Державна бібліотека України для юнацтва
українська русский english
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Нові надходження
Виставки книг
Медіа-ресурси
Раритети
Періодичні видання

Віртуальна довідка

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери
Форум
Архів

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Серпень 2008 р.
Страхування

65.9(4Укр)271я73
С83
         Страхування : Підручник / Ред.В.Д.Базилевич. – К. : Знання, 2008. - 1019с.

Це один із перших в Україні фундаментальних підручників зі страхування. Його автори – викладачі економічного факультету Київського національного університету імені Т.Шевченка та провідні фахівці-практики страхової справи в Україні. Найважливіші переваги підручника – оригінальна структура, високий науковий рівень подання матеріалу, сучасний математичний апарат, широка джерельна база. Ґрунтовно розкриваються сутність категорій і понять страхування, його структура, проблеми становлення та функціонування страхового ринку, механізми збалансованості попиту та пропозиції страхових продуктів, роль держави та міжнародних страхових організацій у страховому бізнесі та ін. Підручник дає змогу самостійно розібратися у складних процесах страхування, зрозуміти різноманітні аспекти функціонування ринкової економіки.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга також буде корисною також науковцям і фахівцям-практикам у галузі страхування.


 
Етнічна історія Давньої України

63.5(4Укр)
Н23           

Наливайко С.С.
Етнічна історія Давньої України / С.С.Наливайко. – К. : Євшан-зілля, 2007. - 624с.

 

Ця книга становить першу в новітній історичній науці спробу комплексного науково-популярного погляду на вітчизняну етнічну історію. ЇЇ автор – фаховий історик-дослідник -  спираючись на українознавчу наукову методологію та широкий джерельний матеріал, враховуючи новітні досягнення історичної думки та порівняльного мовознавства, змальовує яскраву, цікаву та науково виважену картину нашої давньої історії. Написана просто і водночас науково, структурована за принципом підручника, книжка розрахована на найширшу читацьку аудиторію – школярів, студентів, вчителів, викладачів, науковців, а також усіх, кому небайдужа українська історія. До книжки включено тлумачний словничок новітніх етимологій численних давньоукраїнських назв та імен.


 
Адміністративно-правове регулювання міграції...

 

67.9(4Укр)301я73
Г46        

Гіжевський В.К.
Адміністративно-правове регулювання міграції та реєстрації фізичних осіб в Україні : Навчальний посібник / В.К.Гіжевський, С.О.Мосьондз, С.С.Саїв. – К. : Магістр – XXI сторіччя, 2008. -  200с.


 

У посібнику „Адміністративно-правове регулювання міграції та реєстрації фізичних осіб в Україні” викладаються, на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного міграційного законодавства України і практики його застосування, теоретико-концептуальні засади адміністративно-правового регулювання міграції та реєстрації фізичних осіб в Україні.
Розрахований на студентів, магістрів, аспірантів, викладачів закладів різного рівня акредитації, а також наукових та практичних працівників.

 
Управління фінансовою санацією підприємства

65.9(4Укр)290-93я73
К65            

Копилюк О.І.
Управління фінансовою санацією підприємства : Навчальний посібник / О.І.Копилюк, В.П.Медведев. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2007. – 448с.

Представлено сучасні теоретичні підходи до розкриття механізму функціонування інституту банкрутства в Україні, методологію здійснення фінансової санації, основні аспекти провадження справи про банкрутство підприємств, шляхи реорганізації та реструктуризації суб`єктів господарювання, відновлення їх платоспроможності та провадження ліквідаційних процедур неплатоспроможних господарських структур.
Видання призначене для студентів економічних спеціальностей, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти, працівників підприємницьких структур, банків, викладачів, аспірантів і магістрів вищих навчальних закладів.

 
основи скульптури

85.13я73
К78       

Красноголовець О.С.
Основи скульптури : Навчальний посібник / О.С.Красноголовець. – К. : Знання, 2008. – 171с.


 

Це один із перших в Україні навчальних посібників з мистецтва скульптури. В основу книги покладено досвід викладання мистецтва скульптури студентам Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. У посібнику послідовно розкриваються найважливіші етапи роботи над творами скульптури. Поряд зі всебічним висвітленням безпосередньо процесу творення скульптури особлива увага приділяється методиці роботи майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, який повинен уміти не тільки малювати чи ліпити, створювати оригінальні художні твори, а й навчити учнів творити художні образи.
Для студентів, які вивчають курс „Скульптура”, і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також школярам, вчителям, методистам, керівникам відповідних гуртків і студій, усім, хто цікавиться проблемами навчання мистецтва скульптури.

 
масові комунікації

76.0
К32    

Квіт С.М.
Масові комунікації : Підручник / С.М.Квіт. –К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 206с.


 

Підручник зосереджується на дослідженнях цієї галузі із залученням найновішого західного та українського досвіду. Зокрема розглядаються різноманітні теорії масових комунікацій, методи медіадосліджень. Особлива увага приділяється професії журналіста, українським медіа реформам, журналістській освіті, новим медіям, глобалізаційним явищам. Реалізація цього проекту стала можливою завдяки Могилянській школі журналістики, Центру медіа реформ, проектам співпраці з Лідським Університетом (Велика Британія) та Університетом Огайо (США).
Підручник призначений для студентів ВНЗ за спеціальностями „журналістика”, „соціологія”, „політологія”, а також для експертів і дослідників медій.

 

 
адвокатура України

67.9(4Укр)76я73
А28  
         Адвокатура України : Навчальний посібник / В.К. Шкарупа, О.В.Філонов, А.М. Титов, Ю.Я. Кінаш. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2008. -398с.

 

У навчальному посібнику розглядаються найважливіші поняття і сутність адвокатури, історія розвитку цього правового інституту, визнані у світі принципи організації та діяльності адвокатури, організація адвокатської діяльності в Україні, а також форми участі адвокатів у кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному процесах. Потреба у створенні такого навчального посібника актуалізується значним інтересом студентів і фахівців до проблематики адвокатури, а також значними змінами, що відбулися останнім часом в кримінально-процесуальному, цивільно-процесуальному, господарсько-процесуальному та адміністративно-процесуальному праві України.
Розраховано на студентів юридичних навчальних закладів і факультетів. Посібник буде корисним також науковцям, суддям, співробітникам правоохоронних органів. Адвокатам, усім, хто цікавиться питаннями адвокатури.

 

 
Міжнародна економіка

65.5я73
С12           

Савельєв Є.В.
Міжнародна економіка : Підручник / Є.В.Савельєв. - 3-е вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008, - 622с.


 

У підручнику розглядається  теорія міжнародної торгівлі та фінансів як концепція неокласичного синтезу „мейнстрим”, що об`єднує положення   неокласичної і неокейнсіанської моделей, включаючи досягнення „нових класиків”, і теорію раціональних очікувань. Розкриваються основи міжнародного поділу праці, його вплив на національну економіку, гіпотези, які пояснюють рух товарів і переміщення факторів виробництва між країнами, концепції торгової рівноваги, прибутку від торгівлі та митної політики. Проаналізовано проблеми у сфері зовнішньої торгівлі, пов`язані з макроекономічними цілями, і монетарні аспекти економічної політики. Особливу увагу приділено платіжному балансу, механізму його врівноваження, валютному ринку та обмінному курсу. Значне місце відведено політиці стабілізації у відкритій економіці (за фіксованого і гнучкого валютних курсів, за постійних і змінних цін на товари).
Для магістрантів, які навчаються за спеціальностями ”Міжнародна економіка” або „Державна служба”. Книга буде корисною також науковцям та економістам-практикам підприємств, банків, державних установ.

 

 
Історія костюма

85.126я73
Ш37         

Шевнюк О.Л.
Історія костюма : Навчальний посібник / О.Л.Шевнюк. – К. : Знання, 2008. – 375с.


 

Зміст навчального посібника відповідає сучасним концептуальним засадам вивчення предметного середовища існування людини на основі культурологічного підходу. Новизна посібника полягає в спрямованості на виявлення ціннісних смислів історичних феноменів костюма, комунікативних засобів трансляції їх соціально важливих культурних форм. Структура посібника відповідає новітнім вимогам до організаційно-методичного забезпечення якісної освіти у вищій школі в процесах її євро інтеграції, що також  відкриває перспективи його застосовування в умовах модульно-рейтингової та дистанційної системи навчання. Посібник, спрямований на розвиток інтегрального мислення та інтерпретаційного досвіду студентів, устатковано словником основних термінів і персоналій до кожної з тем  культурологічного  курсу.
Для студентів вищих навчальних закладів, старшокласників, викладачів, учителів, працівників театру, кіноіндустрії, телебачення, всіх, кого цікавлять проблеми вивчення культури.

 

 
Національний атлас України

26.89(4Укр)я6
Н35
Національний атлас України / Ред.Б.Є.Патон. - К. : Картографія, 2007. – 440с.


 

В Атласі послідовно і взаємопов`язано  висвітлюються різні аспекти природно-ресурсного, демографічного, економічного потенціалу країни, що базуються на сучасному банку даних, поповнення якого стимулюватиме подальший розвиток фундаментальних знань про Україну.
Національний атлас є важливою складовою загальної геоінформаційної системи держави. Він буде корисним у діяльності законодавчої та виконавчої влади в обґрунтуванні та визначенні стратегії реалізації програм соціально-економічного розвитку, у плануванні та здійсненні проектних, науково-дослідних робіт, у справах освіти та патріотичного виховання громадян.
Виданням Атласу поліпшуються можливості для ознайомлення країн світу та Європи з Україною, поглиблення інтегративних процесів, а також зміцнення позицій нашої держави у міжнародному співтоваристві.
Атлас органічно поєднує шість тематичних блоків: загальна характеристика, історія, природні умови та природні ресурси, населення та людський розвиток, економіка, екологічний стан природного середовища.
Національний атлас України значно розширить інформаційну базу держави і сприятиме її інтеграції в світовий інформаційний простір.

 

 

 

перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
VIII
IX
X
XI
XII

Copyright © 2002-2008. Державна бібліотека України для юнацтва