Державна бібліотека України для юнацтва
українська русский english
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Нові надходження
Виставки книг
Медіа-ресурси
Раритети
Періодичні видання

Віртуальна довідка

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери
Форум
Архів

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Червень 2008 р.
Корупція в Україні

66.3(4Укр)3
Н40

Невмержицький Є.В.
Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : Монографія / Є.В. Невмержицький. – К.: КНТ, 2008. – 368 с.

У монографії із застосуванням сучасних методів наукового пізнання розглядаються причини та умови корупції в Україні, соціально-економічний простір її розповсюдження в перехідному суспільстві та механізми протидії. В роботі використані матеріали практики, кримінологічних та соціальних досліджень, сформульовані пропозиції щодо посилення протидії цьому феномену. Викладений у монографії матеріал може бути використаний студентами, науковцями, працівниками правоохоронних органів.

 
Основи фізіології

51.23я73
П12  

Павлоцька Л.Ф.
Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів: Навчальний посібник / Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, Л.Р. Димитрієвич. – Суми: Університетська  книга, 2007. – 441 с.

 

У посібнику наведені дані щодо білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин, їх значення в харчуванні людини, рекомендовані середні норми в добових раціонах. Надається характеристика особливостей харчування різних верств населення (дітей та підлітків, людей похилого віку, студентів, різних професійних груп населення, людей, що контактують із шкідливими чинниками, та людей, що потребують дієтичного харчування).

 
Основи екології

20.18(4Укр)я73
Ц18  

Царенко О.М.
Основи екології та економіка природокористування:  Навчальний посібник / О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. Кадацький. – 3-є вид., перероб. і доп. – Суми: Університетська  книга, 2007. – 592 с.

У навчальному посібнику, підготовленому вченими кафедри економіки АПК і економічного менеджменту СНАУ відповідно до програми дисципліни „Основи екології та економіка природокористування”, розглядаються питання екології навколишнього природного середовища та економіки природокористування. Наведено основні терміни та поняття, що стосуються екології, впливу людини на стан навколишнього природного середовища, економічних та фінансово-кредитних  механізмів регулювання відносин у сфері охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів. Теоретичні положення підкріплені фактичними розрахунками.
Для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, аспірантів, викладачів.

 
Правове регулювання

67.9(4Укр)304.2я73
Ч49   

Чернадчук В.Д.
Правове регулювання неплатоспроможності банків: Навчальний посібник / В.Д. Чернадчук. – Суми: Університетська  книга, 2007. – 230 с.

Пропонований навчальний посібник є спробою систематизованого викладення курсу правового регулювання неплатоспроможності банків.
Підготовлений на базі чинних нормативно-правових актів та наукових праць, присвячених  питанням неплатоспроможності банків.
Розглядаються теоретичні питання неплатоспроможності банків,  правовий статус учасників відносин неплатоспроможності, правові засади здійснення процедури тимчасової  адміністрації, фінансового оздоровлення й ліквідації банків.
Для студентів вищих юридичних навчальних закладів, викладачів, юристів, усіх тих, хто цікавиться проблемами відновлення платоспроможності банків.

 
Товарна і цінова політика

65.9(4Укр)-2я73
І-44   

Ілляшенко С.М.
Товарна інноваційна політика: Підручник / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна. – Суми: Університетська  книга, 2007. – 281 с.

У підручнику висвітлюються теоретичні і методичні засади маркетингу продуктових інновацій, методи ефективного застосування результатів наукових досліджень для створення конкурентоспроможних товарів, сучасні методи і прийоми генерування і відбору ідей, питання функціонально-економічного аналізу конструкцій і технологій виготовлення нових товарів, методи обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення курсу.
Підручник містить практикум з основних розділів курсу.
Для фахівців з маркетингу і товарної інноваційної політики зокрема. Буде корисною  для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми маркетингу інновацій.

 
Податковий облік

65.9(4Укр)261.4я73
П19  

Пасько Т.О.
Податковий облік: Навчальний посібник / Т.О. Пасько. – Суми: Університетська  книга, 2007. – 202 с.

У навчальному посібнику висвітлені основи податкового обліку, податку на додану вартість і податку на прибуток; облік доходів і витрат юридичних осіб, що застосовують спрощену систему оподаткування, доходів і витрат фізичних осіб – суб’єктів  підприємницької діяльності, а також фінансові санкції за порушення податкового законодавства.
Навчальний посібник містить тестові й практичні завдання, питання для самоконтролю.
Для студентів спеціальності „Облік і аудит”, економічних спеціальностей усіх форм навчання, бухгалтерів підприємств, а також тих, хто самостійно вивчає податковий облік.

 
Корпоративний менеджмент

65.9(4Укр)291-2я73
Р83   

Рудинская Е.В.
Корпоративный менеджмент: Учебное пособие/ Е.В.Рудинская, С.А.Яромич. – К. : КНТ; Эльга-Н, 2008. - 416с.

 

Даний навчальний посібник включає дві дисципліни: корпоративне інвестування і корпоративну культуру, які в міжнародній практиці менеджменту вивчаються і реалізуються комплексно, як частини єдиного цілого – корпоративного менеджменту.
Розділи посібника містять теоретичний, аналітичний, статистичний і методичні матеріали з викладеної тематики, достатньої для вивчення відповідних дисциплін.
Призначений для студентів вищих учбових закладів спеціальностей „Менеджмент організацій” і „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Викладений матеріал може бути корисним і для широкого кола спеціалістів, що вивчають питання корпоративного менеджменту.

 
Екологія

20.1я2
М91  

Мусієнко М.М.
Екологія. Охорона природи: Словник-довідник / М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков. – К. : Знання, 2007. – 624с.

Пропонована книга  - найбільш повний словник-довідник термінів і понять (понад 5000) у галузі екології та охорони природи, виданий в Україні українською мовою. У словникових статтях у стислій формі подається науково обґрунтоване тлумачення змісту термінів і понять, що ввійшли в українську літературну мову як складова загальної наукової термінології. Видання має академічний характер.
Для широкого кола фахівців різних спеціальностей. Книга буде корисною також студентам, аспірантам, науковцям та викладачам вищих навчальних закладів, учителям загальноосвітніх шкіл, усім,  хто цікавиться проблемами екології.

 
Основи електроенергетики

31.2я73
М19  

Маліновський А.А.
Основи електроенергетики та електропостачання: Підручник / А.А.Маліновський, Б.К.Хохулін. – Львів : Львівська політехніка, 2007. – 380с.

Розглянуто вузлові питання електроенергетичних та електропостачальних систем, їхні основні елементи та обладнання, принципові, розрахункові та заступні схеми, основи теорії електричних навантажень, реактивної потужності та її компенсації, якості електроенергії, схем і конструкцій ліній та підстанцій електропостачальних систем, відомості про нове обладнання низької, середньої та високої напруги, нормальні та аварійні режими, захисти від надструмів, перенапруг та, особливо, людей від уражень електричним струмом, захист довкілля та підземних споруд.
Призначений для студентів базового напряму „Електромеханіка”, а також може бути корисним для студентів інших електротехнічних та електроенергетичних спеціальностей і спеціалістів відповідного профілю.

 

38.711я73
О-43           

Однородинний житловий будинок: Навчальний посібник / І.П. Гнесь, Р.А. Рудик, В.Б. Якубовський, І.В. Якубовський. – Львів : Львівська політехніка, 2007. – 112с.

Розглянуто принципи функціонально-просторової організації однородинного житлового будинку та його планувальні елементи, а також засоби формування об’єму  будинку. Навчальний посібник має на меті ознайомити студентів з основними засадами проектування житла та проблемами, які виникають під час проектування однородинного житла. Наведені у посібнику нормативні показники та інші кількісні дані можуть слугувати лише прикладами і мають методичне значення.
Навчальний посібник призначений для викладачів та студентів архітектурних, будівельних та мистецьких спеціальностей вищих навчальних закладів та архітекторів-практикантів.

 
Керівництво організацією

65.050.2я73
К36            

Керівництво організацією: Навчальний    посібник / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. Процик. -  Львів : Львівська політехніка, 2008. – 244с.

 

Навчальний посібник складено відповідно до програм курсів “Основи менеджменту”, “Міжнародний менеджмент”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, “Планування, організування та мотивування зовнішньоекономічної діяльності”. У ньому послідовно розглядаються усі аспекти, категорії та положення керівництва, а саме: сутність керівництва та його місце в загальній системі управління, керівництво та лідерство в організації, мотиви та стилі в системі менеджменту, основні риси стилю керівництва, класифікація та методичні принципи формування стилів керівництва, сутність комунікацій та їх інформаційне забезпечення в процесі керівництва, конфлікти та стреси як об’єкти керівництва, оцінювання та моделювання керівної діяльності тощо. Розглянуто особливості мотивування керівної діяльності, методи мотивування і модель мотивування керівників підприємств.


 
Состеми пожежогасіння

38.96я73
В75 

Воробйов О.І.
Системи пожежогасіння: Навчальний посібник / О.І. Воробйов. – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України, 2008. – 158с.

Навчальний посібник призначено для ознайомлення слухачів, які проходять спеціальне навчання за напрямами: “Проектування  установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне), пожежного спостереження”, “Монтаж, технічне обслуговування установок автоматичного пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні)” зі сучасними системами пожежогасіння, з чинними НТД в галузі автоматичного протипожежного захисту об’єктів, може бути корисним для проектантів протипожежних систем, спеціалістів пожежної охорони.

 
Психологія

88.4я73
Д64 

Долинська Л.В.
Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя: Навчальний посібник / Л.В. Долинська, Н.П. Максимчук . – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008.- 124с.

 

У навчальному посібнику розкривається проблема ціннісних орієнтацій та їх становлення у майбутнього вчителя активними методами навчання. Посібник містить лекційну та практичну частину для проведення спецкурсу ”Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя”, розробленого авторами. Він рекомендується студентам психологічних та педагогічних спеціальностей, а також може бути у нагоді викладачам, вчителям, практичним психологам.

 

 

 

перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Copyright © 2002-2008. Державна бібліотека України для юнацтва