Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Вересень 2007 року

67.9(4Укр)304.1я73
І-73

Інтелектуальна власність: Теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник/ М.В. Вачевський, В.Г. Кремень, В.М. Мадзігон та ін.. –К.: Професіонал, 2005. –448с.


У підручнику викладено теоретичні і практичні основи інтелектуальної власності в обсязі, передбаченому навчальною програмою відповідного курсу аудиторних занять для студентів, які опановують професію менеджера, маркетолога, економіста, підприємця, з метою формування відповідних фахових компетенцій.

Розглядаються основи розвитку раціоналізаторства і винахідництва, технічної творчості, охорони об’єктів інтелектуальної власності в Україні, порядок проведення патентних досліджень та оформлення заявок на раціоналізаторські пропозиції. Висвітлюються питання правових відносин авторів, патентування винаходів за кордоном, патентна документація та міжнародна класифікація винаходів. Наводяться зразки оформлення правових документів на об’єкти інтелектуальної власності.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних факультетів, інженерних спеціальностей а також для науковців і новаторів та всіх, хто цікавиться економікою, маркетинговою діяльністю або підприємництвом і бізнесом.


 

67.9(4Укр)308я73
Н15

Навроцький В.О.
Основи кримінально-правової кваліфікації: Навчальний посібник. –К.: Юрінком Інтер, 2006. –704с.


У навчальному посібнику аналізуються загальні положення кримінально-правової кваліфікації – її поняття, підстави та принципи, а також питання кваліфікації окремих типів діянь, передбачених Кримінальним кодексом України, - кваліфікації злочинів з урахуванням стадії їх вчинення, вчинених у співучасті, множинності злочинів тощо.

Автор сподівається, що науковий аналіз піднятих проблем, запропоновані вирішення питань викличуть дискусію, під час якої вчення про застосування кримінального закону (частиною якого є кримінально-правова кваліфікація) знайде подальший розвиток. Це викличе вдосконалення чинного законодавства і правозастосовної практики.

Для науковців, студентів юридичних вищих закладів освіти, юристів-практиків.


 

67.9(4Укр)301.163
П46

Пожежна безпека в Україні: Нормативна база/Упор. О.М. Роїна. –К.: КНТ, 2006. – 360с.


В цьому збірнику відображені загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.


 


67.9(4Укр)301
Н34

Науково-практичний коментар до законів України “Про державну виконавчу службу”, “Про виконавче провадження””/Ред. О.В. Лавринович. –К.: Юрінком Інтер, 2006. – 320с.


У книзі розглядаються статус працівника виконавчої служби, завдання виконавчої служби, її організація та керівництво. Коментуються основні поняття, процедури та особливості виконавчого провадження.

Для працівників органів державної виконавчої служби, прокуратури, судів, інших правоохоронних органів, керівників підприємств усіх форм власності та підприємців. 


67.9(4Укр)301.1
В39

Ветеринарія в Україні: Нормативні документи/Упор. О.М. Роїна. –К.: КНТ, 2007. – 496с.


У цьому збірнику наведено нормативні документи, що визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування ветеринарної медицини, вимоги щодо ветеринарно-санітарної якості та безпеки продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, охорони довкілля, а також повноваження державних органів, права і обов’язки юридичних та фізичних осіб у сфері забезпечення ветеринарного і епізоотичного благополуччя, карантину тварин, здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.


 


67.9(4Укр)304я73
Д81

Дудла І.О
Захист прав споживачів: Навчальний посібник. –К.: ЦУЛ, 2007. – 448с.


Розглянуті загальні положення правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, а також особливості продажу окремих груп продовольчих і непродовольчих товарів. Детально описано основні законодавчі та нормативні акти, що регулюють захист прав споживачів в Україні. На конкретних прикладах автор роз’яснює як споживачеві захистити свої права. Наведено питання для самоконтролю, тести, проблемні ситуації та їх вирішення.

Для студентів спеціальностей “Товарознавство та комерційна діяльність”, “Товарознавство та експертиза в митній справі”, а також для кожного споживача продовольчих і непродовольчих товарів.


 


67я2
П68

Правова енциклопедія школяра/ Авт.-укл. В.В.Головченко. –К.: Юрінком Інтер, 2006. – 440с.


У книзі даються визначення і тлумачення основних правових, історичних термінів та понять, які найчастіше вживаються у навчальній, науково-популярній літературі з юридичної проблематики. Пояснення до кожного терміна наводяться з урахуванням основних положень законодавства, соціально-економічних змін у суспільстві.

Стане у пригоді школярам і вчителям навчальних закладів системи загальної освіти, учням коледжів, ліцеїв, інститутів, абітурієнтам, студентам юридичних вищих навчальних закладів, установ, організацій. Виданням може користуватися широкий загал читачів.


 

63.3(4Укр)622
У45

Українська дивізія “Галичина”: Історико-публіцистичний збірник/ Упор. М.Слабошпицький. –К.: Ярославів Вал, 2005. – 232с.


Українська повстанська армія (УПА) та Українська дивізія “Галичина” – ті сторінки Другої світової війни, якими чи не найбільше спекулювали. Лише через п’ять десятиліть після створення Дивізії відбулися в Україні масштабні заходи, які закликали вчених, публіцистів і громадських діячів до діалогу на тему: “1-ша Дивізія Української армії: українська історія і сучасність”. Українці нарешті мали змогу осмислити моменти власної історії. Поряд із науковими доповідями прозвучали й пристрасні слова про надії та болісні розчарування тодішніх юних патріотів, які в далекому 43-му записувалися до Дивізії зі сподіваннями прислужитися Україні.

Матеріали пропонованого збірника розкривають цікаві подробиці з історії Української дивізії “Галичина”.

Для широкого кола читачів.


 


20.18(4Укр)я73
С91

Сухарев С.М.
Основи екології та охорони довкілля: Навчальний посібник./ С.М. Сухарев, С.Ю. Чундак, О.Ю. Сухарева. –К.: ЦУЛ, 2006. – 394с.


Навчальний посібник призначений для навчання студентів як екологічних, так і неекологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Опанування матеріалу навчального посібника дозволить зрозуміти роль сучасної екології в питанні виживання людської цивілізації. В навчальному посібнику розкрито теоретичні основи та методологію охорони довкілля, його значення в сучасному світі. Показані практичні напрямки вирішення ряду сучасних екологічних проблем, розглянуто систему екологічної безпеки. Навчальний посібник буде корисним при вивченні таких дисциплін, як “Основи екології”, “Загальна екологія”, “Нормування антропогенного навантаження”, “Екологічна безпека” тощо.

Для студентів вищих навчальних закладів, вчителів та всіх небайдужих до питань охорони довкілля.


 


20.18(4Укр)я73
Ф76

Фоменко Н.В.
Рекреаційні ресурси та курортологія: Навчальний посібник. –К.: ЦУЛ, 2007. – 312с.


В підручнику викладені основні визначення. Зміст та завдання рекреації. Дано класифікацію рекреаційних ресурсів та визначення природного рекреаційного потенціалу території, величини рекреаційних навантажень та ландшафтні комплекси факторів та умов, які мають лікувальне значення; охарактеризовано рекреаційні ресурси України.

Підручник з рекреаційних ресурсів та курортології розрахований на студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також на коло читачів, які бажають розширити знання в галузях відпочинку, туризму, охорони природи і здоров’я.


 


20.18(4Укр)я73
С78

Стафійчук В.І.
Рекреалогія: Навчальний посібник. –К.: Альтерпрес, 2006. – 264с.


В навчальному посібнику розкриваються теоретичні основи рекреалогії, сутність основних понять науки, принципи і методи комплексної оцінки рекреаційного потенціалу території. Посібник містить інформацію про рекреаційні ресурси та умови України, в т.ч. у розрізі суспільно-географічних районів. У контексті медико-екологічних проблем розглядається система курортно-оздоровчих закладів України та їх можливості у відтворенні здоров’я. Подано матеріал про нозоареали основних захворювань та курорти окремих частин світу. Представлено проблеми рекреаційного природокористування і перспективи розвитку рекреаційно-туристичного господарства України.

Книга адресована студентам фаху менеджмент туризму спеціальних вищих навчальних закладів і географічних, економічних та історичних факультетів класичних університетів, спеціалістам в галузі туризму і рекреації.


 


81.2Англ-7
П27

Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини: Навчальний посібник./ За ред. Л.М. Черноватого. –Вінниця: Нова книга, 2006 – 272с.


Посібник побудований на аналітичному матеріалі і охоплює п’ять міжнародних конвенцій в галузі прав людини (про забезпечення економічних, соціальних та культурних прав; про забезпечення громадянських та політичних прав; про запобігання тортурам та іншим формам жорстокого, нелюдського або принизливого поводження; про ліквідацію будь-яких форм расової дискримінації), а також включає відповідний розділ Конституції України, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш уживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі суспільних наук. Студентів перекладацьких відділень університетів, фахівців, які прагнуть удосконалити власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також для перекладачів.


 


81.2Латн-923
Г85

Гриценко С.П.
Lingua Latina veterinaria: Навчальний посібник./ С.П. Гриценко, Т.Б. Гриценко, І.І.Вакулик –К.: ЦУЛ, 2007. – 544с.


Посібник є навчальним виданням, у якому теоретичний матеріал згруповано за основними темами курсу, а граматичні завдання подано в тісному зв’язку з основами медичної та ветеринарної термінології. Основна увага приділяється сучасному термінотворенню, вживаному у ветеринарній медицині, порівняльній морфології та біології, а також методиці написання рецептів. Засвоєння матеріалу підручника сприятиме свідомому оволодінню ветеринарною термінологією, формуванню потенційного термінологічного словника ветеринарного спеціаліста, допомагатиме уникати лексичних труднощів у процесі ознайомлення з літературою з ветеринарії.

Навчальний посібник буде корисним як для студентів – дасть змогу активно й цілеспрямовано реалізувати знання з латини та давньогрецької мов, так і для викладачів аграрних вищих навчальних закладів І-ІV акредитації.


 


81.2Укр-4
К90

Куляс П.П.
Словник найпоширеніших помилок у засобах масової інформації з варіантами їх виправлення: Посібник для майбутнього редактора. –К.: Ун-тет “Україна”, 2006. –193с.


Словник укладено на основі багаторічних спостережень за мовою публікацій у пресі, передач телебачення і радіо, усних виступів у Верховній Раді України, під час проведення різноманітних масових заходів. Добір матеріалу здійснено за певною системою – до словника потрапили лише типові, часто неочевидні, але доволі поширені приклади: неточні значення слів, русизми і російські кальки, похибки в користуванні синонімами, антонімами, паронімами, характерні помилки формотворення тощо. У словнику опрацьовано близько 1600 характерних помилок.

Розрахований на студентів факультетів і відділень філології та журналістики, майбутніх спеціалістів видавничої справи і редагування, а також для всіх, кого цікавлять практичні питання культури української мови.


 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua