Державна бібліотека України для юнацтва
українська русский english
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Нові надходження
Виставки книг
Медіа-ресурси
Раритети
Періодичні видання

Віртуальна довідка

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери
Форум
Архів

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Березень 2008 р.

67.9(4Укр)301
А31

Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна модель / Ред. О.І. Соскін. – К.: Ін-т трансформації суспільства, 2007. – 288 с.


У цьому науково-практичному виданні можна ознайомитися з Моделлю адміністративно-територіальної реформи в Україні (Модель), розробленою ІТС, а також підготовленим на базі цієї Моделі законопроектом „Про внесення змін до Конституції України”. Формулюючи основні засади Моделі, Інститут трансформації суспільства спирався на досвід місцевого самоврядування європейських країн (передусім Скандинавії та Вишеградської групи), придатний для України.

Книга повинна стати в нагоді керівникам усіх рівнів та гілок влади, які покликані провести в Україні адміністративно-територіальну реформу; вітчизняним і зарубіжним експертам та вченим; викладачам і студентам вищих навчальних закладів; широкому колу громадян, яким не байдужа доля України.

 

67.9(4Укр)304.1я73
П68

Правові основи майнових і земельних відносин: Навчальний посібник / Ред. В.М. Єрмоленко. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2007. – 384 с.


У навчальному посібнику подаються основи правового регулювання майнових відносин та розкриваються особливості регулювання майнових відносин та розкриваються особливості регулювання земельних відносин як різновиду майнових. Навчальний посібник створено відповідно до вимог Болонської конвенції, тобто модульної системи навчання.

Розраховано на студентів землевпорядних, юридичних та економічних спеціальностей, викладачів, аспірантів і працівників органів Держкомзему та підприємств різних організаційно-правових форм.

 

88.37г.я73
Г68

Гордієнко В.І.
Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах: Навчальний посібник / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – 304 с.


У посібнику процес становлення сучасної психології особистості подано в біографічних нарисах про вчених-персонологів, класичних психологічних портретах особистості, персонологічній типології, психологічних портретах нових типів, досліджених у сучасний період.

Психологія особистості розглядається авторами як гостро проблематична психологічна наука, що швидко розвивається, як поле діяльності видатних учених, яскравих особистостей, як своєрідний результат відстоювання ними загальнолюдських цінностей і утвердження засобами теоретичних та експериментальних досліджень істини, здатних сприяти гуманізації соціального буття.

Посібник буде насамперед корисний для студентів, викладачів психології, професійних психологів, а також для політологів, журналістів, літературознавців.

 

67.9(4Укр)61я73
К31

Кашуба Я.М.
Корупція та відповідальність за корупційні діяння: Навчальний посібник / Я.М. Кашуба. – Львів: ПАІС, 2007.– 110 с.


У посібнику висвітлено основні правові категорії корупції та корупційних діянь, а також пов’язані з ними небезпеки для суспільства та державного ладу в Україні. Наголошено на потрібності та можливості боротьби з корупційними проявами на управлінському рівні.

Посібник стане в нагоді учням 9-11 кл., студентам юридичних факультетів вищих навчальних закладів, науковцям, працівникам правоохоронних органів, державним службовцям.

 

67.9(4Укр)300.5
З-19

Законотворчість. Особливості та проблеми правового регулювання діяльності народного депутата у Верховній Раді України: Коментар норм регламенту Верховної Ради України та суміжних правових актів / Авт.-упор. С.В. Лінецький. – К: Заповіт, 2007.– 160 с.


Законодавство України надає депутатам широкі можливості для організації ефективної роботи. Як ними скористатися, спрямувати свою діяльність у конструктивному напрямку, стати затребуваним у суспільстві на наступну каденцію Парламенту – ці та інші дотичні питання, безумовно, хвилюють усіх без винятку парламентаріїв. Завдання цієї книги дати якомога більш цілісне уявлення про специфіку депутатської діяльності, спираючись на норми Конституції, законів, інших актів законодавства та на знання особливостей їхньої реалізації на практиці.

Автор спробував максимально врахувати та відобразити на сторінках цього дослідження сучасні тенденції розвитку вітчизняного парламентаризму – розширення компетенції Парламенту в умовах конституційної реформи, впровадження і використання нових механізмів діяльності народних депутатів України, а також побудову діяльності Верховної Ради України на засадах законності і конституційності, самостійності і колегіальності.

Книга передусім адресована представникам депутатського корпусу, працівникам апарату Верховної Ради України та фахівцям в законодавчій сфері.

 

72я73
М29

Марцин В.С
Наукознавство : Підручник / В.С.Марцин.- К. : УБС НБУ, 2007. -579с.


У пропонованому підручнику знайшли відображення основи та методи наукових досліджень. Значне місце приділено особливостям навчальної і науково дослідної роботи молоді у вищих навчальних закладах в умовах ринкової орієнтації, у період переоцінки цінностей, коли основне місце має належати людині, її інтелекту.

Акцентовано увагу на пізнанні людиною самої себе та середовища, в якому вона живе, здобуває знання, мислить і творить.

Для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

 

67.9(4Укр)303.1я73
С16

Салухіна Н.Г.
Захист прав споживачів : Навчальний посібник / Н.Г.Салухіна, О.М.Язвінська, О.І.Башкатова. – К. : МАУП, 2007. – 382с.


Навчальний посібник є узагальненою працею з питань консюмеризму, організації захисту прав споживачів, інспектування суб‘єктів господарювання. У ньому наведено законодавчі та нормативні документи, що регламентують захист прав споживачів.

Для студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності „Маркетинг”, „Експертиза товарів та послуг”, спеціалістів з менеджменту, експертизи товарів і послуг, митної справи, підприємців, торговців, а також для всіх, хто цікавиться проблемами захисту прав споживачів.

 

65.9(4Укр)272
І-73

Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : Навчально-методичний комплекс / Ред. І.Д.Звєрєва. – К. : Фенікс, 2007. – 528с.


У навчально-методичному комплексі подано теоретичні і практичні аспекти розвитку та діяльності інтегрованих соціальних служб, що створюються в системі центрів соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді. Розкрито інноваційні технології соціальної та соціально-педагогічної роботи з вразливими сім‘ями з дітьми. Певні матеріали подаються як напрацювання у ході реалізації проекту ЄС „Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей” і є такими, що рекомендовані для використання.

Видання розраховано, перш за все, на практичних соціальних працівників системи центрів соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, студентів вищих навчальних закладів.

 

60.55я73
Р88

Русинка І.І.
Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами : Навчальний посібник / І.І. Русинка. – К. : Професіонал, 2007. – 332с.


У посібнику узагальнений теоретичний та практичний матеріал, що сприятиме формуванню соціально-психологічної компетентності майбутніх фахівців в галузі економіки. Автор особливу увагу приділяє методам і засобам запобігання конфліктам, специфіці вирішення внутрішньоособистісних конфліктів.

Чільне місце відводиться проблемам конструктивного управління конфліктами, зокрема, мистецтву ведення переговорів як засобу вирішення конфліктів.

Книга завершується словником-довідником ключових понять і термінів для поглиблення теоретичного рівня знань, а також набором тестів, які допоможуть особистості визначитися зі стратегією поведінки в конфліктних ситуаціях, специфікою реагування на конфліктні ситуації.

Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають курс конфліктології, магістрів, викладачів, психологів-практиків, всіх, хто цікавиться проблемою запобігання і вирішення конфліктів різного рівня.

 

67.9(4Укр)301я73
О-70

Ортинський В.Л.
Управління в органах виконавчої влади України : Навчальний посібник / В.Л. Ортинський, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 296с.


У навчально-практичному посібнику розглядаються суть, принципи, організація системи та методи управління в органах виконавчої влади, роль керівника в управлінському процесі, основи наукової організації праці. Питання, що висвітлюються, пов’язуються з практичною діяльністю органів виконавчої влади.

Крім студентів і слухачів вищих закладів освіти України навчальний посібник може бути використаний ад’юнктами, викладачами і службовцями органів виконавчої влади, а також слухачами навчальних закладів правоохоронних органів України, всіма, хто цікавиться питаннями управління.

 

65.9(4Укр)433я73
Р64

Розвиток туристичного бізнесу регіону : Навчальний посібник / Ред. І.М. Школа. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2007. – 292с.


У монографії аналізується стан розвитку туризму в Україні загалом і на Буковині. Зокрема, розглядаються питання розбудови туристичної інфраструктури, розвитку туристичного бізнесу в регіоні, зміни на сучасному туристичному ринку, основні фактори, що впливають на формування туристичного продукту, ризики в туризмі, організаційно-правове забезпечення туристичної діяльності тощо.

Особлива увага приділена розробці економіко-математичних моделей для прогнозних оцінок розвитку туристичного бізнесу та попиту на туристичні продукти. Окремо виділена регіональна політика Європейського Союзу в галузі туризму.

 

67.9(4Укр)307я73
І-23

Іванюк Д.П.
Управління природоохоронною діяльністю :: Навчальний посібник / Д.П. Іванюк, І.В. Шульга. – К. : Алерта, 2007. – 368с.


В посібнику розглянуто основні теоретичні положення природоохоронного управління, правові основи та система державного управління природоохоронною діяльністю в Україні. Проаналізовано стан природних ресурсів та довкілля в Україні. Викладені основні положення стратегії сталого розвитку та особливості її застосування в Україні. Проаналізовані особливості міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля, раціонального природокористування та екологічної безпеки.

Навчальний посібник розраховано на студентів навчальних закладів, які вивчають курс „Управління природоохоронною діяльністю”, фахівців у сфері управління, майбутніх управлінських кадрів та представників громадськості, які цікавляться проблемами природоохоронної діяльності.

 

30.69я73
К78

Краснянский М.Е.
Утилизация и рекуперация отходов : Учебное пособие / М.Е. Краснянский. – 2-е изд., испр. и доп. – Х.; К. : Бурун и К.; КНТ, 2007. – 288с.


Навчальний посібник містить матеріали розроблені згідно курсу „Утилізація і рекуперація відходів”. Пропонує новітні вітчизняні і зарубіжні розробки і стандарти, великий обсяг фактичного матеріалу у вигляді таблиць і ілюстрацій, відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики спеціалістів і магістрів за напрямком „Управління екологічною безпекою” та „Екологія ... (будь-яких) ... виробництв”.

 

4г(4Укр)я73
П25

Панченко П.П.
Аграрна історія України : Навчальний посібник / П.П. Панченко, Ю.Ф. Мельник, В.А. Вергунов. – К. : Просвіта, 2007. – 532с.


Даний підручник – практично перше в українській історичній літературі завершене видання такого типу, в якому на основі аналізу широкого кола документальних джерел без ідеологічної заангажованості розкриваються аграрні відносини на українських землях з давнини до початку ХХІ ст. Особлива увага приділяється питанням трансформації сільського господарства, аналізу заходів, до яких вдавалися різні уряди, що перебували при владі на цих землях. Знання досвіду минулого може стати надійною основою свідомого вибору оптимальних шляхів подальшого поступу України як демократичної і заможної держави.

Для студентів і викладачів сільськогосподарських навчальних закладів, учнів загальноосвітніх шкіл, вчителів, економістів, істориків, працівників державних установ, спеціалістів аграрного сектору, широкого кола читачів, котрих цікавить історія нашої Батьківщини.

 

 

 

перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007

Copyright © 2002-2007. Державна бібліотека України для юнацтва