Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Жовтень
Психологія сім’і

88.5я73
П86

Психологія сім’і [Текст] : навч. посіб. / [В.М. Поліщук, Н.М. Ільїна, С.А. Поліщук та ін.]; за заг. ред. В.М. Поліщука. –2-е вид., допов. – Суми : Університетська книга, 2009. – 282с.

 

В посібнику аналізується психологія сучасної сім’і в умовах глобалізації суспільних відносин, агресивного соціального впливу. Вивчаються основні чинники стабільності сімейних відносин, зокрема роль вікових криз як об’єктивних, закономірних явищ в особистісному розвитку. З’ясовуються типи сімей, стилі подружнього спілкування, особливості виховання дітей.
Наголошується на значенні суспільної психологічної просвіти. Актуалізується проблема психологічної допомоги сім’і, зокрема, в екстремальних ситуаціях.

 
Правові основи охорони інформації

67.9(4Укр)301.114я73
П68

Правові основи охорони інформації [Текст] : підручник для ВНЗ / З.Б. Живко, В.В. Сердюков, О.М. Стаднік, В.О. Хорошко; за ред. В.О. Хорошка. – Вид. 2-е, допов. і переробл. – К. : ДУІКТ, 2009. – 355с.

 

 

Запропонований підручник розкриває комплекс проблем пов’язаних з правовою охороною інформації. У виданні здійснено огляд існуючого законодавства, що регулює відносини, які виникають у процесі охорони інформації України, та чітко визначені межі можливих та неможливих взаємин щодо отримання інформації.
Здійсненний аналіз існуючої законодавчої бази охорони та захисту інформації може стати передумовою щодо розробки нових позицій та удосконалень існуючої бази.
Видання призначене для студентів вищих учбових закладів, аспірантів, а також фахівців, що працюють у галузі захисту та охорони інформації.

 
Бюджетное возмещение и махинации с НДС

67.9(4Укр)302.231.1я73
Б53 

Бесчастный, В.Н.
Бюджетное возмещение и махинации с НДС [Текст] : учеб. пособие / В.Н. Бесчастный, В.И. Лазуренко; [под общ. ред. В.И. Лазуренко]. – Донецк : Норд-Пресс, 2008. – 690с.

 

 

У навчальному посібнику розглядаються економіко-правові питання боротьби з незаконним бюджетним відшкодуванням ПДВ. Розглянуто основні типи махінацій із ПДВ. Запропоновано схеми криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із ПДВ. Крім того, представлені питання реєстрації платників ПДВ, подання декларації по ПДВ, обліку й звітності по ПДВ, використання податкових векселів. Зібраний матеріал узагальнено за останні 3 роки, що дозволяє детально розбиратися при проведенні документальних перевірок та ревізій.
Посібник розрахований на курсантів, студентів, аспірантів, ад’юнктів, працівників правоохоронних і контролюючих органів, викладачів.

 
Механізми регулювання інтеграційних процесів в Україні

66.4(4Укр),0я73
М55

Механізми регулювання інтеграційних процесів в Україні [Текст] : навч. посіб. / [І.В. Артьомов, В.Д. Бакуменко, В.Д. Бондаренко та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2009. – 656с. – (Євроінтеграція: український вимір. – Вип. 15).

 


У навчальному посібнику узагальнено основні напрями науково-теоретичних і практичних пошуків у сфері розробки та впровадження дієвих механізмів інтеграції, окреслено головні пріоритети інтеграції та розглянуто її механізми, на основі чого запроваджено певне методологічне підгрунтя для подальшої розробки практичних методів оцінки їх ефективності. Окрему увагу приділено особливостям розробки та впровадження конкретних, специфічних механізмів інтеграції, що виконують відповідні регулятивні функції.
Посібник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів при вивченні нормативних дисциплін з державного управління, публічної політики, аналізу політики та європейських справ; на працівників органів державної влади та управління, які здійснюють діяльність у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України. Він може бути використаний у галузі державного управління політичними, науково-технічними, економічними, оборонними та соціальними процесами, науково-методичного забезпечення професійного навчання державних службовців.

 
Контроллинг в действии

65.052.201.2я73
Д64 

Долинская, Р.Г.
Контроллинг в действии [Текст] : учеб. пособие / Р.Г. Долинская, В.А. Мищенко. – Х. : Инжэк, 2008. – 472с.

 

Контролінг як системна концепція управління підприємством, знаряддя індивідуального контролю й швидкого реагування, узгодження цілей і дієвої мотивації структурних підрозділів і посадових осіб дозволяє забезпечити найкращі результати в невизначеному ринковому середовищі. У посібнику представлені науково-методичні основи практичної реалізації функцій контролінгу. Особливого інтересу заслуговує використання інструментів контролінгу від створення відповідної структури центрів відповідальності до регламентного забезпечення їхньої діяльності. Матеріал кожної теми містить виклад теорії, контрольні тести, імітаційні завдання й ситуації, відповіді на які розміщено наприкінці книги.

 
Міжнародна інтеграція

66.4(0),01я73
М58

Міжнародна інтеграція [Текст] : навч. посіб. / [І.В. Артьомов, В.Д. Бакуменко, О.М. Ващук та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2009. – 472с. – (Євроінтеграція: український вимір. – Вип. 14).

 

У навчальному посібнику зібрані і впорядковані терміни та поняття, що висвітлюють сутність і специфіку процесів міжнародної інтеграції, глобалізації, розкривають зміст основних інституцій, пов’язаних з інтеграційними процесами, міжнародних організацій тощо. Терміни і поняття, представлені у посібнику, адаптовано до навчального процесу з урахуванням методики викладання дисциплін з державного управління міжнародних відносин.
Посібник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, слухачів, студентів, всіх, хто цікавиться питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції України, міжнародного співробітництва в сфері економіки, безпеки, військового будівництва, соціального розвитку тощо.

 
Спортивна генетика

28.704я73
С32 

Сергієнко, Л.П.
Спортивна генетика [Текст] : підручник / Л.П.
Сергієнко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2009. – 944с.

 

У підручнику викладено загальні основи генетики людини, розглянуто актуальні питання генетики рухової обдарованості, розвитку морфологічних ознак, рухових здібностей, психофізіологічних особливостей людини. Подано матеріал про генетичні маркери індивідуального розвитку людини.
Для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання та спорту. Може бути корисним для викладачів, фахівців зі спортивної біології, спортивних лікарів, тренерів, спортсменів високої кваліфікації.

 
Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство

30.3я73
Т38

Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство [Текст] : практикум : навч. посіб. / [В.В. Попович, А.І. Кондир, Е.І. Плешаков та ін.]. – Львів : Світ, 2009. – 552с.

 

Подано лабораторні, практичні та розрахункові роботи з металургії, матеріалознавства, ливарного виробництва, обробки металів тиском, зварювального виробництва та обробки металів різанням; викладено теоретичні основи, описано устаткування, інструменти, методику виконання робіт.

Призначений для студентів механічних і технологічних спеціальностей різних форм навчання вищих навчальних закладів.

 
Нанотехнологія у ветеринарній медицині

48я73
Н25

Нанотехнологія у ветеринарній медицині [Текст] : навч.- практ посіб. / В.Б. Борисевич, Б.В. Борисевич, В.Г. Каплуненко та ін.; за ред. В.Б. Борисевича, В.Г. Каплуненка – К. : Наноматеріали і нанотехнології, 2009. – 232с.

 

У навчально-практичному посібнику представлено характеристику нанотехнології, її здобутків у вигляді впровадження в практику ветеринарної медицини наноаквахелатів металів, які володіють антисептичними та стимулювальними властивостями. Подана коротка характеристика найбільш значимих нанометалічних препаратів – механізм дії, дозування, шляхи введення, доцільність використання при окремих інфекційно-запальних та травматичних ураженнях. Основна увага приділена лікуванню хірургічних хвороб у тварин, зокрема вульнеротерапії.

Дане видання є першим такого роду в Україні.

 
Фітотерапія

53.52я73
Г83 

Грига, І.В.
Фітотерапія [Текст] : навч. посіб. / І.В. Грига, В.І. Грига. – Ужгород : Ліра, 2008. – 488с.

 

Друге перероблене і доповнене видання навчального посібника написано згідно з програмою з фітотерапії для студентів медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації.
Рослини – як і люди: у кожної своя біографія, кожна по- своєму цікава, наділена чимось властивим лише їй. З ними пов’язано багато незвичного – правдивого, вигаданого, що породило чимало міфів і легенд. У посібнику охарактеризовано основні лікарські рослини, які знайшли застосування у фармакології та клінічній практиці; дана їх ботанічна, морфологічна, хімічна характеристика, вказані строки й способи заготівлі сировини, особливості виготовлення з неї ліків та їх практичного застосування.
Окремо наведені відомості про лікарські рослини, що належать до отруйних, аналізуються основні симптоми інтоксикації і методи лікування гострих отруєнь рослинами.

Для студентів – медиків, фармацевтів, бакалаврів, біологів, аспірантів, інтернів, лікарів, які цікавляться лікувальними властивостями лікарських рослин.

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua