Державна бібліотека України для юнацтва
українська русский english
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Нові надходження
Виставки книг
Медіа-ресурси
Раритети
Періодичні видання

Віртуальна довідка

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери
Форум
Архів

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

грудень 2008 р.
Організація туристичної індустрії

65.9(4Укр)433я73
Ч-75 

Чорнецька Н.
Організація туристичної індустрії [Текст]: навч. посіб. /
Н. Чорнецька. – 3-тє вид., допов. і переробл.. – К. : Атіка, 2008. – 392с.

У навчальному посібнику розкриваються особливості організації туристичної індустрії. Особливу увагу приділено організаційним елементам функціонування підприємств готельного господарства, туристичних підприємств, підприємств санаторно-куротного комплексу та ін. Висвітлюються також особливості державної туристичної політики, міжнародні відносини України в сфері туризму тощо.
Усі матеріали посібника підпорядковані кредитно-модульній системі навчання.

Для студентів, викладачів і фахівців, які займаються вивченням проблем розвитку туристичної індустрії, спеціалістів, які працюють у сфері туристичної індустрії.

 
Ораторське мистецтво : постановка голосу й мовлення

83.3я73
Є51  

Єлісовенко Ю. П.
Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення [Текст]: навч. посіб. / Ю. П. Єлісовенко. – К. : Атіка, 2008. – 204с.

Містить теоретичний і практичний навчальний матеріал, необхідний для постановки дихання, голосу, артикуляції, дикції, орфоепії та інших чинників усного мовлення, Приділяється увага інтонаційній складовій мовлення оратора. Представлено авторську методику постановки голосу й мовлення, а також низку вправ, в яких широко використовуються пісенні, поетичні, інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні та сатиричні тексти.

Для студентів факультетів журналістики, правознавства, міжнародних відносин, для всіх тих, хто цікавиться ораторським мистецтвом. Може бути рекомендований логопедам, педагогам, вихователям і батькам, які прагнуть роз`язати для себе, своїх дітей чи учнів проблеми, пов`язані з усуненням неорганічних вад мовлення.

 
Банківське кредитування

65.9(4Укр)262.1я73
В57  

Владичин У. В.
Банківське кредитування [Текст]: навч. посіб. /
У. В. Владичин. – К. : Атіка, 2008. - 648с.

У навчальному посібнику досліджено теорію і практику проведення кредитної діяльності банками України, а також особливості здійснення контролю за банківським кредитуванням. Визначено роль банківського кредитування у вітчизняній економіці, механізми здійснення кредитних операцій банків, ризики банківської кредитної діяльності та методи управляння ними, а також контроль за процесом кредитування у банках.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, працівників банківських установ, спеціалістів кредитної сфери, усіх, хто цікавиться особливостями банківського кредитування в Україні та світі.
 
Судова медицина

58я73
С89

Судова медицина [Текст]: підручник / за заг. ред.
А. С. Лісового, Л. Л. Голубовича. - 3-тє вид., допов. та переробл. –К.: Атіка, 2008. – 484с.

У підручнику розглянуто основні положення теорії та практики судової медицини, знання яких необхідні кожному правникові та лікареві. Основне місце відведено судово-медичній характеристиці різних ушкоджень. Даються методичні рекомендації з проведення експертних досліджень основних судово-медичних об`єктів : живих людей, трупів та речових доказів.

Розраховано на студентів медичних та юридичних вузів, науковців, працівників медичних і правоохоронних органів.

 
Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України

67.9(4Укр)304.1я73
Я22  

Яворська О. С.
Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України [Текст]: навч. посіб. /
О. С. Яворська. – К.: Атіка, 2008. – 256с.

У посібнику розглянуто історико-правові аспекти становлення та розвитку інституту права власності в цивільному законодавстві України. Проаналізовано поняття та зміст права власності, форми власності, підстави виникнення та припинення права власності за чинним законодавством України. Досліджено особливості виникнення та здійснення права власності на окремі види майна (земельні ділянки, садибу, житлові будинки, квартири). На основі аналізу чинного законодавства та практики його застосування досліджено засади та способи захисту права власності.
Сформульовано та обґрунтовано пропозиції щодо змін та доповнень чинного законодавства з метою вдосконалення правового регулювання відносин власності.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів, практичних працівників, усіх тих, хто цікавиться проблематикою сучасного цивільного законодавства з питань регулювання відносин власності.

 
Правове регулювання некомерційної господарської діяльності

67.9(4Укр)303я73
К84  

Крупка Ю. М.
Правове регулювання некомерційної господарської діяльності [Текст]: навч. посіб. / Ю. М. Крупка,
О. М. Гав`яз. – К. : Атіка, 2008. – 184с.

На основі норм чинного законодавства висвітлено особливості некомерційної діяльності. Подано класифікацію суб`єктів некомерційної діяльності. Розглянуто загальні питання щодо їх створення, державної реєстрації, структури і внутрішнього управління, фінансової основи, звітності. Висвітлюється правовий статус окремих видів некомерційних організацій за законодавством України, а також світовий досвід правового регулювання їх діяльності. Накреслено основні шляхи розв`язання  окремих організаційно-правових проблем діяльності некомерційних організацій.

Для студентів юридичних факультетів, фахівців-правознавців, суб`єктів господарювання, а також стане в пригоді широкому колу читачів, які цікавляться питаннями правового регулювання некомерційної господарської діяльності.

 
Основи юридичної клінічної практики

67.7я73
Г15   

Галай А. О.
Основи юридичної клінічної практики [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. О. Галай, Я. В. Іваніщ, В. В. Стаднік. – К. : Атіка, 2008, - 204с.

Навчально-методичний посібник спрямований на набуття студентами і курсантами юридичних факультетів практичних навичок і вмінь. Розроблений авторами, які беруть участь в організації юридичної клініки навчально-наукового інституту Київського національного університету внутрішніх справ, та заснований на досвіді її діяльності.
Посібник містить повний комплекс методичного забезпечення, враховує положення кредитно-модульної системи навчання та передбачає роботу за інтерактивними педагогічними технологіями.

Для студентів, курсантів, викладачів, які братимуть безпосередньо участь у викладанні курсу, учасників юридичного клінічного руху.
 
Адміністративне право України

67.9(4Укр)301я73
М84  

Мосьондз С. О.
Адміністративне право України ( у визначеннях та схемах) [Текст]: навч. посіб. / С. О. Мосьондз. – К. : Атіка, 2008. – 272с.

У навчальному посібнику навчальна дисципліна „Адміністративне право України” викладається на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його застосування у вигляді структурно-логічних схем, що сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.

Для студентів, магістрантів, викладачів закладів різного рівня акредитації, а також наукових та практичних працівників.

 
Правова статистика

67.9(4Укр)6я73
П68                  

Правова статистика [Текст]: підручник / [Є. М. Моісеєв,
О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін. ; за заг. ред.
О. М. Джужи]. – К. : Атіка, 2008. – 392с.

У підручнику розглянуто теоретичні та практичні питання організації статистики в Україні; види та способи проведення статистичного спостереження; зведення і групування матеріалів спостереження; обчислення узагальнюючих статистичних показників динаміки суспільних  явищ, тенденцій і закономірностей їх розвитку; показники і методи вивчення взаємозв`язків явищ; правила побудови та аналізу таблиць; способи графічного зображення статистичних даних. Навчальні матеріали подано на основі адміністративно-правової, кримінально-правової, цивільно-правової статистики з методикою розрахунків індексів, коефіцієнтів та інших показників правової статистики.

Для студентів, аспірантів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, працівників правоохоронних органів.

 
Казначейська справа

65.9(4Укр)261.3я73
К14                   

Казначейська справа [Текст]: підручник / Є. О. Галушка, О. В. Охрімовський, Й. С. Хижняк, Д. П. Ротар. – Чернівці: Книги – XXI, 2008. – 464с.

Основна увага у книзі приділена процедурам казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, а також організації обліку, звітності и контролю в органах Державного казначейства України.
У підручнику висвітлено основи організації бюджетного процесу, роль та значення Державного казначейства в системі фінансових органів країни, законодавчу та нормативну базу його діяльності, основні процедури казначейського обслуговування бюджетів, інформаційне-технічне забезпечення та перспективи розвитку казначейської справи в Україні.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і спеціалістів казначейської справи.

 
Ландшафтознавство : теорія і практика

26.82я73
Г97   

Гуцуляк В. М.
Ландшафтознавство: теорія і практика [Текст]: навч. посіб. / В. М. Гуцуляк. – Чернівці: Книги – XXI, 2008. – 168с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методичні питання вчення про ландшафт : системний підхід, природно-територіальні комплекси, морфологічні одиниці ландшафту, класифікація та динаміка ландшафтів, методика складання великомасштабної ландшафтної карти та ін. Як приклади використовуються фрагменти карт території Прикарпаття, Наводиться схема співвідношення індивідуальних і типологічних одиниць фізико-географічної диференціації. Головна увага приділяється найновішим досягненням ландшафтознавства.
Окремі теми доповнені практичними завданнями.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців.

 
Музична критика : теорія та методика

85.31я73
З-63  

Зінкевич О. С.
Музична критика: теорія та методика [Текст]: навч. посіб. / О. С. Зінкевич, Ю. І. Чекан. – Чернівці : Книги – XXI, 2007. – 424с.

Пропонований навчальний посібник базується на досвіді практичної роботи авторів на різних ділянках музично-практичної сфери та узагальненні існуючих у літературі поглядів на сутність та специфіку музичної критики.
Увага концентрується на проблемах та питаннях, з якими зіткнеться кожний, хто буде професійно займатися музичною критикою в сучасній Україні. Це – аналіз та розуміння самого феномену музичної критики та його місця в сучасній соціокультурній ситуації; розгляд систем функцій музичної критики, характеристика жанрової типології, практичні поради щодо написання критичних опусів різних жанрів, інформація про специфіку друкованих ЗМІ, PR-діяльність музичного критика та деякі актуальні питання авторського права.

Для студентів та викладачів навчальних закладів культури та мистецтв.

 
Еколого-правове управління в галузі лісового господарства України

67.9(4Укр)307
Е45
                  

Еколого-правове управління в галузі лісового господарства України [Текст] / [упоряд.: В. К. Сівак,
В. Д. Солодкий, С. В. Робулець]. – Чернівці: Книги – XXI, 2008. – 528с.

Книга містить найважливіші законодавчі та нормативні акти природоохоронно-правового регулювання в галузі лісового господарства – Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, довідкові матеріали.

Пропоноване видання є корисним для лісників, працівників охорони довкілля, юристів, науковців та студентів, керівників підприємств, установ організацій, громадських активістів природоохорони.

 
Порівняльне літературознавство

83я73
Б90   

Будний В. В.
Порівняльне літературознавство [Текст]: навч. посіб. /
В. В. Будний, М. М. Ільницький. – К.: Києво-Могилянська академія, 2008. – 430с.

Ця книжка, яка вже пройшла апробацію як навчальний посібник, висвітлює теоретичні та методологічні питання порівняльного літературознавства – курсу, який слухають студенти-бакалаври і магістри гуманітарних факультетів. Вона охоплює широкий діапазон понять, концепцій і методик класичної та сучасної компаративістики. Які дають філологові надійні інструменти для поглибленого пізнання національного письменства в міжлітературних і міжкультурних контекстах крізь призму генетичних, контактних, типологічних, інтертекстуальних підходів, постколоніальних та імагологічних студій.

Книжку призначено для студентів гуманітарних факультетів, а також для аспірантів та викладачів, учителів-словесників і всіх шанувальників художнього слова.

 
Діячі науки і культури України : нариси життя та діяльності

72.3(4Укр)я2
Д50                   

Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності [Текст] / [О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька,
Н. А. Терес та ін.]; за заг. ред. А. П. Коцюра. – К.: Книги – XXI, 2007. – 464с.

До збірника увійшли нариси про діячів культури і науки України, основна діяльність яких припала на різні періоди XX століття. Дати народження осіб, що народилися до календарної реформи радянської доби, подані за старим стилем. Персоналії репрезентують різні науки і культури, регіони та національності. Але в сукупності створюють панорамну картину розвитку України у XX столітті.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів і коледжів, учителів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також всіх, хто цікавиться історією науки і культури України.

 
Українська фольклористика

82.3(4Укр)я2
У45                   

Українська фольклористика [Текст]: словник-довідник / [уклад. і заг. ред. М. Чорнопиского]. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 448с.

Це перший в Україні словник-довідник про національні скарби усної народної словесності (фольклор) з поясненням фольклористичної, етнографічної, етномузикологічної і культурологічної термінології, довідками про етнографічні регіони, жанри фольклору, країнознавчі наукові центри й осередки, визначні видання скарбів українського народу.

Словник-довідник як підручна книга конче потрібний науково-педагогічним, культосвітнім працівникам, учителям, журналістам, студіюючій молоді у вищій і середній школах, широкому колу читачів, які бажають збагатити себе знаннями про традиційну народну культуру і музично-поетичне мистецтво.

 

 

перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
XII

Copyright © 2002-2008. Державна бібліотека України для юнацтва