Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Березень 2009 р.
Реконструкція та підсилення будівель

38.7-09я73
Б69 Бліхарський З.Я.
Реконструкція та підсилення будівель і споруд [Текст] : навч. посіб. / З.Я. Бляхарський. - Львів.: Львівська політехніка, 2008. - 108с.

У навчальному посібнику розглянуто основні питання реконструкції та підсилення будівель і споруд, зокрема задачі обстеження, дослідження фізико-механічних характеристик матеріалів, види дефектів та пошкоджень конструкцій, оцінки технічного стану будівельних конструкцій.
Подано конструктивні рішення та приклади підсилення основ та фундаментів, залізобетонних, кам`яних, металевих конструкцій будівель та споруд.
У посібнику узагальнено досвід українських та закордонних науковців з питань реконструкції та підсилення будівель і споруд з використанням розроблених ними конструктивних рішень.

 
Словник термінів інформаційного права

67.9(4Укр)304.1я2
С48
Словник термінів інформаційного права [Текст] / упоряд. А.І. Марущак, за заг. ред. М.Я. Швеця. - К. : КНТ, 2008. - 184с.

Розкрито зміст основних термінів та понять, які застосовуються у науці інформаційного права та інформаційному законодавстві.
Укладено для широкого кола читачів, зокрема для студентів, які навчаються за правовими та іншими гуманітарними напрямами підготовки, а також для аспірантів, науковців та практиків, які досліджують проблематику правового регулювання інформаційних відносин в Україні.

 
Русско-латинский юридический словарь

67я2
Х76 Хомицкая З.Н.
Русско-латинский юридический словарь [Текст] / З.Н. Хомицкая. - Х. : Право, 2008. - 224с.

 

 

Словник містить терміни та словосполучення із різних галузей права, корені виникнення яких знаходяться у глибокій давнині.
Для юристів, істориків, філософів, викладачів, студентів, аспірантів юридичних і гуманітарних вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться юриспруденцією і мовою.


 
Екологічний менеджмент

65.9(4Укр)28я73
Б72 Бобровський, А.Л.
Екологічний менеджмент [Текст] : підручник / А.Л. Бобровський. - Суми : Університетська книга, 2009. - 586с.

У підручнику викладено основи та принципи формування національної системи екологічного управління й екологічної політики, включаючи її сучасні інструменти в контексті міжнародної практики. Подано шляхи вирішення природоохоронних проблем відповідно до загальноєвропейських вимог, а також особливості реалізації принципу сталого розвитку в Україні. Проаналізовано методи та нові форми екологічного менеджменту. З урахуванням практичних потреб розглянуто прикладні завдання і ситуації, які стосуються екологічних аспектів.
Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також системи підвищення кваліфікації й перепідготовки спеціалістів і для тих, хто бере участь у вирішенні природоохоронних проблем.

 
Фототрамметрія

26.12я73
Д69 Дорожинський О.Л.
Фотограмметрія [Текст] : підручник / О.Л. Дорожинський, Р. Тукай. - Львів. : Львівська політехніка, 2008. - 332с.

 

 


У підручнику подано теорію аналітичної фотограмметрії та розв`язання основних фотограмметричних задач, що становить основу цифрової фотограмметрії. Висвітлено питання цифрового оброблення зображень, зокрема формування образів, покращення якості, способи стиснення та ін. Детально описано технології цифрової фотограмметрії, зокрема побудова цифрових моделей рельєфу і поверхні, аеротріангуляції, кореляції зображень, створення ортофотокарт. Подано теоретичне розв`язання задач космічної фотограмметрії, розглянуто сучасні підходи до технологій космічного картографування поверхонь Землі і планет.
Підручник призначений для студентів ВНЗ з базового та магістерського рівнів підготовки напряму "Геодезія, картографія та землевпорядкування", а також для аспірантів, докторантів та фахівців, що займаються використанням фотограмметрії та дистанційного зондування у різних галузях науки і практики.

 
Промисловий маркетинг

65.9(4Укр)304.9-2я73
П81 Посилкіна О.В.
Промисловий маркетинг [Текст] : навч. посіб. / О.В. Посилкіна, О.В. Доровський, П.Д. Латін. - Х. : Вид-во НФаУ, 2008. - 224с.


У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методичні питання промислового маркетингу і проаналізовано сучасні концепції маркетингу. Розглянуто сутність і етапи комплексного дослідження ринку, маркетингова товарна, цінова і збутова політика фармацевтичного підприємства, маркетингова політика комунікацій, організація планування і контролю маркетингу на підприємстві.
Для студентів усіх форм навчання, які вивчають маркетинг у промисловій сфері.

 
Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері

65.9(4Укр)261.3
Д36
Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері [Текст] / за ред. В.М. Гейця ; [В.М. Геєць, В.П. Александрова, О.І. Амоша та ін.]. - К. : Наукова думка, 2008. - 382с. - (Проект "Наукова книга").

Розглянуто тенденції та особливості використання державних цільових програм у бюджетній сфері України. З урахуванням досвіду зарубіжних країн, що активно застосовують методи бюджетного програмування на практиці, запропоновано методичні підходи та механізм контролю реалізації державних цільових програм у бюджетному процесі, обґрунтовано пропозиції з удосконалення нормативно-правового забезпечення складання бюджету в програмно-цільовому форматі. З використанням розроблених методичних підходів виконано аналітичне оцінювання реалізації державних цільових програм в Україні за попередні роки та підготовлено пропозиції для упорядкування процесу бюджетного програмування.

 
Психологія діяльності

88.3я73
Ш62 Шинкарюк А.І.
Психологія діяльності [Текст] : навч. посіб. / А.І. Шинкарюк, В.А. Шинкарюк, Р.Т. Сімко. - Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2009. - 208с.

 

 

Теорія психології діяльності розкрита в теоретичній частині посібника, а в практичній частині представлені методи реєстрації рухів як зовнішніх проявів діяльності. У додатках запропоновані вербальні методики дослідження різних сторін діяльності.
Для студентів, практикуючих психологів, усіх хто цікавиться проблемами психології діяльності.
 

 

Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua