Державна бібліотека України для юнацтва
українська русский english
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Нові надходження
Виставки книг
Медіа-ресурси
Раритети
Періодичні видання

Віртуальна довідка

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери
Форум
Архів

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

вересень 2008 р.
Інтелектуальна власність

67.9(4Укр)304.1
Б17   

Базилевич, В.Д.
Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку/ В.Д.Базилевич., В.В.Ільїн. – К.: Знання, 2008. – 687с.

Спираючись на метафізичний підхід як граничний вид філософського пізнання, пов`язаний з найбільш глибинною формою рефлексії людини над проблемами особистого і суспільного буття, автори монографії досліджують проблему інтелектуальної власності. Власність розглядається як невід`ємна складова всіх сфер життя людини, що наповнює раціональними та ірраціональними смислами її матеріально-практичне і духовно-культурне життя. Показано, що в сучасну епоху особливого значення набуває інтелектуальна власність – всезагальна  економіко-правова категорія інформаційного суспільства, розвиток якого залежить від креативу знання.
Для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів, студентів, усіх, кого цікавлять проблеми філософсько-економічного осмислення буття людини.

 
Електропостачання

31.279.1я73
В19      

Василега, П.О.
Електропостачання : Навчальний посібник / П.О.Василега. –  Суми : Університетська книга, 2008. – 415с.

 

У посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання електропостачання населених пунктів, промислових підприємств, житлових та громадських будинків. Значну увагу приділено розгляду основних технічних характеристик, конструкції та схем основного обладнання, що використовується в різних системах електропостачання, пристроїв керування, захисту, контролю та обліку електричної енергії, висвітлено проблеми підвищення коефіцієнта потужності. Наведені приклади розв`язання задач, пов`язаних з розрахунком параметрів та вибором основного обладнання.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.

 
Місцеве самоврядування України в контексті розвитку місцевої демократії

67.9(4Укр)300.66
М65     

Куйбіда, В.С.
Місцеве самоврядування України в контексті розвитку місцевої демократії / В.С.Куйбіда, М.С.Куйбіда, О.О.Бабінова. – Хмельницький : ХУУП, 2008. – 468с.


 

У монографії досліджуються різноманітні аспекти становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні як найдемократичнішої форми місцевого управління та реалізації прав громадян на самостійне вирішення питань місцевого значення; аналізуються етапи становлення місцевого самоврядування, стан правового забезпечення його ефективного функціонування, основні проблеми сучасного етапу розвитку місцевого самоврядування; пропонуються окремі шляхи і напрями вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування України щодо надання послуг населенню та залучення громадськості до процесів прийняття рішень на місцевому рівні як необхідної умови якісного та демократичного управління.

 
Психологія сім`ї

88.5я73
П86  

Психологія сім`ї : Навчальний посібник / Ред. В.М.Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2008. – 239с.

У посібнику аналізується психологія сім`ї в умовах глобалізації суспільних відносин, агресивного соціального впливу. Вивчаються основні чинники стабільності сімейних відносин, зокрема роль вікових криз як об`єктивних, закономірних явищ в особистісному розвитку. З`ясовуються типи сімей, стилі подружнього спілкування, особливості виховання дітей.
Наголошується на значенні суспільної психологічної просвіти. Актуалізується проблема психологічної допомоги сім`ї, зокрема, в екстремальних ситуаціях.

 
Правова комунікація

67.9(4Укр)301.16
Б20      

Балинська,О.М.
Правова комунікація: вербально-біхевіористський підхід : Монографія / О.М.Балинська. – Львів : ПАІС, 2008. – 212с.


 

Монографія є комплексним науковим дослідженням загальнотеоретичних засад застосування методу вербального біхевіоризму у правовій комунікації, зокрема у контексті формування та регулювання правового світогляду і правомірної поведінки працівника органів внутрішніх справ.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами філософії права, юридичної психології, юридичної деонтології тощо

 
Теорія і методика журналістської творчості

76.120я73
З46      

Здоровега, В.Й.
Теорія і методика журналістської творчості : Підручник / В.Й.Здоровега. – 3-тє вид. – Львів : ПАІС, 2008. – 276с.

 

Пропонована книга – перший у пострадянських країнах підручник, присвячений найважливішій частині теорії та практики журналізму: аналізу природи літературної праці у засобах масової інформації.
Багато уваги приділено сутності журналістської майстерності як найважливішого складника професіоналізму співробітника мас-медіа, головним етапам роботи над твором і написанню тексту.
Висвітлено головні потоки та методику збору інформації. Чільне місце відведено аргументації та полеміці, загальній характеристиці жанрів, а також інформаційному, аналітичному, художньо-публіцистичному методам відображення дійсності в мас-медіа.
Мета видання – сприяти формуванню професіоналів, журналістів нового бачення світу, оригінального мислення, гострого, чесного слова.
Для студентів інституту та факультетів і відділень журналістики університетів, журналістів-практиків.

 
Геодезія у природокористуванні

26.12я73
В68      

Волосецький, Б.І.
Геодезія у природокористуванні: Навчальний посібник / Б.І.Волосецький. – Львів : Львівська політехніка, 2008. – 288с.

Розглянуто інженерно-геодезичні роботи, які забезпечують користування природними ресурсами, методи визначення їх параметрів і характеристик. Аналіз точності топографічної інформації та геодезичних побудов розглядається у зв`язку з реалізацією проектів використання певних видів природних ресурсів. Докладно описані методи і засоби польових вимірювань, наведено методики їх опрацювання та аналіз точності одержаних результатів. Детально розглянуто специфіку робіт з інвентаризації територіальних та господарських земле -, водо -, лісокористувань, оцінки окремих ділянок. Описано методику геодезичних робіт для реалізації проектів протиерозійного захисту земель, розглянуто зміст геодезичного забезпечення рекультивації порушень земель.
Призначений для студентів напряму „Геодезія та землевпорядкування”. Буде корисним для студентів і фахівців споріднених спеціальностей.

 
Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем

65.9(4Укр)28я73
С77
            

Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем : Навчальний посібник / Ред. І.В.Недін. – Суми : Університетська книга, 2008. – 384с.


 

У пропонованому посібнику узагальнено матеріали щодо методів та моделей управління станом довкілля з метою досягнення умов сталого розвитку держави та її територій. Показано місце соціально-демографічної та екологічної складових у вирішенні глобальної проблеми забезпечення сталого розвитку та економічної безпеки держави на різних рівнях ієрархії господарювання та управління. Наведено відомості про підходи до кількісної оцінки впливу екологічних чинників на рівень економічної безпеки території, а також шляхи нейтралізації негативного впливу екологічно небезпечних виробництв на рівень економічної безпеки території.
Для студентів спеціальності „Комп`ютерний еколого –економічний моніторинг”, „Економіка підприємства”, „Енергетичний менеджмент”, „Економіка природокористування” та спеціальностей, пов`язаних з екологічним захистом довкілля й охороною навколишнього середовища, а також викладачів, наукових працівників, магістрів та аспірантів, які працюють у відповідній науковій сфері.

 
Соціальні допомоги, пільги та послуги за законодавством України

67.9(4Укр)305.6
С69
            

Соціальні допомоги, пільги та послуги за законодавством України: Збірник нормативних актів / Упоряд. Т.М.Додіна. – Х.: ТОВ Одіссей, 2008. - 520с.

 

У збірнику наведені нормативні акти (чи витяги з них), які закріплюють підстави надання соціальної допомоги, визначають порядок звернення за її призначенням, порядок призначення та розміри окремих видів допомоги; підстави та порядок надання пільг, можливість отримання соціальних послуг.
Нормативні акти, наведені у збірнику, розташовані в залежності від груп отримувачів допомоги: допомоги ветеранам війни, особам похилого віку, інвалідам, безробітним, дітям, тощо. В окремому розділі розташовані нормативно-правові акти, що регулюють підстави та порядок надання соціальних послуг.
Збірник стане в нагоді практичним працівникам органів соціального захисту населення, усім, хто цікавиться питаннями правового регулювання надання соціальної допомоги в Україні.
Нормативні акти у збірнику наведені за станом на 25 січня 2008 року.

 
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

67.9(4Укр)301.163я73
А31
            

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : Навчальний посібник / Ред. Є.М.Моісеєв - К. : КНТ, 2008, - 264с.


 

Навчальний посібник підготовлено до програми навчальної дисципліни „Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ”, яка викладається у вищих навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням специфіки діяльності органів внутрішніх справ у сучасних умовах. Складається з трьох частин: у загальній частині розкриваються засади адміністративної діяльності, в особливій частині розглядаються особливості діяльності органів внутрішніх справ за напрямами зовнішньої адміністративної діяльності ОВС, а у спеціальній - за специфікою адміністративної діяльності органів внутрішніх справ залежно від певної сфери діяльності.
Розрахований на слухачів та курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України, а також  викладачів та практичних працівників органів внутрішніх справ.

 

67.9(4Укр)304.1я73
О-75
            

Основы интеллектуальной собственности, инноватики и конкурентоспособности : Учебное пособие / Г.С.Пирогов, В.П.Иващенко, В.В.Малый и др. – Д. : Пороги, 2008. - 104с.


 

В цьому навчальному посібнику реалізовано якісно новий підхід до формування змісту підготовки спеціалістів у сфері інтелектуальної власності: крім її основ подані  необхідні знання про інноватику та конкурентоздатність, мотивуючи і навчання студентів. При цьому більш новими є основи знань підприємця - новатора, а також  про конкурентоздатність ВНЗ та спеціаліста і про можливості її збільшення. Останні реалізуються за рахунок як збільшення інформаційного (інтелектуального) капіталу ВНЗ, так і оволодіння майбутнім спеціалістом - новатором необхідними креативно–інноваційними знаннями і навичками їх практичного застосування.

Для вищих навчальних закладів та всіх зацікавлених спеціалістів.
 

 

 

перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
IX
X
XI
XII

Copyright © 2002-2008. Державна бібліотека України для юнацтва