Державна бібліотека України для юнацтва
українська русский english
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Нові надходження
Виставки книг
Медіа-ресурси
Раритети
Періодичні видання

Віртуальна довідка

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери
Форум
Архів

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Липень 2008 р.
Основи промислової нафтохімії

35.61я73
Б87  

Братичак М.М.
Основи  промислової нафтохімії: Підручник / М.М.Братичак. – Львів : Львівська політехніка, 2008. - 604с.

Розглянуто промислові методи одержання продуктів органічного синтезу на основі вуглецьвмісних продуктів, серед них рослинного та тваринного походження. На основі нафти та продуктів її перероблення описано способи отримання первинних нафтохімічних продуктів та на їх основі сполук, які знаходять застосування у виробництві полімерів, еластомерів та синтетичних волокон. Окремим розділом подано ініціатори радикальної полімеризації. Наведено принципові технологічні схеми процесів одержання основних органічних продуктів.
Підручник призначений для студентів, аспірантів, викладачів хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів та наукових працівників.

 
Вентилювання приміщень

38.762.2я73
В29   

Вентилювання приміщень: Навчальний посібник / С.С. Жуковський, О.Т. Возняк, О.М. Довбуш, З.С. Люльчак. – Львів : Львівська політехніка, 2007. – 476с.

 

У посібнику значну увагу приділено методам визначення кількості забрудників у вентильованих і не вентильованих приміщеннях, розрахунку загальної вентиляції приміщень і оцінюванню її ефективності.
Проаналізовано конструкційні особливості, технічні характеристики устаткування, апаратів та елементів вентиляційних систем, означено межі та ефективність їх застосування, особливості добору. Наведено рекомендації щодо проектування і експлуатації вентиляційних систем будинків різного призначення, засобів автоматичного керування ними, особливостей експлуатації.
Призначений для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю “Теплогазопостачання і вентиляція”, фахівців з вентилювання приміщень і може бути використаний як довідковий посібник під час розрахунку вентиляційних систем.

 
Філософія мови

81.1-923
А65  

Андрейчук Н.І.
Прикладна лінгвістика: курсові та випускні кваліфікаційні роботи : Навчальний посібник / Н.І.Андрейчук,  І.Д.Карамишева, О.Л.Семотюк. – Львів: Львівська політехніка, 2008. - 124с.

Висвітлено основні теоретичні аспекти науково-дослідної роботи студентів. Охоплено усі етапи підготовки, написання і захисту курсових та дипломних робіт.
Призначено для студентів базового напряму „Філологія” фахового спрямування „Прикладна лінгвістика”.

 
Філософія мови

81я73
Б31            

Бацевич Ф.С.
Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень : Підручник / Ф.С.Бацевич. – К.: Академія, 2008,- 240с. – (Альма-матер)

Це перший в Україні підручник, у якому систематизовано викладено історію світової лінгвофілософської думки, запропоновано авторське розуміння сутності філософії мови, її найважливіших категорій, взаємозв`язків з іншими гуманітарними науками, що досліджують мову, проаналізовано лінгвофілософські ідеї видатних філософів, мовознавців, теологів, а також різні напрями філософії мови.
Адресований студентам, магістрантам філософського і філологічного факультетів, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться розвитком лінгвофілософських ідей і теоретичного мовознавства

 
Економічне обґрунтування наукових розробок

65.9(4Укр)-2я73
Р83            

Рудь Н.Т.
Економічне обґрунтування наукових розробок: Навчальний посібник / Н.Т.Рудь. – Луцьк : ЛДТУ, 2008. – 196с.

Навчальний посібник дасть можливість студентам і магістрантам оцінити рівень виконаних наукових розробок як фундаментального, так і прикладного напрямку. Розглянуто сучасні підходи до оцінки науково-технічного рівня фундаментальних досліджень, ефективності використання прикладних наукових розробок.
Особлива увага зосереджена на формуванні цін на науково-технічну продукцію, в тому числі на інтелектуальну власність. Наведені приклади застосування сучасних методичних підходів до оцінки доцільності наукових розробок.
Для студентів технічних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, менеджерів, усіх, кого цікавлять питання економічного обґрунтування наукових розробок

 

 
Самоменеджмент

88.52я73
К61            

Колпаков В.М.
Самоменеджмент: Навчальний посібник / В.М.Колпаков. –К. : Персонал, 2008. – 528с.

У посібнику викладено теоретико-методологічні засади самоуправління життєдіяльністю і діяльністю людини, запропоновано варіанти стратегічного, повсякденного самоуправління. Рекомендовано апробовані засади реалізації функцій самоменеджменту. Розглянуто порядок вирішення найактуальнішої за всіх часів проблеми: як жити, щоб бути самим собою, досягти поставленої мети.
Для молоді, яка вступає у період життя, коли необхідно здійснювати своє життєве, професійне, стратегічне самовизначення й активно реалізовувати життєві проекти в реальних умовах дійсності

 

 
Інвестиційна діяльність корпорацій

65.9(4Укр)292-56я73
С14            

Сазонець І.Л.
Інвестиційна діяльність корпорацій: Навчальний посібник / І.Л.Сазонець, О.Д.Сучкова. – К. : МАУП, 2007. -192с.

 

Це одне з перших видань для вітчизняного читача, присвячене міжнародній інвестиційній діяльності корпорацій. У ньому є відповіді на багато запитань. Що можуть виникнути у спеціалістів, які планують поширити діяльність фірм, корпорацій, банків на міжнародні фондові, фінансові й товарні ринки. Розглянуто засади міжнародної інвестиційної діяльності, міжнародну діяльність на ринку фінансових інвестицій, інструментарій аналізу міжнародного інвестиційного ринку й інвесторів, які діють на ньому, а також регулювання інвестиційної діяльності підприємств, установ і банків на міжнародному інвестиційному ринку.
Для студентів і аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями інвестування, інвестиційного менеджменту, ринку цінних паперів

 

 
Фінансове право

67.9(4Укр) 302я73
З-98           

Зюнькін А.Г.
Фінансове право: Навчальний посібник / А.Г.Зюнькін. – 4-е вид., допов. – К. : Персонал, 2008. -568с.

У доступній формі розкрито основні інститути фінансового права, категорії та поняття на базі сучасного фінансового законодавства України. Наведено короткий словник термінів, що використовуються у фінансовому праві, а також додатки – витяги із основної нормативно-правової бази фінансової діяльності держави.
Для студентів бакалаврату, магістрів, а також всіх, хто цікавиться питаннями фінансового права

 

 
Управління міжнародними торговельними операціями

65.9(4Укр)428я73
К82            

Крилова Н.В.
Управління міжнародними торговельними операціями: Навчальний посібник / Н.В.Крилова. – К. : МАУП, 2008. -232с.

У пропонованому посібнику системно подано процес підготовки, укладання та реалізації міжнародних торговельних операцій. Особливістю є детальний і поетапний розгляд здійснення міжнародних контрактів від пошуку й аналізу іноземних партнерів, проведення переговорів, узгодження контрактів, вибору способів розрахунку та фінансування операцій до організації поставки. Що дає змогу чітко і логічно розкрити механізм здійснення міжнародних торговельних операцій.
Для студентів, які навчаються за економічними спеціальностями, студентів бізнес-школ, а також фахівців, які працюють у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 

 
Трудове право України

67.9(4Укр)305я73
Б77            

Бойко М.Д.
Трудове право України:  Навчальний посібник / М.Д.Бойко. – 2-ге вид., допов. і переробл.. – К.: Атіка, 2008. – 316с.

У цьому посібнику зібрані та упорядковані лекції з трудового права України відповідно до програми „Трудове право” для вищих навчальних закладів за спеціальністю „Правознавство”.
Посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю „Правознавство”, а також на студентів неюридичних спеціальностей, які вивчають основи правознавства. Посібник може стати в нагоді також аспірантам, викладачам права, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять питання правового регулювання трудової діяльності в умовах формування ринкових відносин в Україні

 
Транспортне право України

67.9(4Укр)304.2я73
Т65

Транспортне право України: Навчальний посібник / Е.Ф.Демський, В.К.Іжевський, С.Е.Демський, А.В.Мілашевич. – К. : Атіка, 2008. – 292с.

 

У посібнику проаналізовано юридичні процеси правового забезпечення транспортної діяльності. Уперше зроблено спробу визначити поняття і місце транспортного права як комплексної галузі у правовій системі України. Висвітлено роль і значення державного управління транспортом, дано аналіз правопорушень на транспорті та юридичної відповідальності за їх вчинення. Усі матеріали відповідають чинному законодавству України.
Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів та практичних працівників транспорту.

 
Основи римського приватного права

67.2я73
О-75

Основи римського приватного права: Підручник / Ред.В.І.Борисова. – Х. : Право, 2008. -224с.

Структура подання матеріалу у підручнику повною мірою відповідає програмі й робочому плану викладання цієї дисципліни у вищих навчальних закладах. У підручнику характеризуються найважливіші інститути римського приватного права, загальні правові категорії. Найбільш поширені юридичні терміни і вислови наводяться латинською і українською мовами.
Підручник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти.

 

 

 

перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Copyright © 2002-2008. Державна бібліотека України для юнацтва