Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Лютий 2009 р.

67.9(4Укр)308
Р35 


Рейдерство в Украине. Как защитить предприятие [Текст] / [сост. И. Зайцев].- К. : Тандем, 2008. – 160с.

 


Книга призначена всім, хто цікавиться проблемою рейдерства в Україні.
На прикладі кількох компаній, що стали жертвами віртуальних рейдерських атак, показані методи роботи загарбників і найбільш ефективні технології захисту від недружнього поглинання. Експертами виступають провідні фахівці України та Росії в галузі захисту від рейдерських атак.

 

 

65.050я73
Х65 

Хміль Ф.І. Основи управлінського консультування [Текст] : навч. посіб. / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2008. – 240с. – (Альма-матер)

У посібнику з урахуванням новітніх теоретичних напрацювань, вітчизняного та закордонного досвіду розкрито сутність управлінського консультування, консультаційної послуги, основні принципи організаційної побудови і економічної діяльності консультаційних організацій, охарактеризовано моделі і способи консультування, методи розроблення і впровадження консультаційних змін, проблеми, які при цьому виникають, і способи їх подолання. Висвітлено особливості побудови відносин між консультантом і отримувачем його послуг, професійні та етичні вимоги до консультанта. Засвоєнно набутих знань, усвідомленню їх зв’язку з практичними потребами сприятимуть вміщені у посібнику запитання, завдання, ділові ігри.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, менеджерів-практиків.

 

 

88.4я73
К64 

Коновалова, В.О. Юридична психологія [Текст] : підручник / В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько. – 2-е вид., переробл. і допов. - Х. : Право, 2008. – 240с.

 

 


Пропонований підручник – це спроба упорядкування проблем загальної та юридичної психології, висвітлення психологічних закономірностей у системі „ людина – право”. Докладно викладено методологічні засади юридичної психології, її природничо–наукові основи, психологічні особливості процесуальної діяльності, проблеми кримінальної та пенітенціарної психології.
Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також може бути корисним аспірантам, викладачам, працівникам судових та правоохоронних органів.

 

 

67.9(4Укр)62я73
К82 

Криміналістика [Текст] : підручник / [В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.] ; за ред. В.Ю. Шепітька. – Вид. 4-е, переробл. і допов. – Х. : Право,

2008. – 464с.

 

 


У підручнику викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст криміналістичної тактики, розглянуто методику розслідування злочинів. Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних вищих навчальних закладів та сучасних вимог.
Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також може бути корисним аспірантам, викладачам та працівникам правоохоронних органів.

 

 

76.32я73
Я47 

Яковець, А. В. Телевізійна журналістика: теорія і практика  [Текст] : [підручник] / А.В. Яковець. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 240c.

 

Підручник ставить за мету розкрити концептуально- теоретичні засади функціонування телевізійної журналістики у системі ЗМІК.
Новітню телевізійну журналістику в Україні не можна уявити поза розумінням соціальної дійсності, поза оцінкою і прогнозом, поза коментуванням подій та явищ суспільного життя.
Українська школа журналістики тяжіє до європейської, де без аналізу фактів, розкриття їх суті, виявлення їх причинно-наслідкових взаємозв`язків не можна вважати нормальним життя громадян. Аналітичність журналістики є виразом її сутності як певної форми відображення об`єктивної і реальної дійсності.

Видання розраховане на студентів відділень журналістики та тих, хто цікавиться телебаченням.


 

Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua