Державна бібліотека України для юнацтва
українська русский english
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Нові надходження
Виставки книг
Медіа-ресурси
Раритети
Періодичні видання

Віртуальна довідка

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери
Форум
Архів

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

листопад 2008 р.
Муніципальне право України

67.9(4Укр)300.66я73
Б65      

Бисага, Ю.М.
Муніципальне право України [Текст] : навч. посіб. /[Ю.М.Бисага, О.Я.Рогач, А.В.Бачинська]. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Ужгород : Ліра, 2008. -440с. –(Б-ка успішного юриста). –Авт. вказані над вих.дан.

У навчальному посібнику висвітлюються питання історії муніципального права в Україні, змісту, сутності та правової природи поняття місцевого самоврядування, його  принципів, проблем організації та функціонування; вивчаються питання компетенції та гарантій здійснення місцевого самоврядування в Україні.

Посібник розрахований  на студентів юридичних спеціальностей, посадових осіб і керівників органів державної влади та місцевого самоврядування та всіх, хто цікавиться питаннями місцевого самоврядування.

 
Товарознавство продовольчих товарів

30.609я73  
С40 

Сирохман, І. В.
Товарознавство продовольчих товарів [Текст] : підручник / І. В. Сирохман, І. М. Задорожний, П. Х. Пономарьов. – 5-е вид., переробл. і доп. – К. : Лібра, 2008. – 600с.

Підручник містить тести до всіх основних тем, які подані у відповідних обсягах з урахуванням споживних властивостей, асортименту, вимог до якості, пакування, маркування, транспортування і зберігання основних груп товарів.

Підручник розраховано на студентів навчальних закладів III і IV рівнів акредитації зі спеціальностей економічно-комерційного і управлінського спрямування, а також товарознавчих спеціальностей : „Товарознавство і торговельне підприємництво”, „Товарознавство і комерційна діяльність”, „Експертиза товарів і послуг”.

 
Основи соціальних знань

65.9(4Укр)272я73
О-75

Основи соціальних знань [Текст] : навч. посіб. / під заг. ред. Ю. О. Шклярського. – Миколаїв : ВМУРЛ „Україна”, 2008. – 440с.

Даний посібник розрахований на студентів, викладачів вищих навчальних закладів, які готують фахівців для установ соціального захисту населення, вчителів загальноосвітніх закладів, практичних працівників органів праці та соціального захисту населення, профспілок.
Матеріал, висвітлений у посібнику, спрямований на збагачення стратегій соціалізуючого впливу на молодь, створення умов для її життєтворчості, акцентована увага на моральних цінностях особистості.
Посібник може бути корисним для кожної сім`ї, оскільки містить великий обсяг довідкового матеріалу з питань соціального захисту всіх верств населення.
Видання підготовлене на основі чинного законодавства про соціальний захист в Україні з урахуванням перспектив його розвитку.

 
Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти

28.4я73
Г35

Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти [Текст] : навч. посіб. / І.П.Козлова, О.С.Радченко, Л.Г.Степура та ін. – К. : Наукова думка, 2008. – 528с.

У навчальному посібнику систематизовано сучасні уявлення про метаболічні можливості відомих фізіологічних груп аеробних та анаеробних мікроорганізмів. Детально описано глобальні цикли елементів ( вуглецю, азоту, фосфору, сірки, металів) з погляду екологіі, фізіології і біохімії хемолітотрофних, хемоорганотрофних, фототрофних мікроорганізмів. Показано роль мікроорганізмів у технологіях очищення стічних вод і ремедіації грунтів. Наведено оригінальні відомості щодо біопошкоджень широкого кола виробів і матеріалів мікроскопічними грибами. Описано основні засоби й методи захисту сировини, виробів і матеріалів від біопошкоджень.

Для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають фах біологів, біотехнологів, екологів, геологів. Стане в нагоді інженерам, студентам технічних вузів, фахівцям, які займаються проблемами біометалургії, водоочищення, збереження довкілля, захисту споруд і матеріалів від корозії і біопошкоджень.

 
Картографія з основами топографії

26.17я73
Л99      

Ляшенко, Д.О.
Картографія з основами топографії [Текст] : навч. посіб. / Д.О.Ляшенко. –К. : Наукова думка, 2008. – 184с.

Розглянуто теоретичні й практичні аспекти сучасної картографії : теорія картографічних проекцій, способів картографічного зображення, генералізації. Викладено етапи створення карт, використання картографічних джерел і напрями застосування геоінформаційних систем у картографії. Наведено короткі відомості про топографо-геодезичні роботи, що здійснюються для створення карт.

Для студентів педагогічних університетів і вищих навчальних закладів, які вивчають географічні дисципліни. Може бути корисний усім, хто цікавиться картографією і топографією.

 
Соціологія релігії

60.56я73
П33      

Пірен, М.І.
Соціологія релігії [Текст] : підручник / М.І.Пірен. – К. : Вид. дім „Персонал”, 2008. - 344с.

У підручнику зроблено спробу із соціологічної точки зору підійти до осмислення релігії як суспільного феномена. Для з`ясування світоглядних засад взаємоз`язку соціуму та релігії широко використано науково-теоретичні надбання релігієзнавства, історії, філософії, культури, соціології та державно-правові основи в Україні.
Доповненням до підручника є глосарій, контрольні запитання і завдання наприкінці кожного розділу, статті для роздумів та програмний матеріал дисципліни „Соціологія релігії”.

Для студентів, аспірантів, викладачів, а також тих, хто цікавиться релігієзнавчими проблемами в соціумі.

 
Еволюція управлінської думки

65.050я73
К59      

Козюра, В.Д.
Еволюція управлінської думки [Текст] : нарис історії розвитку теорії соціального управління : навч. посіб. / В.Д.Козюра, Ю.В.Ящуринський. – К. : Вид. дім „Персонал”, 2008. – 288с.

У пропонованому навчальному посібнику розглянуто зародження і розвиток теорії і практики соціального управління. На тлі аналізу й узагальнення великого фактичного матеріалу, поданого в численних працях вітчизняних і закордонних авторів з питань управління в соціальній сфері, автори розглядають історичний аспект цієї науки порівняно з практичною діяльністю керівників середньої і низової ланок у сучасних умовах.

Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів управлінських, економічних і комерційних спеціальностей, а також для всіх, хто цікавиться проблемами управління і прагне підвищити свою управлінську культуру.

 
Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль

65.498.5-2
Г12      

Гагоорт, Г.
Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль [Текст] / Г.Гагоорт; пер. з англ. Б.Шумиловича. – Львів : Літопис, 2008. – 360с.

Цей посібник допоможе знайти відповіді на те, як пристосувати теорію і практику традиційного менеджменту до завдань, що стоять перед мистецькими та культурними інституціями : як формувати стратегію організації, реалізувати проекти, впроваджувати зміни в організацію, які переваги інтерактивного менеджменту.
На тлі аналізу світового досвіду окремі підрозділи присвячені реаліям Східної Європи, зокрема Україні.

Книжка допоможе керівникам проектів, студентам, викладачам, артистам, режисерам і менеджерам створювати успішні організації.

 
Виборчі технології

66.3(4Укр)68я73
К75      

Кочубей, Л.О.
Виборчі технології [Текст] : навч. посіб. / Л.О.Кочубей. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. – 332с. – (Б-ка журн. „Політичний менеджмент”)

У навчальному посібнику здійснено системний політологічний аналіз виборчих технологій, які використовувалися в українській практиці за роки незалежності під час виборів до парламенту.
Основна увага приділена законодавчому забезпеченню виборчих процесів, їх класифікації, практичним прийомам і методам, PR-діяльності, деструктивним виборчим технологіям і способам протидії їм.

Видання допоможе студентам при вивченні курсів „Політологія”, „PR у політичній сфері”, „Виборчі компанії”. Книга також може бути корисною викладачам, аспірантам, усім, хто цікавиться політикою, проблемами виборчих процесів.

 
Стратегічний менеджмент організацій

65.9(4Укр)290-2я73
С47      

Сладкевич, В.П.
Стратегічний менеджмент організацій [Текст]
: підручник / В.П.Сладкевич. – К. : Вид. дім „Персонал”, 2008. -496с.

У підручнику розглянуто теоретичні засади стратегічного менеджменту, зміст та особливості основних і функціональних стратегій розвитку організацій, а також процес розробки й реалізації стратегії.

Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни з напряму „Менеджмент”, а також для всіх, хто цікавиться питаннями стратегічного управління організаціями.

 
Історія української та зарубіжної культури

63.3(4Укр)-7я73
І-90            

Історія української та зарубіжної культури [Текст]: підручник / Л.Є.Дещинський, С.В.Терський, Р.Д.Зінкевич, Я.Я.Денісов. – Львів : Бескид Біт, 2008. - 252с.

Підручник складений відповідно до навчальної програми вищої технічної школи в Україні і концепції гуманітаризації освіти. Подано найважливіші факти, які доповнені ілюстраціями. Він допоможе студентам зорієнтуватися в головних досягненнях світової та української культури, навчить аналізувати український етнонаціональний культурний простір та застосувати знання з культурології для визначення лінії особистої поведінки.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також учнів гімназії та інших закладів освіти.

 
Журналістське розслідування

76.120я73
Ж92             

Журналістське розслідування [Текст] : навч. посіб. / О.С.Хоменок, О.О.Бурмагін, К.Б.Іванова та ін. – Мелітополь: Ін-т розвитку регіональної преси, 2008. – 182с.

Посібник з проведення журналістських розслідувань складається з 8 розділів та додатків, які розкривають механізми проведення розслідувань, схеми їх проведення, надають практичні поради, наводять приклади щодо особливостей роботи з джерелами інформації, а також містять інформацію щодо етичних та законодавчих норм, що регулюють роботу розслідувачів. Особливістю даного посібника є використання багатьох прикладів вітчизняних журналістських розслідувань. Диск, що додається до посібника, містить електронну версію посібника, а також приклади друкованих та телевізійних розслідувань, здійснених українськими журналістами у 2003-2007 роках.

Цей посібник рекомендовано для журналістів та студентів факультетів журналістики.

 
Японська в темах

81.2Япо-923
З-12     

Забуранна, О.
Японська в темах [Текст] : підручник / О.Забуранна, Й.Тойофуку. – Львів : ВНТЛ –Класика, 2006. - 172с.

Метою підручника є розвинути мовленнєві здібності студентів, зокрема навчити їх створювати тексти такого жанру мовленнєвої діяльності як усна презентація.
Розрахований на тих, хто засвоїв елементарну граматику японської мови. Окрім країнознавчих текстів містить граматичний коментар та вправи різних типів, подає характеристику особливостей діалогічного мовлення. Оскільки кінцевим задумом підручника є поглибити можливості спілкування між представниками української та японської націй, підручник ознайомлює не лише з живою традицією Японії, а й подає лексику і статистичні дані, що віддзеркалюють українські звичаї та сучасне суспільне життя.
Загалом вводиться майже 60 сталих синтаксичних структур японської мови середнього рівня, властивих для оповідного стилю, більше 650 лексичних одиниць. Підручник може бути використаний і для самостійного вивчення.

 

 

перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
XI
XII

Copyright © 2002-2008. Державна бібліотека України для юнацтва