програми з підготовки магістрів за спеціальністю "Державне управління". Курс тісно пов'язаний з іншими дисциплінами, оволодіння якими передбачене програмою підготовки магістрів у Національній академії державного управління при Президентові України.

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua