Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Грудень
 
Бюджетна система

65.9(4Укр)261.31я73
Б98
Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / К.М. Владимиров, Л.О. Абсава, Л.В. Владимирова, Т.К. Мінза. – К. : Кондор, 2009. – 220с.

Розглянуто теоретичні основи бюджету, його економічну природу, суть, призначення в економіці держави. Досліджено положення і розвиток бюджетної системи держави, її складові елементи, принципи побудови, структуру бюджетного механізму. Розкритий зміст державного і місцевих бюджетів, обгрунтована система доходів і витрат бюджетів. Значна увага приділена бюджетному процесу, плануванню і прогнозуванню бюджету, організації його виконання.

 
Кадрове діловодство

65.9(4Укр)291.212.8я73
П14  Палеха, Ю.І.
Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) : навч. посіб. [Текст] / Ю.І. Палеха. – Вид. 5-е, переробл. і допов. – К. : Ліра-К, 2009. – 476с. – (Культура діловодства)

У посібнику всебічно розкриваються питання організації документаційного забезпечення кадрового менеджменту. Наведені зразки оформлення основних документів з роботи з персоналом. Детально описані технологія, порядок роботи з документами, організація контролю за їх виконанням, систематизація та збереження документів.
Для керівників та працівників кадрових служб підприємств і установ державної і недержавної форм власності. Студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів. Усіх тих, хто працює з кадровою документацією й прагне до високої культури діловодства.

 
Ораторське мистецтво юриста

67.9(4Укр)310.90я73
О-54  Олійник, О.
Ораторське мистецтво юриста: Теорія та практика [Текст] : навч. посіб.  / О. Олійник. – К. : Кондор, 2010. – 210с.

„Ораторське мистецтво юриста: Теорія та практика” – навчальний посібник, мета якого – гармонійне поєднання теорії і практики ораторського мистецтва. Щоб упевнено відстоювати та захищати права й інтереси людини й суспільства, слово правника має бути справедливим, переконливим. Цьому треба наполегливо вчитися, оволодівати та відшліфовувати прийоми ораторського мистецтва.
Для студентів вищих навчальних закладів.  

 
Конфліктологія

88.53я73
С42  Скібіцька, Л.І.
Конфліктологія [Текст] : навч. посіб.  / Л.І. Скібіцька. – 2-е вид. – К. : Кондор, 2009. – 384с.

У навчальному посібнику у вигляді схем, графіків, таблиць подані основні матеріали для закріплення знань, отриманих у процесі слухання лекцій з курсу „Конфліктологія”. Проблеми антикризового управління підприємством, запобігання конфліктам, зменшення економічних, соціальних та моральних втрат від них, висуваються на перший план для керівників підприємств та менеджерів усіх рівнів. У посібнику висвітлюються питання сучасної теорії та практики управління конфліктами та стресами в підприємствах виробничої сфери, торгівлі та сфери послуг, питання управління опору змінам та стратегії використання людського потенціалу.
З метою психологічної самодіагностики та для здійснення модульного контролю та оцінювання знань студентів у посібнику додаються відповідні тести.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів з економіко-підприємницьких спеціальностей, викладачів та менеджерів.

 
Казначейська система

65.9(4Укр)261.3-28я73
Ю71  Юрій, С.І.
Казначейська система [Текст] : підручник / [С.І. Юрій, В.І. Стоян, М.Й. Мац]. – Тернопіль : Карт-бланш , 2008. – 590с.

 

Підручник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни „Казначейська система”, яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності „Фінанси”. Законодавчо-нормативна база використана станом на 1.09.2008р.
У підручнику розглядається основне коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес. Висвітлено сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів, казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, контроль у системі казначейства.
Підручник знайомить з історичними аспектами становлення й розвитку національного казначейства, його структурою та функціями. Значна увага приділяється висвітленню зарубіжного досвіду казначейського виконання бюджетів, питанням управління державним боргом.

 
Валютне регулювання

 

65.9(4Укр)268.6я73
Б39    Бездітко, Ю.М.
Валютне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Ю.М. Бездітко, О.О. Мануйленко, Г.А. Стасюк. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2009. – 272с. 

 

 

Навчальний посібник підготовлено з метою надання допомоги у вивченні курсу „Валютне регулювання”. В ньому висвітлено: сутність, задачі, форми організації валютного регулювання, роль міжнародних валютно-фінансових організацій в організації валютного регулювання в Україні. Розглянуто формування  та використання валютного курсу національної грошової одиниці та золотовалютних резервів держави. Стисло викладено найважливіші нормативні та інструктивні документи що регламентують організацію валютного регулювання в Україні. З метою покращення засвоєння курсу використані таблиці, контрольні запитання, термінологічний словник.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих та середніх навчальних закладів, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, державних службовців, бізнесменів та всіх тих, хто самостійно вивчає курс „Валютне регулювання”.

 
Біопошкодження рослинних ресурсів і продовольчої сировини

44.7я73
Б63
Біопошкодження рослинних ресурсів і продовольчої сировини [Текст] : навч. посіб. / [В.Д. Малигіна, О.В. Вєтрова, М.О. Рябченко та ін.]; за ред. В.Д. Малигіної. – К. : Кондор, 2009. – 246с.

Навчальний посібник включає 6 розділів з біопошкодження, фітопатології, імунології і методів захисту рослинних ресурсів, а також питання для самостійної роботи студентів і рисунки, що ілюструють симптоми хвороб рослин і рослинної продовольчої сировини.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів торгового, біологічного, сільськогосподарського профілів денної і заочної форм навчання.

 
Санітарно-технічне обладнання будинків

38.76я73
К78  Кравченко, В.С.
Санітарно-технічне обладнання будинків [Текст] : підручник  /В.С. Кравченко, Л.А. Саблій, П.Л. Зінич. – Вид. 2-е, допов. та переробл. – К. : Кондор, 2009. – 458с.

У підручнику розглянуті системи та схеми внутрішнього холодного, гарячого і протипожежного водопостачання; водовідведення, опалення та вентиляції будинків різного призначення. Викладені основні відомості про влаштування, монтаж, проектування та експлуатацію санітарно-технічних систем житлових будинків та промислових об’єктів. Описані принципи роботи, основи розрахунку, конструкції обладнання та мереж санітарно-технічних систем будинків і наведені приклади виконання розрахунків у курсовому та дипломному проектуванні.

 
Реінжиніринг – філософія управління підприємством харчової промисловості

 

65.9(4Укр)291.216
Ч-46  Череп, А.В.
Реінжиніринг – філософія управління підприємством харчової промисловості [Текст] : монографія  / А.В. Череп., К.Л. Потопа, О.В. Ткаченко. – К. : Кондор, 2009. – 368с.

 

 

У монографії викладені теоретико-методичні основи реінжинірингу підприємств. Досліджено методичні підходи оцінки ефективності використання реінжинірингу на підприємствах харчової промисловості. Розглянуто проблеми впровадження реінжинірингу на підприємствах харчової промисловості. Проведено оцінку ефективності управління витратами підприємств харчової промисловості при впровадженні реінжинірингу. Удосконалено методичні підходи до діагностики діяльності підприємств при здійсненні реінжинірингу. Удосконалено методологічні підходи до визначення впливу реінжинірингу на фінансовий стан підприємств харчової промисловості з урахуванням оптимізації бізнес-процесів функції. Запропоновано використання раціоналізації видів діяльності при впровадженні реінжинірингу на підприємствах харчової промисловості.
Монографія розрахована на фахівців у галузі економіки, фінансового менеджменту, державного управління, місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів.

 
Польові дослідження та картування грунтів

40.3я73
П53  Польчина, С.М.
Польові дослідження та картування грунтів [Текст] : навч. посіб.  / С.М. Польчина. – К. : Кондор, 2009. – 224с.

Розглядаються теоретичні та методичні проблеми польового обстеження грунтів. Описано складання грунтових карт і супутніх матеріалів. У кінці кожного розділу наведені контрольні запитання.
Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Агрохімія та грунтознавство”, „Землевпорядкування й кадастр”, а також може використовуватись біологами, географами, екологами, геологами, лісознавцями, працівниками дослідних установ тощо.

 
Основи експертизи продовольчих товарів

36-9я73
О-75
Основи експертизи продовольчих товарів [Текст] : навч. посіб. / [В.Д. Малигіна, Л.Д. Титаренко, Л.В. Породіна та ін.] – К. : Кондор, 2009. – 296с.

Сьогодні, виходячи на вільний ринок в Україні, товар здобув нову властивість, про яку в умовах державного монополізму було не прийнято говорити. Мова йде про конкурентоспроможність товару, тобто здатність товару конкурувати серед собі подібних. Конкуруючі між собою фірми намагаються якомога повніше задовольнити потреби споживачів і забрати у них більше грошей. Всесвітньо відомі фірми намагаються отримати максимум грошей споживачів за свій якісний товар, але на ринку є й фірми, що шляхом обдурювання споживачів бажають отримати з покупців гроші за неякісний, а іноді і фальсифікований товар.
Посібник може бути використаний студентами, що вивчають дисципліну „Фальсифікація споживчих товарів”.

 
Управління  конкурентоздатністю організації

65.9(4Укр)290.2я73
Ф27  Фатхутдінов, Р.А.
Управління  конкурентоздатністю організації [Текст] : підручник  / Р.А. Фатхутдінов, Г.В. Осовська; за заг. ред Г.В. Осовської. – К. : Кондор, 2009. – 470с.

Дослідження показують, що найважливішим фактором підвищення ефективності використання потенціалу країни в даний час є підвищення якості (конкурентоздатності) управлінських рішень, що, як відомо, розробляються економістами і менеджерами. Тому, забезпечення конкурентоздатності керівників, економістів і менеджерів є головною умовою підвищення конкурентоздатності організації. Особливо це важливо в зв’язку з майбутнім приєднанням України до СОТ, механізм функціонування якої різко підсилює глобальну світову конкуренцію.

 
Вогнева підготовка

68.432я73
Х94  Хромченко, В.Г.
Вогнева підготовка [Текст] : навч. посіб.  / В.Г. Хромченко, М.Г. Івануц, А.О. Яфонкін. – К. : Кондор, 2009. – 336с.

Навчальний посібник з предмету „Вогнева підготовка” призначений для підготовки курсантів у військових інститутах, на факультетах та кафедрах військової підготовки ВНЗ України.
Він повністю охоплює програму, яка рекомендована для вивчення Головним управлінням освіти Збройних Сил України.
Посібник може бути використаний для вивчення допризовної підготовки юнаками у загальноосвітніх середніх школах України.

 
Господарське право України

67.9(4Укр)304.91я73
Ж85  Жук, Л.А.
Господарське право України [Текст] : підручник  / Л.А. Жук., І.Л. Жук, О.М. Неживець. – К. : Кондор, 2009. – 434с.

У підручнику розглядаються організаційно-економічні і правові основи господарської діяльності підприємств, господарських товариств і об’єднань. Послідовно аналізується господарське законодавство, норми якого регулюються Господарським кодексом України.
Для викладачів, студентів та аспірантів юридичних і економічних вищих навчальних закладів, викладачів, підприємців, а також для всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання господарської діяльності.

 

 

Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua