Державна бібліотека України для юнацтва
українська русский english
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Нові надходження
Виставки книг
Медіа-ресурси
Раритети
Періодичні видання

Віртуальна довідка

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери
Форум
Архів

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Лютий 2008 р.

39.33-01я73
М57

Мигаль В.Д.
Технічна кібернетика транспорту: : Навчальний посібник. – Х.: Інжек, 2007. – 328с.


У посібнику розглянуто теоретичні й практичні питання: керування рухом, моделювання в кібернетиці, кібернетичні системи управління, інформаційне проектне забезпечення управління технічним станом машин, ентропія передачі сигналів у каналах виміру, діагностування й управління, кодування інформації й програмування, автоматизовані системи управління підприємствами та технологічними процесами, кібернетичні системи “людина – машина – середовище”, штучний інтелект у системах управління і технічні засоби кібернетичних систем.

Для студентів-магістрів, які навчаються за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство”.

 

60.56я73
С30

Семигіна Т.В.
Інформаційне забезпечення соціальної сфери: Методичний посібник до курсу. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – 156с.


У збірці подано матеріали, які допомагають студентам магістерської програми опанувати курс “Інформаційне забезпечення соціальної сфери”. Представлено програму, робочий тематичний план та основні вимоги до знань студентів. Подано питання для дискусії, контрольні питання та завдання до занять. Вагоме місце в посібнику відведено викладу матеріалу лекційних та семінарських занять, які дають уявлення про основні складові інформаційної діяльності.

Методичні матеріали призначені для студентів і викладачів, а також тих, хто цікавиться налагодженням ефективної інформаційної роботи в організаціях і закладах соціальної сфери.

 

67.7я73
С13

Савчин М.В.
Основи юридичної клінічної практики: Навчально-методичний посібник / М.В. Савчин, М.В. Менджул, В.В. Навроцький – Ужгород: Вид-во О. Гаркуші, 2007. – 180с.


У навчально-методичному посібнику розкрито основні положення щодо діяльності юридичних клінік в Україні. Посібник може бути використаний при викладенні спецкурсу з основ юридичної клінічної практики для студентів юридичних вузів.

Посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних клінік, юридичних вузів і факультетів, суддів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, адвокатів, практикуючих юристів, а також для фахівців у галузі захисту прав людини.

 

38.96я73
С41

Сичевський М.І.
Інженерна та спеціальна техніка МНС України: Навчальний посібник / М.І. Сичевський, А.Г. Ренкас. - Львів: Львівський державний ун-т безпеки життєдіяльності, 2007. – 232с.

 


У посібнику описано особливості будови основних базових машин, на яких монтується спеціальне обладнання. А також розглянуто загальну будову та характеристики основних інженерних машин та засобів, які є на озброєнні в МНС України.

Метою інженерного забезпечення дій сил цивільного захисту при подоланні руйнувань, затоплень, локалізації та гасінні пожеж, а також при ліквідації інших надзвичайних ситуацій та їх наслідків, є створення умов для безперешкодної евакуації населення, забезпечення успішного виконання аварійно-рятувальних робіт і підвищення захисту особового складу від засобів та факторів ураження.

Для курсантів та студентів вищих навчальних закладів МНС України.

 

66.3(4Укр)
К49

Климанська Л.Д.
Соціально-комунікативні технології в політиці: Таємниці політичної “кухні”: / Монографія. – Львів: Львівська політехніка, 2007. – 332с.


Досліджено поняття та види соціально-комунікативних технологій моделювання політичного простору, зокрема резонансні комунікативні технології, що будуються з використанням визначених когнітивних, комунікативних та резонансних схем. Зроблено спробу проаналізувати результати використання когнітивних схем у політичному просторі українського суспільства.

Видання адресоване широкому науковому загалові, викладачам, аспірантам, студентам, а також тим, хто цікавиться проблеми комунікації, зокрема у політиці.

 

65.9(4Укр)23я73
Е45

Економіко-статистичне моделювання і прогнозування: Навчальний посібник / В.П. Кічор, Р.В. Фещур, В.В. Козик та ін. – Львів: Львівська політехніка, 2007. – 156с.


Розглянуто методологічні засади економіко-статистичного моделювання і прогнозування складних соціально-економічних явищ і процесів. Значна увага приділена теоретичним і практичним аспектам моделювання ряду динаміки, економічного прогнозування та імітаційного моделювання. Описано методи аналізу структури статистичної сукупності, наведено моделі багатовимірного ранжування і класифікації.

Посібник призначено для студентів старших курсів та магістрів, аспірантів, викладачів, науковців в галузі економіки. Засвоєння поданого у посібнику матеріалу дасть змогу опанувати методи аналізу складних динамічних процесів, оволодіти навичками побудови економіко-статистичних моделей, технології їхньої реалізації та практичного застосування отриманих результатів.

 

63я73
З-39

Зашкільняк Л.О.
Сучасна світова історіографія : Посібник. – Львів: ПАІС, 2007. – 312с.


Посібник містить основну інформацію про розвиток світової історичної думки і науки в другій половині ХХ і на початку ХХІ ст., характеризує методологічні й тематичні здобутки та проблеми провідних історіографій світу, насамперед європейських країн та США, а також вибраних посткомуністичних країн і народів Азії та Африки. Матеріал, який подано в посібнику, дає змогу сформування уявлення про сучасний стан, проблеми й перспективи конструювання та використання історичних знань в умовах зростання комунікації й обміну інформацією.

Посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю „Історія”, викладачів університетів, а також усіх, хто цікавиться сучасним станом історичної науки в світі.

 

87.75я73
К89

Кузнецова О.Д.
Професійна етика журналістів : Посібник. - 2-е вид., перероб. і доп.– Львів: ПАІС, 2007. – 246с.


Системно викладено оригінальну авторську концепцію професійної етики журналістів, її особливості та закономірності, міжнародні та національні нормативні фахові документи в цій галузі, систему етичних вимог до діяльності, стосунків і поведінки журналістів та до матеріалів традиційних і комп’ютерних ЗМІ, а також види регулювання моралі в журналістській діяльності.

Посібник призначений для студентів-журналістів, журналістикознавців, журналістів, інших фахівців мас-медіа.

 

31.37-5я73
О-13

Об’єкти теплових електричних станцій. Режими роботи та експлуатації : Навчальний посібник. / Й.С. Мисак, Я.Ф. Івасик, П.О. Гут, Н.М. Лашковська. – Львів : Львівська політехніка, 2007. – 256с.


Розглянуто режими роботи, методи побудови характеристик, основи експлуатації і методи оптимізації режимів використання теплоенергетичного устаткування. Приділено увагу питанням змінних режимів роботи парових турбін і котлоагрегатів, прогресивним методам експлуатації об’єктів теплових електричних станцій, а також питанням охорони довкілля.

Основну увагу приділено питанням будови і призначення окремих елементів енергоблоків. Розглянуто особливості їх пусків, обслуговування та зупинок.

Наведено одно- та двобайпасні схеми паропроводів блоків. Детально описано стаціонарні режими роботи котлів та парових турбін.

Наведено вимоги до теплових характеристик котлів. Розглянуто умови утворення та методи зниження викидів оксидів азоту та сірки.

Навчальний посібник призначено для студентів теплоенергетичного напрямку, викладачів та аспірантів.

 

32.973.202-02я73
Т41

Тимощук П.В.
Основи теорії проектування нейронних мереж : Навчальний посібник / П.В. Тимощук, М.В. Лобур. - Львів: Львівська політехніка, 2007. – 328с.


У навчальному посібнику викладено основи теорії проектування нейронних мереж та деякі її застосування.

Штучні нейронні мережі, нейрокомп’ютери або паралельно розподілені процесори є спробою хоча б часткового моделювання структури і функцій мозку та нервових систем живих істот. Теорія нейронних мереж, яка інтенсивно розвивається приблизно з середини минулого століття, вивчає методи створення їх аналогових і дискретних математичних моделей, а також відповідних структурно-функціональних та принципових схем, призначених для розв’язання цих питань.

Навчальний посібник розрахований на широке коло читачів, яких цікавлять теорія і застосування нейронних мереж на практиці. Він може бути використаний як основа для глибшого оволодіння спеціальною літературою. Рекомендується науковим працівникам, інженерам, викладачам і студентам в області комп’ютерних наук, інженерії, інформаційних технологій, прикладної математики, автоматики, радіотехніки, електротехніки, енергетики, механіки, фізики, біології, економіки, неврології, психології.

 

34.326я73
Ф43

Ферросплавные электропечи : Учебник / В.А. Гладких, М.И. Гасик, А.Н. Овчарук, Ю.С. Пройдак. – Д.: Системные технологии, 2007. – 259с.


У підручнику висвітлені питання конструкції та експлуатації рудовідновлювальних і рафінувальних електропечей для виплавки феросплавів. Розглянута будова основних і допоміжних вузлів і агрегатів електропічної установки, описані конструкції ванн і склепінь печей, електродів, електродоутримачів, механізмів переміщення і перепуску електродів, систем електроживлення, шихтоподачі, охолодження, газоочистки. Наведено методику обчислення основних параметрів круглих і прямокутних рудовідновлювальних електропечей і круглих рафінувальних печей. Підручник призначено студентам, які навчаються за напрямком „Металургія”, а також інженерно-технічним працівникам проектних, дослідницьких інститутів і металургійних підприємств.

 

65.9(4Укр)28я73
М15

Макарова Н.С.
Економіка природокористування :Навчальний посібник / Н.С. Макарова, Л.Д. Гармідер, Л.В. Михальчук. – К.: ЦУЛ, 2007. – 322с.


На сучасному етапі розвитку людства треба мати досвідчених спеціалістів у галузях екології й економіки, які б втілювали в життя принципи раціонального природокористування і створювали передумови для формування в населення елементів сучасного світогляду і розуміння важливості та необхідності ощадливого поводження себе в навколишньому природному середовищі.

Навчальний посібник має на меті формування у студентів еколого-економічного світогляду та надання їм відповідних знань, які дозволять майбутнім фахівцям не лише визначати рівень забруднення довкілля, величину завданої йому шкоди, але й вести ефективну цілеспрямовану роботу з його охорони і відновлення.

Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями економіки природокористування.

 

 

 

перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
XI
XII

Copyright © 2002-2007. Державна бібліотека України для юнацтва