Державна бібліотека України для юнацтва
українська русский english
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Нові надходження
Виставки книг
Медіа-ресурси
Раритети
Періодичні видання

Віртуальна довідка

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери
Форум
Архів

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Квітень 2008 р.

65.9(4Укр)261.8я73
Р32

Рева Т.М.
Місцеві фінанси :Навчальний посібник / Т.М. Рева, К.Ф. Ковальчук, Н.В. Кучкова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.


Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни „Місцеві фінанси”. Розглянуті правові та методичні аспекти формування і використання фінансів місцевого самоврядування. Засвоєння практичних навичок ґрунтується на виконанні ситуаційних вправ і завдань для самостійної роботи, поданих у посібнику. До кожної теми рекомендовано список законодавчих, нормативних і літературних джерел. Посібник містить довідковий апарат – словник термінів і предметний покажчик.

Посібник буде насамперед корисний для студентів економічних спеціальностей, магістрів, викладачів.

 

65.9(4Укр)28я73
О-75

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням :Підручник / Ред. Л.Г. Мельник. – Суми: Університетська книга, 2008. – 759 с.


Матеріал, викладений у підручнику, присвячений основоположним аспектам екологічної діяльності. Розглянуто загальні питання екології, основні законодавчі засади природокористування в Україні; економічні механізми і принципи управління в природокористуванні; проаналізовано інструментарій економічної оцінки природних ресурсів; досліджено економічну природу і вплив на екосистеми екологічних ризиків; запропоновано ефективні напрями вдосконалення механізмів та інструментів у природокористуванні в нових умовах господарювання.

Для викладачів і студентів усіх спеціальностей. Книга може бути використана спеціалістами та фахівцями неурядових організацій екологічного напряму.

 

76.0(4Укр)
І-74


Інформаційна політика України: європейський контекст : Монографія/ Л.В. Губерський, Є.А. Макаренко, Є.Є. Камінський та ін. – К.: Либідь, 2007. – 360с.


У монографії розглядаються нові тенденції та перспективи інформаційної політики України в контексті процесів європейської інтеграції, висвітлюються її зовнішньополітичні, правові, безпекові, економічні та іміджеві чинники, аналізується інформаційно-комунікаційний ресурсний потенціал держави, характеризується увесь спектр мас-медійної сфери України.

Для фахівців з міжнародних відносин, дослідників інформаційно-комунікаційних проблем, представників ЗМІК, викладачів, аспірантів та студентів.

 

63.5(4Укр)я73
Ч-46

Черепанова, С.О.
Філософія родознавства / С.О. Черепанова. – К.: Знання, 2007. – 460с


У книзі в контексті гуманітарно-культуротворчої стратегії філософії освіти розглянуто буття людини у просторі культури, поняття „рід – покоління”, духовність родинного середовища, цінності національної культури, традиційну родинну обрядовість українців, форми збереження історичної та родової пам’яті, теоретичні аспекти генеалогії, методи дослідження Родоводу.

Розраховано на широке коло читачів. Книга буде цікавою студентам закладів освіти педагогічного, гуманітарного, технічного профілю різних рівнів акредитації, викладачам, фахівцям у галузі національного виховання, педагогіки, культурології, всім, кого цікавить духовне піднесення власного Роду, а відтак – України.

 

63.2(4Укр)
Ш97

Шуст, Р.М.
Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні / Р.М. Шуст. – К.: Знання, 2007. – 376 с.


У книзі розглядаються питання виникнення і розвитку товарно-грошових відносин, карбування, обігу та лічби монет на українських землях від найдавніших часів до наших днів. Окремий розділ присвячено формуванню грошово-монетної системи незалежної України. Книга ілюстрована зразками монет і грошових знаків різних періодів та епох, а також містить словник, у якому подано тлумачення найважливіших нумізматичних термінів та понять.

Розраховано на широке коло читачів. Книга буде корисною також студентам і викладачам історичних та економічних спеціальностей, краєзнавцям, нумізматам, ювелірам, мистецтвознавцям, митникам, усім, хто цікавиться минулим України.

 

66.4(0)я73
А86

Артьомов І.В.
Проблеми і перспективи входження України в Європейський Союз : Навчальний посібник / І.В. Артьомов. – Ужгород: Ліра, 2007. – 384 с.


Пропоноване видання – один з небагатьох навчальних посібників, присвячених проблематиці євроінтеграційного курсу України. У ньому розкривається історія руху до єдиної Європи, дається аналіз сучасного стану проблем і механізмів реалізації зазначеного курсу, простежуються його основні етапи.

Посібник підготовлено в ході реалізації Інститутом філософії та євро-інтеграційних досліджень Закарпатського державного університету наукового проекту на замовлення Міністерства освіти і науки України, зважаючи на недостатню ефективність роботи з інформування населення щодо проблем європейської інтеграції, підготовки фахівців, які зможуть відстоювати інтереси держави на всіх етапах євроінтеграційного поступу.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю „Міжнародні відносини”.

 

32.973.202-018.2
П19

Пасічник О.Г.
Основи веб-дизайну : Навчальний посібник / О.Г. Пасічник, І.В. Стеценко. – К.: Видавнича група ВНV, 2008. – 336 с.


У посібнику в доступній формі описані основні методи та засоби веб-дизайну. Розглядаються мови HTML i JavaScript, автоматизовані та візуальні засоби розробки веб-сайтів, зокрема програма FrontPage, служби хостингу та популяризації сайтів, а також художні аспекти веб-дизайну. Книжка містить теоретичний матеріал, практичні роботи, вправи, завдання для самостійного виконання і тести.

Посібник призначено для учнів та учителів середніх загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій. Він може використовуватися під час вивчення базового курсу інформатики і курсу за вибором. Видання також стане в нагоді всім, хто прагне опанувати веб-дизайн самостійно.

 

26.12я722
І-98

Іщак М.В
Основи геодезії : Навчальний посібник / М.В. Іщак. – К.: Грамота, 2007. – 448 с.


У навчальному посібнику подано основні дані про геодезію, історію її розвитку, вимірювання на місцевості й обробку геодезичних вимірювань. Наведено приклади й індивідуальні завдання практичних робіт.

Для учнів, викладачів і майстрів виробничого навчання будівельних спеціальностей професійно-технічних закладів освіти, центрів і курсів підвищення кваліфікації робітників будівельних спеціальностей.

 

66.75(4Укр)
Д36


Державна молодіжна політика в Україні у 2006 році : Збірник нормативно-правових актів / Авт.-упор. Є.І. Бородін – Д.: Герда, 2007. – 464 с.


Збірник містить нормативно-правові акти України з питань формування та реалізації державної молодіжної політики, які вийшли в Україні протягом 2006 року. До видання також увійшли нарис „Державна молодіжна політика в Україні у 2006 р.: загальнодержавний проект” та додатки „Законопроекти з питань державної молодіжної політики, які прийнято за основу в 2006 р.”, „Законопроекти з питань підтримки молоді, які було зареєстровано у Верховній Раді України в 2006р.”, „Резолюція V з’їзду Федерації професійних спілок України „Про посилення роботи профспілок з молоддю”, „Розвиток нормативно-правової бази державної молодіжної політики в Україні: хронологія 2006 р.”

Збірник розрахований на працівників державних установ, що здійснюють державну молодіжну політику, викладачів, студентів, аспірантів вузів, науковців, представників молодіжних громадських організацій, а також на широке коло читачів, які цікавляться проблемами молодіжної політики в Україні, в першу чергу на тих молодих громадян, задля яких вона здійснюється.

 

76.120я73
В57

Владимиров В.М.
Вступ до спеціальності „Журналістика” : Навчальний посібник / В.М. Владимиров. – К.: МАУП, 2007. – 166 с.


Навчальний посібник з пропедевтичного курсу „Вступ до спеціальності „Журналістика” покликаний дати студентам-першокурсникам початкові знання з обраної ними професії та методичні поради стосовно того, як організувати з перших днів навчання у вищому навчальному закладі плідну роботу на лекціях, семінарах, в бібліотеках та читальних залах, в інтернет-мережі, як вести конспекти і виконувати самостійні завдання тощо.

Книга буде цікавою студентам факультету журналістики.

 

 

 

перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007

Copyright © 2002-2007. Державна бібліотека України для юнацтва