Державна бібліотека України для юнацтва
українська русский english
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Нові надходження
Виставки книг
Медіа-ресурси
Раритети
Періодичні видання

Віртуальна довідка

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери
Форум
Архів

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

січень 2009 р.
Транскордонні проблеми токсикології довкілля

20.1
Б39   

Безак-Мазур Е.
Транскордонні проблеми токсикології довкілля [Текст] / Е. Безак-Мазур, Т. Шендрік. – Донецьк : Донбассинформ, 2008. – 300с.

У книзі розглянуто основні антропогенні токсиканти, джерела надходження отрут у навколишнє середовище, їхні трансформації в різних компонентах біосфери, накопичення в деяких живих істотах, токсична дія на різні біоценози тощо.
Висвітлено проблеми нормування екотоксикантів, методи оцінки екологічної токсичності окремих антропогенних забруднень.
Величезний обсяг пізнавального матеріалу, його чітка структурованість, цікаві дані щодо забрудненості споживчих речовин становитимуть певний інтерес для широкого кола людей.

Книга адресована широкому колу читачів, насамперед, фахівцям екологам, токсикологам, студентам еколого-хімічних спеціальностей, всім, хто цікавиться проблемами і наслідками забруднення середовища і способами захисту від дії забруднень.

 
Збірник нормативно-правових актів щодо взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені та вчені звання

74.04
З-41                           

Збірник нормативно-правових актів щодо взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені та вчені звання [Текст] / [уклад. В. Д. Шинкарук, за заг. ред.
І. О. Вакарчука]. – К. : Знання, 2008. – 199с.

Подаються тексти міждержавних угод та загальноєвропейських конвенцій, угод, протоколів стосовно взаємного визнання та еквівалентності документів про освіту, наукові ступені та вчені звання.

Розраховано на керівників навчальних закладів, працівників міністерств і відомств, вищих навчальних закладів України, студентів, аспірантів та докторантів.

 
Музеєзнавство

79.1я73
Р90   

Рутинський М. Й.
Музеєзнавство [Текст] : навч. посіб. / М. Й. Рутинський,
О. В. Стецюк. – К. : Знання, 2008. – 428с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні та прикладні засади загального й туристичного музеєзнавства, розкрито об`єктивно-предметну сутність наукової дисципліни. Подано історію розвитку музейної мережі в Україні, охарактеризовано національну туристично-музейну спадщину, а також описано методичні засади й технологічні особливості організації екскурсійної справи у музейних установах України.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у музейних установах, сфері туризму, культури та освіти, викладачів ВНЗ, учителів, а також усіх, хто цікавиться історико-культурною спадщиною, зібраною в українських музеях.

 
Права людини в Україні

67.9(4Укр)300.3я73
Г65   

Гончаренко О. М.
Права людини в Україні [Текст] : навч. посіб. /
О. М. Гончаренко. – К. : Знання, 2008. – 207с.

У посібнику розкривається зміст поняття „права людини”, розглядаються класифікація та гарантії конституційних прав людини і громадянина в Україні. Значну увагу приділено характеристиці конституційних економічних прав людини і громадянина, особливостям конституційно-правового регулювання економічних прав на різних етапах становлення державності в Україні.

Розраховано на студентів, слухачів і викладачів юридичних навчальних закладів, учнів спеціалізованих юридичних шкіл, всіх, хто цікавиться правами людини.

 
Маркетинг туризму

65.9(4Укр)433-2я73
П68  

Правик Ю. М.
Маркетинг туризму [Текст] : підручник / Ю. М. Правик. –
К. : Знання, 2008. – 303с. – (Вища освіта XXI століття)

У підручнику розглядаються теоретичні та методичні основи маркетингу туризму, особливості маркетингової політики туристичної компанії, сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму, наведений матеріал відображає як традиційні уявлення та підходи до аналізу туристичного бізнесу, так і сучасні концепції вітчизняних і зарубіжних вчених, фахівців –практиків і дає можливість ознайомитися з новітніми теоріями та практикою туристичної діяльності, методами забезпечення її стабільного функціонування і розвитку.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також фахівцям-практикам, що працюють у галузі туризму.

 
Общая теория документа и книги

73я73
Ш35 

Швецова-Водка Г. Н.
Общая теория документа и книги [Текст] : учеб. пособ. /
Г. Н. Швецова-Водка. – М. : Рыбари; К. : Знання, 2009. -487с.

У посібнику розкриваються основні теоретичні питання загального документознавства – від визначення „документа” до класифікації друкованих видань. Викладений навчальний матеріал відображає авторську концепцію, узгоджену з поширеними уявленнями про документ та книгу, а також з дослідженнями різних вчених, вивчаючих проблеми документознавства та книгознавства.

Посібник призначено студентам, магістрантам, аспірантам та викладачам документознавчих, книгознавчих і бібліотекознавчих спеціальностей університетів і академій, вузів культури та мистецтв.

 
Український комунікативний етикет

81.2Укр-7-923
С78  

Стахів М. О.
Український комунікативний етикет [Текст] : навчально-метод. посіб. / М. О. Стахів. – К. : Знання, 2008. – 245с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто найактуальніші питання комунікативного етикету. Коли і як привітатися, попрощатися? До кого і в якій формі звернутися, що і кому побажати? Які невербальні засоби використати у спілкуванні? Відповіді на ці запитання Ви знайдете у посібнику, а також довідаєтесь про те, як навчити інших користуватися мовленнєвим етикетом, щоб досягти успіху в процесі комунікації, матимете змогу перевірити, чи володієте Ви мовленнєвим етикетом на належному рівні. Цьому сприятиме також подана система комунікативно зорієнтованих вправ.

Для студентів педагогічних та інших гуманітарних факультетів, викладачів, аспірантів.

 
Теоретичні основи сучасної української педагогіки

74.00(4Укр)я73
В55  

Вишневський О. І.
Теоретичні основи сучасної української педагогіки [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вишневський. – вид. 3-є, доопрац. і допов. – К. : Знання, 2008. – 566с.

У посібнику висвітлюються сучасні погляди на перспективи розвитку української освіти та становлення системи виховання на засадах християнського світогляду. Пропонуються нові підходи до організації та змісту едукації, розглядаються можливості виходу на нові педагогічні технології діяльності вчителя та учня. У пропонованому третьому виданні посібника враховано результати тривалої його апробації, а відтак глибше висвітлено педагогічні проблеми розвитку особистості.

Для студентів вищих закладів освіти, викладачів, педагогів, вихователів, усіх, хто має відношення до освіти і виховання.

 
Державне регулювання економіки

65.012.2я73
Г85   

Гриньова В. М.
Державне регулювання економіки [Текст] : підручник /
В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – 398с. – (Вища освіта XXI століття)

У підручнику розглянуто найважливіші теоретичні засади державного регулювання за основними напрямами національної економіки. Висвітлено складові системи державного регулювання, розкрито взаємозв`язки цілей, завдань, функцій, процесу, методів, принципів, інструментів та ресурсного забезпечення макроекономічного регулювання. При викладенні матеріалу акцент зроблено на необхідності забезпечення збалансованого макроекономічного розвитку як найважливішого чинника регулювання в динамічних умовах господарювання. Обґрунтовано шляхи забезпечення державними органами влади макроекономічного розвитку та послідовного зростання добробуту населення. Теоретичний матеріал доповнено статистичними даними, що характеризують досягнутий рівень економічного та соціального розвитку України.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників установ державної влади, які здійснюють регулювання національної економіки.

 
Платіжні системи

65.9(4Укр)262.6я73
В61  

Вовчак О. Д.
Платіжні системи [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак,
Г. Є. Шпаргало, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 341с.

У навчальному посібнику розглянуто суть та концепції функціонування платіжних систем, їх технологічну інфраструктуру та заходи захисту, специфіку дії зарубіжних платіжних систем. Проаналізовано шляхи подальшого розвитку електронних міжбанківських розрахунків в Україні. Також вміщено програму курсу, плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи, термінологічний словник, тести, завдання для практичних занять, тематику рефератів, питання підсумкового контролю та список літератури.

Призначено для студентів і викладачів економічних спеціальностей, магістрів, аспірантів, фахівців у галузі фінансів і банківської справи, всіх, хто цікавиться національною банківською системою, бере активну участь у її розбудові.

 
Звітність підприємств

65.052.21я73
К95  

Кучеренко Т. Є.
Звітність підприємств [Текст] : підручник / Т. Є. Кучеренко, В. С. Уланчук, О. Г. Шайко; за ред. В. С. Уланчука. – К. : Знання, 2008. – 492с. – (Вища освіта XXI століття)

У підручнику комплексно розглядаються нормативно-правові, теоретичні та практичні основи звітності, склад і структура фінансової та статистичної звітності підприємств. Відповідно до чинного законодавства описані методологія і методика складання окремих форм звітності, вимоги і принципи їх заповнення, подання та оприлюднення. На конкретних прикладах висвітлені теоретичні і прикладні основи відображення в бухгалтерському обліку та звітності різних господарських операцій.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів інститутів та факультетів післядипломної освіти, викладачів, бухгалтерів-практиків, усіх, хто цікавиться проблемами обліку та звітності.

 
Психологія праці

88.4я73
Б19   

Баклицький І. О.
Психологія праці [Текст] : підручник / І. О. Баклицький. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 655с.

У підручнику висвітлено основні питання теорії та методології дослідження трудової діяльності людини. Головну увагу зосереджено на аналізі уявлень про суб`єктів праці, психології мотивації та відбору, навчанні та підвищенні кваліфікації кадрів для різних професій і видів діяльності залежно від психологічного складу та працездатності людей. Розглянуто питання аварійності та травматизму на виробництві, соціально-психологічної адаптації особистості.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів психологічних спеціальностей. Може бути корисним психологам-практикам, педагогам, фахівцям у галузі економіки та менеджменту.

 
Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні

66.3(4Укр)12я73
П50
                  

Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні [Текст] : навч. посіб. / [Ф. М. Рудич,
Р. В. Балабан, Ю. С. Ганжуров та ін.]. – К. : Либідь, 2008. – 440с.

На основі широкого масиву історичних і сучасних наукових джерел, розгляду реальних політичних процесів досліджено актуальні проблеми становлення політичної системи та інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні. Застосування методу порівняльного аналізу сприяло висвітленню діалектичної взаємозалежності інституцій соціально-правової держави та інститутів громадянського суспільства, показу загального й особливого у його розвитку в країнах СНД і Балтії, Центральної та Східної Європи.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

 

 

 

перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Copyright © 2002-2008. Державна бібліотека України для юнацтва