Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Листопад
 
Інноваційний менеджмент

67.9(4Укр)291.551-21я73
І-66
Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація [Текст] : навч. посіб. / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Л.Й. Топоровська, Д.К. Зінкевич. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 144с.

 

Розкрито сутність інноваційного менеджменту з позиції системного та інших підходів. Основну увагу приділено елементам системи інноваційного менеджменту, зокрема його цілям, об’єктам, методам тощо. Як об’єкти інноваційного менеджменту розглянуто інноваційні процеси, програми, а також інноваційний потенціал та інноваційний розвиток.
Сутність усіх іншіх елементів системи інноваційного менеджменту розкрито в їхньому взаємозв’язку з цими об’єктами.

 
Видавничий маркетинг

76.17я73
Т35 Теремко, В.І.
Видавничий маркетинг [Текст] : навч. посіб. /

В.І. Теремко. – К. : Академвидав, 2009. – 272с. – (Альма-матер).

 

У сучасній видавничій справі все менше залишається місця для аматорства. Ця діяльність потребує вміння досліджувати і розуміти ринок, характер конкуренції, ділову поведінку і потенціал конкурентів, з’ясовувати читацькі потреби, інтереси цільових споживачів і ефективно задовольняти їх.
Такі знання допитливий студент знайде у пропонованому виданні, яке розвиває проблематику навчального посібника „Основні засади видавничого бізнесу” (наступний – „Видавничий менеджмент”). Ознайомлення з його змістом спонукатиме до роздумів і видавців, авторів книг. 
Фінансовий менеджмент

65.9(4Укр)291.9-21я73
Ш67  Школьник, І.О.
Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І.О. Школьник, І.М. Боярко, Б.І. Сюркало; [за ред. І.О. Школьник]. – Суми. : Університетська книга, 2009. –301с.

 

Видання містить курс лекцій з дисципліни „Фінансовий менеджмент”, методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів, контрольні питання до кожної теми, питання до іспиту, термінологічний покажчик, список рекомендованої літератури.
Призначений для студентів економічних спеціальностей. Може бути корисний для аспірантів, фахівців  фінансового профілю.

 
Порядок судового захисту

67.9(4Укр)711.2я73
П59
Порядок судового захисту економічних інтересів [Текст] : навч.-практ. вид. /[ В.Д. Понікаров,
І.В.Ялдін, М.В. Стаматіна, Д.В. Назаренко]. – Х. : Арсіс, ЛТД, 2009. – 232с.

 

 

 

Розглянуті засади здійснення правосуддя в Україні та судову систему держави, розкриті основні положення галузей процесуального права. Особливе місце в роботі відведено порядку складання процесуальних документів та розгляду економічних суперечок у господарському суді.
Для правознавців, менеджерів та економістів суб’єктів господарювання, фізичних осіб – підприємців, студентів економічних і юридичних вищих навчальних закладів.


 
Оцінка активів підприємства

65.9(4Укр)291.57я73
О-93
Оцінка активів підприємства [Текст] : навч. посіб. / [ Ю.В. Панасовський, Б.А. Семененко,

О.М. Теліженко та ін.; за заг. ред Ю.В. Панасовського]. – Суми : Університетська книга, 2009. –512с.

 

 

У навчальному посібнику висвітлюються питання теорії незалежної оцінки вартості майна, майнових прав і бізнесу, а також питання організації оцінки як професійної діяльності. Викладені основні поняття і принципи оцінки, теоретичні засади визначення оціночної вартості, методи оцінки, а також особливості оцінки окремих видів майна, особливості визначення вартості при різних призначеннях оцінки, моделі капіталізації вкладень. Наведені основи нормативного регулювання оцінки, розв’язання окремих прикладних оціночних завдань, запропоновані рекомендації щодо проведення аналізу ринку нерухомості, організації продажів об’єктів оцінки на первинному і вторинному ринку, розглянуті практичні аспекти управління вартістю бізнесу, окреслені напрями вдосконалення оціночної практики і адаптації її до міжнародних оціночних вимог.
Значна увага приділена організаційним питанням, пов’язаним з підготовкою оцінювачів, підвищенням їх кваліфікаційного рівня і вдосконаленням професійних якостей.
Розрахований на студентів економічних і юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.


 
Філософія права

 

67.00я73
Ф56
Філософія права [Текст] : підручник / [авт.кол.: О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.І. Максимов та ін.]; за ред О.Г. Данильяна. – Х. : Право, 2009. –208с.

Підручник присвячено філософії права. У ньому висвітлюються зміст, призначення та історичний розвиток філософії права, а також її основні проблеми: правова онтологія, правова антропологія, правова аксіологія тощо. Значну увагу у виданні приділено аналізу сучасних філософсько-правових доктрин, філософським проблемам права і влади в перехідних суспільствах.
Підручник створено на основі курсу лекцій, прочитаного в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, а також для тих, хто цікавиться філософсько-правовими проблемами.


 
Системи електронної контент-комерції

 

67.9(4Укр)290с51
Б48 Берко, А.Ю.
Системи електронної контент-комерції [Текст] : [монографія] / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька,

В.В. Пасічник. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 612с.

Досліджено та вирішено важливу науково-технічну проблему моделювання та проектування систем електронної контент-комерції. Для вирішення цієї проблеми розглянуто широке коло питань, зокрема запропоновано класифікації систем електронної комерції та систем електронної контент-комерції, розроблено формальні моделі систем електронної контент-комерції, їх окремих складових, сайтів, методи та алгоритми проектування систем електронної контент-комерції.

Книга призначена для спеціалістів із проектування, розроблення та впровадження систем електронної контент-комерції, науковців у галузі глобальних інформаційних систем, Internet, фахівців з електронної комерції та Internet-реклами, менеджерів комплексних Веб-проектів, а також для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.


 
Основи електроенергетики

31.2я73
М19 Маліновський, А.А.
Основи електроенергетики та електропостачання [Текст] : підручник / А.А. Маліновський,

Б.К. Хохулін. – 2-е вид., переробл. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 436с.

 

Розглянуто вузлові питання електроенергетичних та електропостачальних систем, а саме: поняття про електроенергетичні та електропостачальні системи, їхні основні елементи та обладнання, принципові, розрахункові та заступні схеми, основи теорії електричних навантажень, реактивної потужності та її компенсації, якості електроенергії, схем і конструкцій ліній та підстанцій електропостачальних систем, відомості про нове обладнання низької, середньої та високої напруги, нормальні та аварійні режими, захисти від надструмів, перенапруг та, особливо, людей від уражень електричним струмом, захист довкілля та підземних споруд. У другому виданні додано відомості про найновіші конструкції підстанцій, розподільних пристроїв та основного обладнання, значно збільшено кількість прикладів.
Призначений для студентів базового напряму „Електромеханіка”, а також може бути корисним для студентів інших електротехнічних та електроенергетичних спеціальностей і спеціалістів відповідного профілю.

 
Основи комунікативної лінгвістики

 

81.1я73
Б31    Бацевич, Ф.С.
Основи комунікативної лінгвістики [Текст] : підручник / Ф.С. Бацевич. – 2-е вид., допов. – К. : ВЦ „Академія”, 2009. – 376с. – (Альма-матер).

Уміння спілкуватися є свідченням інтелектуального рівня, культури особистості, відкриває їй доступ до нових можливостей у самореалізації. На формування такого вміння спрямований цей підручник, у якому систематизовано актуальні проблеми комунікативної лінгвістики, розкрито закони спілкування за допомогою мови, організацію засобів мовного коду, вплив на мову психічних, соціальних, культурних чинників тощо. Ідеться у ньому і про мовні елементи комунікації – дискурс, мовленнєвий жанр, мовленнєвий акт, а також про найновіші гіпотези, що стосуються когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, психолінгвістики, теорії мовленнєвої діяльності. Теоретичні положення проілюстровано прикладами з художньої літератури, побутового мовлення. Подано зразки аналізу комунікативних ситуацій, спеціальні запитання, завдання, що сприятимуть оволодінню законами міжособистісного спілкування.
Для студентів вищих навчальних закладів, учителів-словесників. Прислужиться фахівцям з паблік рілейшнз, менеджменту, реклами, журналістам, соціологам, політологам, психологам та ін.


 
Виплати працівникам

65.052.235я73
Б91    Бурденко, І.М.

Виплати працівникам: облік, аудит і автоматизація [Текст] : навч. посіб. / І.М. Бурденко,
О.В. Кравченко, О.В. Шипунова. – Суми. : Університетська книга, 2009. –283с.

 

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні і практичні аспекти обліку, аудиту і автоматизації виплат працівникам. Самостійними розділами є методичні рекомендації щодо бухгалтерського обліку виплат працівникам, аудит виплат працівникам і організацію бухгалтерського обліку виплат працівникам із застосуванням комп’ютерних інформаційних систем.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, керівників, бухгалтерів-практиків та аудиторів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.


 
Корпоративна соціальна відповідальність

 

65.292.34-646я73
К68
Корпоративна соціальна відповідальність [Текст] : підручник / [ О. Гирик, О. Денис, О. Дубовик та ін.]; за заг. ред Т.С. Смовженко, А.Я. Кузнєцової. – К. : УБС НБУ, 2009. –258с.

У підручнику висвітлено історію розвитку корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), детально охарактеризовано модель КСВ та кожну її складову, показано взаємозв’язок корпоративної культури організації та корпоративної соціальної відповідальності, обгрунтовано економічну доцільність формування моделі КСВ, досліджено фінансово-кредитні механізми як об’єкта соціальної відповідальності. Підручник побудований за логічною схемою, де до структури кожного розділу включено теоретичний виклад матеріалу, глосарій, контрольні запитання, тестові, практичні та ситуаційні завдання. Така структура викладу дозволила створити інтерактивний підручник, який органічно поєднує теоретичний і практичний матеріал.
Для студентів вищих навчальних закладів різних форм економічного спрямування, представників бізнесу, управлінців, працівників громадських організацій та об’єднань, а також усіх небайдужих представників суспільства.


 
Лексикон української орнаментики

85.12(4Укр)я73
С29   Селівачов, М.Р.
Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) [Текст] : навч. посіб. / М.Р. Селівачов. – 2-е вид., допов. та випр. – К. : Редакція вісника „АНТ”, 2009. –408с.

 

Досліджуються генеза, історія, еволюція форм і стилістики в орнаментиці текстилю, кераміки, різьблення, декоративних малювань, інших видів декоративного мистецтва. На базі комплексного аналізу широкого кола джерел традиційна орнаментика розглядається як особлива система художньої інформації: зіставлення графіки візуальних знаків і їх лексичних позначень у народних назвах візерунків допомагає з’ясовувати зміст орнаменту, розкриває етнічні особливості асоціативного мислення та визначає, які компоненти мотиву є головними, а які  - другорядними. Приділено увагу дискусійним питанням етнокультурного районування, типології та класифікації. Книга містить словник елементів і мотивів орнаментики (1500 статей), понад тисячу ілюстрацій і таблиць.
Ключові слова: орнамент, знак, символ, мотив, візерунок.


 
Фінансова математика

65.9(4Укр)26в631я73
Д64 Долінський, Л.Б.
Фінансова математика [Текст] : навч. посіб. /
Л.Б. Долінський. – К. : КНЕУ, 2009. –265с.

 

Розглянуто основні моделі та методи фінансових обчислень, які складають теоретичну базу фінансової математики (операції нарощення та дисконтування коштів, методики нарахування процентів, оцінювання потоків платежів тощо). На підгрунті методів та інструментарію фінансової математики наведено моделі оцінювання різних інструментів фінансового ринку. Висвітлено питання оцінювання ефективності інвестицій та визначання сподіваної норми дохідності об’єктів інвестування з урахуванням невизначеності та ризику. Викладено кількісні аспекти сучасних методів фінансування діяльності учасників фінансового ринку (лізингових схем, іпотечних кредитів та інших фінансово-кредитних операцій).
Теоретичний матеріал проілюстровано числовими прикладами. Наведено контрольні завдання та запитання для самоперевірки знань.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів та широкого кола фахівців-практиків фінансового ринку.


 
Професійна орієнтація

65.9(4Укр)240.12я73
К58 Кожан, Т.О.
Професійна орієнтація [Текст] : навч. посіб. /
Т.О.Кожан. – К. : КНЕУ, 2009. –214с.

 

У навчальному посібнику розглядаються різноманітні проблеми організації профорієнтаційної діяльності. Розкриваються сутність профорієнтації як фактору формування трудового потенціалу та раціонального регулювання ринку праці. Особлива увага приділяється компетентнісному підходу до розгляду питань профорієнтації, визначенню її ролі у формуванні компетенцій як умови забезпечення конкурентоспроможної робочої сили. Наводяться методики кількісного вимірювання та оцінювання рівня розвитку компетенцій працівників.
Широко висвітлено зарубіжний досвід щодо застосування сучасних підходів, інноваційних технологій у професійній психодіагностиці, у процесі проведення профвідбору, вимірювання інтелектуального потенціалу особистості. Викладений матеріал ілюструється таблицями, графіками, схемами.
Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів освіти, працівників організацій, центрів зайнятості, кадрових агенцій та рекрутингових компаній.


 
Ергономіка

30.17я73
П57 Поплавська, О.М.
Ергономіка [Текст] : навч.-метод. посіб. /
О.М.Поплавська, С.О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2009. – 197с.

 

Навчально-методичний посібник містить програму курсу, методичні вказівки, практичні завдання і плани семінарських занять, методичні матеріали для проведення та підготовки тренінгів і ділових ігор, завдання для контролю знань, список рекомендованої літератури.
Використання матеріалів дозволить опанувати основи ергономіки й сформувати навички щодо аналізу та оцінювання ергономічності системи „людина – машина – середовище”, набути необхідних фахових компетенцій.

Призначений для викладачів та усіх тих, хто прагне підвищити власні конкурентні переваги на ринку праці.


 
Аграрне право

67.9(4Укр)304.96я73
М37 Мачуська, І.Б.
Аграрне право [Текст] : навч. посіб. /

І.Б.Мачуська. – К. : КНЕУ, 2009. –273с.

 

Навчальний посібник „Аграрне право” укладено відповідно до чинного законодавства України та згідно з програмою курсу аграрного права. У посібнику розглянуто питання теорії аграрного права, аграрної реформи, права власності на землю, умови та порядок набуття, користування земельними ділянками, умови й порядок створення та функціонування суб’єктів аграрних правовідносин.
Розрахований на студентів юридичних вузів, аспірантів і викладачів, а також широке коло читачів, які цікавляться питаннями аграрного права.


 
Міжнародні конфлікти

66.4(0),302я73
К20 Капітоненко, М.Г.
Міжнародні конфлікти [Текст] : навч. посіб. /
М.Г.Капітоненко. – К. : Либідь, 2009. – 352с.

 

У посібнику висвітлюється філософія міжнародного конфлікту, з’ясовуються основні напрямки розвитку сучасної конфліктології, розглядаються найвпливовіші теорії та концепції, методи дослідження. Викладаються базові підходи до управління міжнародними конфліктами в постбіполярному світі, окреслюються проблеми безпеки і стабільності.
Для студентів вищих навчальних закладів.


 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua