Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Червень 2009 р.
Цивільна оборона та цивільний захист

68.902(4Укр)я73
С79  Стеблюк, М.І.

Цивільна оборона та цивільний захист [Текст] : підручник / М.І. Стеблюк. – К. : Знання-Прес, 2007. – 487с.

 

У підручнику розглядаються основні завдання та організаційна побудова цивільного захисту в Україні відповідно до Законів України „Про Цивільну оборону України”, „Про правові засади цивільного захисту” та ін. Наводяться класифікація і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження. Показується вплив уражаючих факторів на людей, об’єкти народного господарства, сільськогосподарських тварин, рослини, воду, продукти харчування. Висвітлюються організація захисту населення, тварин, продуктів харчування, основи планування заходів цивільного захисту, організації і здійснення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях. За змістом підручник відповідає законодавчим документам, що стосуються захисту населення і територій, та програмі навчальної дисципліни „Цивільна оборона” для вищих навчальних закладів.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

 
Спеціальні історичні дисципліни

63.2я73
С71

Спеціальні історичні дисципліни [Текст] : довідник : навч. посіб.  / [І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитріенко та ін. ; за ред. С.В. Головка]. – К.: Либідь, 2008. –520с.

 

Пропоноване видання репрезентує комплекс традиційних та модерних спеціальних історичних дисциплін, частина яких має давню історію, традиції, наукові школи, а деякі перебувають на етапі свого становлення.
Значну увагу приділено визначенню предмета дисципліни, її об’єкта, завдань, методів дослідження та місця в структурі історичної науки.
Простежується внесок у розвиток спеціальних галузей історії провідних учених-гуманітаріїв, наукових осередків та інструкцій.
Для студентів гуманітарних факультетів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією, науками, культурою.

 
Виховання особистості

88.8я73
Б55  Бех, І.Д.

Виховання особистості : підручник [Текст] / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. – 848с.

 

На основі авторської теорії особистісно орієнтованого виховання розкрито сутність виховного процесу як сходження особистості до морально-духовних цінностей. Особливу увагу приділено принципам втілення у виховний процес гуманістично спрямованої між особистісної взаємодії педагога та вихованців, а також технологічним засадам її організації. Подано інноваційну методичну систему розроблення конкретних виховних занять і засоби діагностування рівня морально-духовної вихованості особистості, що дає змогу здійснювати індивідуальний корекційний підхід до вихованців.
Наголошено на розвивальній ефективності запропонованої моделі правиловідповідного виховання. Вперше на понятійному рівні обґрунтовано структуру провідної суспільно значущої вчинкової системи й технологічні засоби її формування у особистості, яка розвивається. Наведено основні професійно-особистісні параметри педагога, необхідні для його інноваційної виховної діяльності.
Для студентів вищих навчальних закладів.

 
Основи архітектурної світлології

38.113я73
С45  Скриль, І.Н.

Основи архітектурної світлології (розрахунок і проектування природного, штучного й суміщеного освітлення та інсоляції [Текст] : навч. посіб. / І.Н. Скриль, С.І. Скриль. – К. : Вища школа, 2006. – 214с.

 

Викладено комплексний підхід до вирішення завдання щільності забудови з одночасним забезпеченням житлових приміщень належною інсоляцією, денним освітленням, шумовим режимом, повітрообміном тощо. Наведено аналіз методів розрахунку інсоляції, докладно описано графоаналітичний та універсальний аналітичний методи, подано приклади розв’язування задач.
Для студентів архітектурних та будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 
Психодіагностика

88я73
Г17  Галян, І.М.

Психодіагностика [Текст] : навч. посіб.  / І.М. Галян. – К. :Академвидав, 2009. – 464с. (Серія „Альма-матер”)

 

У навчальному посібнику розкрито сутність, загальні засади, психометричні і психодіагностичні основи психодіагностики як науки, основні методи психологічного тестування особистості, її інтелекту, самосвідомості, системи цінностей, висвітлено особливості застосування психодіагностичних процедур при тестуванні осіб різного віку. Засвоєнню проблематики, виробленню практичних навиків психодіагностування сприятимуть вміщені у посібнику тести і методики, призначені для вивчення різноманітних аспектів внутрішнього світу людини.
Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться психологам, вчителям, вихователям, фахівцям з добору персоналу й усім, хто цікавиться психологією.

 
Облік та аудит діяльності бюджетних установ

65.052.247я73
М48  Мельник, Т.Г.

Облік та аудит діяльності бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / Т.Г. Мельник. – К. : Кондор, 2009. – 412с.

 

У посібнику висвітлюються теоретичні та правові засади діяльності бюджетних установ, зокрема сутність, принципи і порядок фінансування, розпорядники бюджетних коштів, складання кошторису доходів і видатків. Особливу увагу приділено особливостям організації обліку в бюджетних установах, а також обліку активів, зобов’язань та капіталу бюджетних установ. Окремі розділи посібника присвячено питанням проведення інвентаризації в бюджетних установах та здійснення аудиту їхньої фінансово-господарської діяльності. Посібник містить завдання для самостійної роботи, тести, завдання, терміни та поняття, які допоможуть студентам сформувати необхідні практичні навики.
Призначено для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, бухгалтерів-практиків, економістів, контролерів, аудиторів.

 
Демографія

60.7я73
М91  Муромцева, Ю.І.

Демографія [Текст] : навч. посіб. / Ю.І. Муромцева. – К. : Кондор, 2009. – 300с.

 

У навчальному посібнику розглянуто основні теми, що відповідають навчальній програмі з курсу „Демографія” Міністерства освіти і науки України.
Посібник ґрунтується на сучасному розумінні демографічної науки та містить різноманітну інформацію щодо процесів відтворення населення в Україні і світі.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться демографією і статистикою населення.

 
Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи

65.9(4Укр)433.5я73
Л83  Лужанська, Т.Ю.

Сільський туризм : історія, сьогодення та перспективи [Текст] : навч. посіб. / Т.Ю. Луганська, С.С. Махлинець, Л.І. Тебляшкіна ; за ред. І.М. Волошина. – К. : Кондор, 2008. – 385с.

 

Даний навчальний посібник – одна із спроб висвітити актуальні проблеми та аспекти удосконалення розвитку і успішного функціонування сільського туризму, використовуючи теорію та практику досліджень, знання основ сучасного підприємництва в туристській сфері.
В навчальному посібнику на належному рівні розкрито основні аспекти становлення та формування сільського туризму; проаналізовано організацію та планування даного виду туризму; розкрито питання розвитку сільського туризму в Карпатському регіоні й на регіональному рівні (на прикладі Закарпатської області).
Підвищення рівня підготовки кадрів для туристської галузі вимагає глибоких теоретичних та практичних знань у цій сфері. Тому видання навчального посібника „Сільський туризм : історія, сьогодення та перспективи” є актуальним і своєчасним для майбутніх спеціалістів.

 
Маркетинг турпродукту

65.9(4Укр)433-32я73
М27

Маркетинг турпродукту [Текст] : підручник  / Ю.О. Карягін, З.І. Тимошенко, Т.О. Демура, Г.Б. Мунін ; за заг. ред. Г.Б. Муніна, О.О. Гаци. – К.: Кондор, 2009. –394с.

 

У підручнику розглянуті практичні та теоретичні питання маркетингової діяльності, принципи створення та формування туристичного продукту на основі маркетингової теорії і практики сучасного господарювання. У ньому розкриваються теоретичні поняття, специфіка та особливості в туризмі, обґрунтовується концепція формування маркетингового механізму розробки і прийняття рішень у системі туризму; розкриваються методологічні основи організації функцій маркетингу в туристичній діяльності, обґрунтовується необхідність використання сучасних методів маркетингової діяльності, а також розглядаються сучасна концепція маркетингу як філософії бізнесу, принципи, функції і види маркетингу.
У розділах описані такі функції маркетингу: маркетингові дослідження, розробка стратегії маркетингу, продуктова і цінова політика, політика просування і продажу туристичного продукту, комунікаційна політика, контроль маркетингової діяльності та ін.
Призначається для студентів, аспірантів, науковців і практиків, які займаються проблемами формування і розвитку ефективної системи туристичного продукту.

 
Ринок фінансових послуг

65.9(4Укр)262.1я73
Г67  Горбач, Л.М.

Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Л.М. Горбач, О.Б. Каун. – К. : Кондор, 2009. – 436с.

 

У книзі розглянуто основні проблеми становлення та розвитку ринку фінансових послуг в Україні. Розкрито сутність та особливості ринків фінансових послуг відповідно до типової програми курсу, розглядається порядок створення, діяльності і ліквідації фінансових установ, подано нормативно правове забезпечення та механізм державного регулювання ринків фінансових послуг, характеризуються особливості надання фінансових послуг банківськими і небанківськими фінансово кредитними установами. У кінці кожного розділу до теоретичного матеріалу запропоновано питання для самоперевірки. Вміщено короткий словник термінів.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, магістрів, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти.

 
Основи конфліктології та теорії переговорів

60.524.228я73
Ц98  Цюрупа, М.В.

Основи конфліктології та теорії переговорів [Текст] : навч. посіб. / М.В. Цюрупа. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – К. : Кондор, 2009. – 192с.

 

Навчальний посібник „Основи конфліктології та теорії переговорів” підготовлений на базі прочитаних у Київському університеті туризму, економіки і права авторських лекцій і має на меті надати базові положення з двох дещо відмінних курсів „Конфліктології” та „Теорії ведення переговорів”. На відміну від більшості підручників, які вийшли останнім часом на теренах України, у цьому навчальному посібнику органічно поєднано розкриття закономірностей появи і вирішення конфліктів у таких сферах суспільного життя, як економіка, туристичний бізнес, з висвітленням принципів та фабули ведення переговорів як одного з найбільш ефективних шляхів вирішення конфліктів. Особлива увага приділена способам вирішення конфліктів у туристичному бізнесі.Посібник буде корисним студентам, магістрам, аспірантам, які спеціалізуються в галузі міжнародних економічних відносин, організації туристських обмінів, менеджменту і управління.

 
Реклама

65.9(4Укр)291.34я73
В57  Владимирська, Г.О.

Реклама [Текст] : навч. посіб. / Г.О. Владимирська, П.О. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334с.

 

Ефективна реклама товарів і послуг в умовах загостреної конкуренції залишається проблемою в усьому світі. Особливого значення вона набула для виробників продукції на території пострадянських держав, де відбувається реформування економіки. Підвищений інтерес до принципово нових дисциплін – супутників ринкової економіки пояснюється дефіцитом високопрофесійних менеджерів в різних областях.
Книга розрахована на широке коло читачів – від менеджерів служб маркетингу, збуту, реклами і РR до студентів, які вивчають сучасні спеціальності. Вона корисна також особам, які прагнуть вдосконалювати свої знання в області сучасної реклами самостійно.

 
Соціальне страхування

65.9(4Укр)272я73
В60  Внукова, Н.М.

Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2009. – 352с.

 

Посібник відповідає програмі курсу „Соціальне страхування”, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Містить теоретичні основи вивчення фінансової діяльності суб’єктів та учасників системи соціального страхування. Розглянуті функції, особливості організації та функціонування системи соціального забезпечення в Україні, засоби та методи його регулювання. Подано результати фінансової звітності Фондів соціального страхування України, нормативно-правові акти та інструктивні матеріали з соціального страхування.
Для студентів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, а також фахівців страхової, фінансової та кредитної сфери.

 
Логістика: компедіум і практикум

65.9(4Укр)291.592я73
К82  Крикавський, Є.В.

Логістика : компендіум і практикум [Текст] : навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. – К. : Кондор, 2009. – 340с.

 

У навчальному посібнику висвітлено фундаментальні засади логістики і основи технології прийняття типових логістичних рішень на підприємстві. Матеріал викладено з урахуванням специфіки вітчизняного ринку, нормативно-правової бази.
Компендіум розглядає теоретичні аспекти логістики, пропонуючи типові логістичні задачі та їх розв’язок. Практикум містить завдання та вправи, відповіді до них, тести та контрольні завдання. Їх виконання дає змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, закріпити його в пам’яті, а наведені відповіді – перевірити себе.
Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів, слухачам системи перекваліфікації, підприємцям, працівникам логістичних служб, усім, хто цікавиться логістикою.

 
Економічна злочинність в Україні

67.9(4Укр)518.1я73
К78  Кравчук, С.Й.

Економічна злочинність в Україні [Текст] : курс лекцій :  навч. посіб. /С.Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2009. – 282с.

 

В лекціях розкриті основні механізми виникнення економічної злочинності в Україні, визначено понятійний апарат, а також виокремлені проблеми її припинення. Головну увагу приділено виробленню законодавчих шляхів подолання економічної злочинності, розроблені конкретні пропозиції в її попередженні, а також заходи правоохоронних органів щодо правопорушників у сфері економіки.
Курс лекцій подано у науково-публіцистичній формі, який може мати інтерес не лише для науковців, працівників правоохоронних органів та студентів, але й для широкого загалу читачів.

 
Прогнозування соціально-економічних процесів

65.054.3я73
К78  Кулявець, В.О.

Прогнозування соціально-економічних процесів [Текст] : навч. посіб. / В.О. Кулявець. – К. : Кондор, 2009. – 194с.

 

Посібник містить теоретичний матеріал, задачі та методику їх розв’язування з використанням сучасних комп’ютерних програм, перелік рекомендованої літератури.
Для студентів вищих навчальних закладів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

 
Юридичні документи підприємства

 

 

 

67.9(4Укр)304.013.1я73
Г68 

Горевий, В.І. Юридичні документи підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / В.І. Горевий, А.М. Куліш. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2009. – 360с.

 

У навчальному посібнику наведені зразки документів підприємств, що найчастіше оформляються під час його створення, діяльності та її припинення. До багатьох документів подається коментар щодо їх оформлення. Містить поради з практичної діяльності з метою попередження  помилок.
Для студентів вищих юридичних закладів, викладачів, аспірантів та практичних працівників.

 

Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua