Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

<
Липень 2009 р.

67.9(4Укр)303.1я721
О-75
Основи споживчих знань [Текст] : посіб. для ВНЗ / [С.А. Вегера, А.С. Єрохіна, К.О. Максименко та ін.; за заг. ред. К.О. Максименко]. - К. : КІС, 2008. - 192с.

Навчальний посібник з основ споживчих знань розрахований на викладання основ споживчих знань для студентів ВНЗ I-IV ст. акредитації в рамках курсу економічної теорії. Посібник розкриває основи споживчих знань, питання захисту прав споживачів, європейські практики їх захисту, історію виникнення споживчого руху та діяльність громадських організацій споживачів в Україні та Європі.
Навчальний посібник вміщує також список літератури зі споживчої тематики. Всі тематики розділів оснащено тестовими завданнями.
Навчальний посібник може бути використаний для підготування студентів ВНЗ I-IV ст. акредитації, в системі післядипломної освіти та розрахований на широке коло читачів.

 

65.9(4Укр)315
Ч-16 Чалый, И.
Строительный учет для профи: секреты мастерства [Текст] / И. Чалый. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Фактор, 2009. - 464с.

На сторінках видання розглянуто найсуперечливіші проблеми сучасного фінансового та податкового обліку будівельних операцій.
Вдумливий читач має можливість ознайомитися з раритетними офіційними роз'ясненнями державних органів, результатами їх глибокого аналізу та з коментарями провідніх вітчизняних і зарубіжних експертів та консультантів.
Книга не завжди дає однозначні відповіді на всі гострі запитання, але вона забезпечує професіоналів максимумом інформації, необхідної для прийняття самостійних зважених рішень.
Видання розраховано на підготовленого читача, для якого економічна специфіка будівельного бізнесу - не новина.

 

65.9(4Укр)315.441.2-56
П14 Паливода, К.В.
Капітальні інвестиції: на прикладі житлового будівництва в Україні [Текст] : [монографія] / К.В. Паливода. - К. : Знання, 2009. - 711с.

Пропонована монографія - одне із перших в Україні наукових досліджень капітальних інвестицій як фінансово-економічного явища ринкового типу. Автор аналізує капітальні інвестиції у двох вимірах: по-перше, у суто теоретичному аспекті, тобто розглядає економічні передумови фінансування капітальних інвестицій, а також грошово-кредитні джерела і механізми їх найбільш раціонального використання: по-друге, як макроекономічне явище, що зумовлює реальні перспективи житлового будівництва в Україні. Розкрито унікальний досвід банку "Аркада", який є піонером упровадження фінансової моделі доступного житла.
Книга розрахована насамперед на керівників банків, менеджерів ринку фінансових послуг, фахівців у галузі іпотечного ринку та фінансування будівництва житла. Вона буде корисною також науковцям, студентам економічних спеціальностей, аспірантам, викладачам фінансових дисциплін.

 

65.9(4Укр)291.551-21я73
К89 Кузьмін, О.Є.
Управління ризиками в інноваційній діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, Н.І. Подольчак. - Львів. : Львівська політехніка, 2009. - 176с.

У навчальному посібнику розкрито суть та значення ризик-менеджменту в інноваційній діяльності, виокремлено основні ризики та причинно-наслідкові зв'язки між ними. Авторами запропоновано підходи якісного та кількісного аналізів інноваційних ризиків, елементи систем управління ризиками, враховуючи особливості інноваційних проектів та чинники зовнішнього середовища.
Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів, керівників організацій.

 

38.6я73
Т38
Технологія та товарознавство систем сухого будівництва [Текст] : підручник для ВНЗ / [П.В. Захарченко, Г. Ленга, О.М. Гавриш, Н.М. Півень]. - К. : СПД Павленко, 2009. - 464с.

В підручнику розглянуто застосування прогресивних технологій сухого будівництва в сучасному будівельному комплексі. Наведені останні досягнення технології виробництва та використання матеріалів та виробів на основі гіпсу у вітчизняній та закордонній практиці. Особливу увагу приділено використанню комплексних систем фірми "Кнауф" для будівництва та реконструкції споруд різного призначення, заходам по підвищенню їх експлуатаційних властивостей. Підручник містить значний за обсягом перелік європейських та німецьких нормативних документів, щодо застосування систем сухого будівництва.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів.

 

65.9(4Укр)264.31я73
П25 Пепа, Т.В.
Біржова діяльність [Текст] : навч. посіб. / Т.В. Пепа, Т.І. Пішеніна, В.В. Лавринович. - К. : Ліра-К : Ун.-т "Україна", 2009 - 540с.

У навчальному посібнику розкрито сутність, суспільно-економічне значення, принципи, функції біржової діяльності, види бірж, біржових товарів та біржових контрактів, порядок створення та механізм функціонування бірж і брокерських контор, особливості й правила біржової торгівлі і укладання біржових контрактів клієнтами, брокерами (трейдерами) і ділерами на товарних, валютних та фондових біржах України.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, учнів ліцеїв і гімназій, для всіх хто цікавиться питаннями біржі, технологіями купівлі-продажу товарів, діяльністю з біржового посередництва, залучення інвестицій на біржовому ринку, отримання економічної користі від послуг бірж для свого бізнесу.

 

60.6я73
Р59 Рогожнікова, Н.В.
Статистика [Текст] : навч. посіб. / Н.В. Рогожнікова. - К. : УБС НБУ, 2008 - 279с.

У книзі подано матеріали для оволодіння якісно новими знаннями та навичками зі статистичних методів для ефективного дослідження актуальних соціально-економічних проблем.
Навчальний посібник є цікавим авторським поданням навчального матеріалу за типовою навчальною програмою з дисципліни "Статистика", містить власні методичні підходи до його викладання та багато задач з практичним застосуванням у фінансово-кредитній діяльності. У задачах використані як умовні дані, так і офіційні - Держкомстату України, Національного банку України та інші. До практичних завдань надаються методичні вказівки з поясненням суті завдання, методик обчислення й аналізу показників, проілюстровано зразки розв'язання задач, що полегшує засвоєння теоретичного матеріалу та сприяє набуттю практичних навичок економіко-статистичного аналізу.
Посібник може бути корисним для навчання студентів вищих навчальних закладів за спеціальностями: "Банківська справа", "Фінанси", "Облік і аудит" та інших економічних спеціальностей.

 

28.708я73
З-23 Залеський, І.І.
Екологія людини [Текст] : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення : кредитно-модульна система організації навч. процесу / І.І. Залеський. - Рівне : НУВГП, 2009 - 150с.

Навчально-методичний комплекс містить типову затверджену програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять та приклади розв'язання окремих задач, модулі перевірки знань, тренінгову тестову програму, контрольні запитання по кожній темі лекційного курсу, завдання та порядок виконання самостійних та індивідуальних робіт, список рекомендованої літератури. Комплекс може бути корисним при вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами напряму підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" вищих навчальних закладів.

 

20.18(4Укр)я73
К78 Кравченко, Н.В.
Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля [Текст] : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення дисципліни / Н.В. Кравченко. - Рівне : НУВГП, 2008 - 154с.

У навчально-методичному посібнику наведено програму навчальної дисципліни "Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля" та програмний матеріал змістових модулів. Розглянуто принципи функціонування екосистем, подано загальні відомості про природно-ресурсний потенціал, антропогенний вплив на навколишнє середовище та інженерні методи охорони довкілля.
Навчально-методичний посібник призначений для студентів напряму підготовки "Водні ресурси".

 

63.215(4Укр)я2
Б14 Багнюк, А.Л.
Символи Українства [Текст] : художньо-інформаційний довідник / А.Л. Багнюк. - Тернопіль : Новий колір, 2008 - 828с.

Ця книга - художньо-інформаційний довідник, який в популярній формі розкриває значення і зміст античних, християнських і національних символів та образів, що належать до основи української духовності.
Пропонується викладачам та студентам вищих і вчителям та учням загальноосвітніх навчальних закладів, а також всім, хто цікавиться проблемами духовної культури.

 

65.9(4Укр)291.212.8я73
П14 Палеха, Ю.І.
Організація загального діловодства [Текст] : навч. посіб. / Ю.І. Палеха. - 2-е вид., переробл. и допов. - К. : Ліра-К, 2009 - 458с. - (Культура діловодства).

Дане видання відкриває серію навчальних посібників з культури діловодства, кожен з яких є самостійним.
В даному посібнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення управління з урахуванням нових тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об'єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.
Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і висвітлення діловодного технологічного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особливостям документування.
Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників діловодних служб, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне високої культури діловодства.

 

65.9(4Укр)290.4
Е45
Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство [Текст] : [монографія] / [авт.-уклад.: Б.М. Андрушків та ін.]. - Тернопіль : Терно-граф, 2008. - 424с.

Узагальнено досвід організації антирейдерських заходів в умовах підприємств і підприємницької діяльності як України, так і країн СНД. У монографії, яка має ознаки навчально-методичного посібника, в доступній формі з використанням схем та іншого ілюстративного матеріалу розкрито першопричини і природу виникнення такого негативного явища, як рейдерство, за приведеною класифікацією висвітлюються методи та технологія захоплення майна, які мали місце у практиці, запропоновано економіко-правові засоби захисту від рейдерського захоплення підприємств і його майна.
Розраховано на студентів і викладачів вищих та середньо-спеціальних навчальних закладів економічного спрямування, а також усіх, хто займається і цікавиться питаннями економічної безпеки та майнового захисту підприємств і підприємницької діяльності.

 

65.9(4Укр)291.82я73
Я45 Якимчук, А.Ю.
Планування діяльності підприємств у сфері товарів та послуг [Текст] : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення : кредитно-модульна система організації навч. процесу / А.Ю. Якимчук. - Рівне : НУВГП, 2008 - 166с.

Навчально-методичний комплекс містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, тематику самостійної роботи, контрольно-тестову програму, завдання до виконання курсової роботи з фаху, термінологічний словник, перелік запитань, які виносяться на екзамен та список рекомендованої літератури для вивчення дисципліни "Планування діяльності у сфері товарів та послуг" в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу студентами напряму підготовки "Менеджмент".

 

42.374я73
К82 Крижанівська, Н.Я.
Основи ландшафтного дизайну [Текст] : підручник / Н.Я. Крижанівська. - К. : Ліра-К, 2009 - 218с.

У підручнику розглядаються питання формування ландшафтних об'єктів у різні історичні епохи.
Враховуючи зростаючі вимоги до підготовки фахівців у галузі ландшафтного проектування, приділено велику увагу теоретичним питанням. Наведено типологію 99 об'єктів ландшафтного дизайну. Визначені основні фактори, що впливають на їх формування. Висвітлено прийоми проектування об'єктів ландшафтного дизайну. Надано рекомендації щодо створення малих садів, в тому числі зимових садів та садів на дахах.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів архітектурно-будівельних спеціальностей, а також для фахівців, які працюють у цій галузі.

 

 

Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua