Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Квітень 2009 р.
Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях

88.3я73
І-46

Ільїна Н.М.
Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях [Текст] : навч. посіб / Н.М. Ільїна. - Суми : Університетська книга, 2009. - 239с.

У посібнику в доступній формі висвітлені основні поняття загальної психології. Структура тематичного інформаційного масиву спрямована на його успішне засвоєння. Окремі складники розділів (тестові технології) розроблені в контексті впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). Зміст посібника має прикладний характер.

 
Валеологія : основи індивідуального здоров`я людини

51.204.0я73
М69

Міхеєнко О.І.
Валеологія: основи індивідуального здоров`я людини [Текст] : навч. посіб. / О.І. Міхеєнко. - Суми : Університетська книга, 2009. - 400с.


На сучасному етапі розвитку валеологія як система інтегрованих знань перетворюється на фундаментальну науку, яка необхідна в першу чергу тим, хто присвятив себе навчанню, вихованню, профілактиці, оздоровленню, психофізичній реабілітації.
Книга розрахована також на широке коло читачів, які прагнуть зміцнити свій організм, підвищити працездатність, позбутися порушень у стані здоров`я, покращити якість життя.

 

 
Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів

36-1я73
М54

Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. Л.М. Крайнюк. - 2-е вид., переробл. і допов. - Суми : Університетська книга, 2009. - 300с.


 


Метою навчального посібника є ознайомлення студентів з методами оцінки якості продукції тваринного походження та рослинних жирів, що застосовуються в процесі її контролю.
Викладено методологічні основи оцінювання, їх законодавчу базу, показники якості харчової продукції, методи вимірювання та основи контролю якості. Розглянуто методологію добору проб харчової продукції під час контролю.
Перше видання навчального посібника було здійснено у 2005р. під назвою "Методи контролю якості харчової продукції".
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і викладачів вищої школи, а також фахівців підприємств ресторанного господарства, м`ясної і молочної промисловості.

 

 
Анимация в туризме

65.9(4Укр)433я73
В75

Воронина А.Б.
Анимация в туризме [Текст] : учеб. пособ. / А.Б. Воронина. - Симферополь : ЧП "Предприятие Феникс", 2008. - 196с.

 


У книзі викладені основи теорії і практики анімації, принципи побудови і технологія створення анімаційних програм, розглянуті питання організації роботи анімаційних служб, особливості менеджменту туристичної і готельної анімації, подані основи режисури культурно-дозвіллевих анімаційних програм.
Книга призначена для спеціалістів у сфері туризму.

 

 
Земельне право України

67.9(4Укр)307я73
З-51

Земельне право України [Текст] : підручник / за ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : Істина, 2009. - 600с.


 


У другому виданні підручника розглянуті загальні питання земельного права, розкриваються умови і порядок набуття прав на земельні ділянки, реалізації прав на землю та їх обмеження земельними сервітутами, а також викладені правові режими використання та охорони окремих категорій земель в Україні.
Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, може використовуватися аспірантами та викладачами правознавчих, аграрних, землевпорядних та економічних спеціальностей, а також буде корисним для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами земельного права України.

 

 
Цивільне право України

67.9(4Укр)307я73
Х20

Харитонов Є.О.
Цивільне право України [Текст] : підручник. / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, О.В. Старцев. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : Істина, 2009. - 816с.

 


У підручнику докладно розглядаються Загальна та Особлива частини цивільного права. У теоретичному та практичному аспектах досліджуються положення усіх книг Цивільного кодексу України 2003 р. Особливу увагу приділено інститутам права власності та інших речових прав, права інтелектуальної власності, зобов'язального права із докладним вивченням усіх видів договірних та недоговірних зобов'язань, спадкового права.
Розрахований на юристів, практикуючих адвокатів, викладачів, студентів, широке коло читачів.

 
Сімейне право України

67.9(4Укр)304.7я73
С37

Сімейне право України [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є.О. Харитонова. - К. : Істина, 2008. - 200с.


У навчальному посібнику відповідно до програми курсу "Сімейне право України" викладено матеріал, який стане у нагоді студентам вищих юридичних навчальних закладів при підготовці до практичних занять, заліків та іспитів з цієї дисципліни.
Посібник може бути корисним також викладачам вищих юридичних навчальних закладів, практикуючим юристам, усім читачам, які цікавляться сімейно-правовими проблемами.

 

 
Охорона праці в галузі освіти

65.9(4Укр)247я73
П34

Пістун І.П.
Охорона праці в галузі освіти [Текст] : навч. посіб. / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, Л.А.Катренко. - Вид. 3-е, переробл. і допов. - Суми : Університетська книга, 2009. -395с.


 


Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів збереження здоров'я та працездатності людей, які працюють у галузі освіти. Розглянуто також основні питання пожежної безпеки.
Для студентів вищих педагогічних закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. Буде корисний викладачам, спеціалістам з охорони праці, а також керівникам управлінь (відділів) освіти, шкіл.

 
Житлове право України

67.9(4Укр)304.2я73
Ж74

Житлове право України [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є.О. Харитонова. - К. : Істина, 2008. - 160с.

 


У навчальному посібнику з урахуванням останніх теоретико-практичних здобутків запропоновано авторське бачення проблематики житлового права України як галузі права, законодавства та навчальної дисципліни.
Матеріал книги підготовлений відповідно до положень Цивільного, Житлового, Сімейного кодексів України, а також інших актів чинного законодавства. Структура та зміст посібника орієнтовані на підготовку студентів вищих навчальних закладів до практичних занять, заліків та іспитів. Посібник може бути корисним також викладачам юридичних вищих навчальних закладів, практикуючим юристам, усім читачам, які цікавляться житловим правом України.

 
Юридична деонтологія

67.9(4Укр)301.16я73
О72

Осауленко О.І.
Юридична деонтологія [Текст] : навч. посіб. / О.І. Осауленко. - К. : Істина, 2008. - 224с.

 


Навчальний посібник висвітлює питання юридичної деонтології з урахуванням сучасного стану вітчизняної та зарубіжної юридичної науки і практики. Розглянуті питання передбачені навчальною програмою курсу юридичної деонтології для вищих закладів освіти. Зокрема, охарактеризована юридична наукова та навчальна діяльність, розкриті основні види юридичної практичної діяльності, показано місце юриста в громадянському суспільстві і державі. Розкриті професіограми основних юридичних професій, відповідність яким забезпечує успіх юридичної практичної діяльності.
Призначений для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вузів та факультетів. Буде корисним для юристів-науковців, практиків, а також широкого загалу читачів, які цікавляться юриспруденцією.

 
Екологічне право України

67.9(4Укр)307я73
І-47

Ільків Н.В.
Екологічне право України [Текст] : навч. посіб. / Н.В. Ільків, Я.З. Гаєцька-Колотило. - К. : Істина, 2008. - 296с.

 

У навчальному посібнику подаються відповіді на типові питання на іспиті з екологічного права. Книга допоможе швидко підготуватися і успішно його скласти.
Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів правознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів. Він також буде корисним широкому загалу читачів, які цікавляться проблемами екологічного законодавства і права України.

 
Під чаром рідної землі

63.5(4Укр)я73
Я72

Ярещенко А.П.
Під чаром рідної землі [Текст] : посіб. з українознавства. / А.П. Ярещенко. - К. : ТОВ "Шанс", 2008. - 344с.

 

У книзі представлено історичний, мовний та етнокультурний матеріал з історії України, Слобожанщини, Харківщини. Це видання допоможе розумінню українознавства як наукової методології, політики й філософії сучасної незалежної України. Воно адресоване історикам, краєзнавцям, філологам, слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів ЗНЗ І-ІІІ ступенів, студентам, учнівському загалу, всім, кому не є байдужими історія і культура рідного краю.

 
Джерелознавство історії України

63.2(4Укр)
М15

Макарчук С.А.
Джерелознавство історії України [Текст] : навч. посіб. / С.А. Макарчук. - Львів : Світ, 2008. - 512с.

 

В посібнику висвітлені предмет джерелознавства, типи, види і підвиди історичних джерел як носіїв всебічної інформації про минуле людства, особливості кодування відкритої та прихованої інформації в джерелах різних видів, українська історіографічна традиція використання історичних джерел. Проаналізовані такі види писемних джерел з історії України, як літописи, актові документи і діловодна документація, джерела іноземного походження, періодики, статистика, мемуари тощо. Розглянуто різнотипові та різновидові неписемні джерела: археологічні, зображальні, речові багатьох видів, лінгвістичні, етнографічні й усні, фотодокументи та фонодокументи.
Для наукових працівників, викладачів, істориків, студентів і всіх, хто цікавиться історією України.

 

 

Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua