Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Березень 2007 року
Біогеографія. Регіональний аспект

28.08я73
М26
  

Марисова І. В.
Біогеографія. Регіональний аспект: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: Університетська книга, 2005. – 128с.Навчальний посібник присвячений центральному розділу біогеографії – біогеографічному районуванню. Подається класифікація і характеристика основних територіальних угруповань живих організмів – біоценозів та біофілот (флор і фаун).

Призначений для студентів біологічних і географічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для викладачів біології, географії, екології.
 
Основи геоінформатики

26.8я73
С24  

Світличний О. О.
Основи геоінформатики: Навчальний посібник/ О. О. Світличний, С. В. Плотницький. – Суми: Університетська книга, 2006. – 295с.


У навчальному посібнику наведено визначення, предмет, історію розвитку геоінформатики та її місце серед інших наук, розкрито основи технології географічних інформаційних систем (ГІС) – сучасної інформаційної технології роботи з просторово-координованою інформацією, подана характеристика аналітичних можливостей сучасних інструментальних ГІС, а також функціональних і аналітичних можливостей світових лідерів програмного ГІС-забезпечення.

Для географів, геоекологів, а також фахівців інших природознавчих, соціоекономічних і екологічних спеціальностей, пов’язаних з використанням просторово-координованої інформації.


 
Тестовый контроль знаний

74.202.4я73
В67 
 

Волков Н.И.
Тестовый контроль знаний: Учебное пособие/ Н. И. Волков, А. Н. Алексеев, Н. А. Алексеев. – Сумы: Университетская книга, 2004. –109с.


У навчальному посібнику викладено основні принципи комп’ютеризованого контролю знань із застосуванням тестових завдань. Класифікуються і докладно розглядаються основні типи тестових питань відкритого і закритого типів, на основі яких можливе формування завдань для контролю. У посібнику зазначаються переваги використання нечіткої логіки при тестовому контролі знань. Описуються способи виконання проектувального (на етапі розробки тестових питань) і коректувального (за результатами тестування) розрахунків індексів складності питань. Викладаються способи визначення необхідної кількості питань у тестовому завданні за ступенем складності і значущості контрольованого навчального матеріалу. Наводиться методика аналізу ефективності тестового контролю за фактичним часом, витраченим на відповіді.


 
Економічна соціологія

60.56я73
М33  

Матвєєв С. О.
Економічна соціологія: Підручник/
С. О. Матвєєв, Л. І. Лясота. – Суми: Університетська книга, 2006 . – 184с.


У підручнику розглядаються найбільш важливі проблеми економічної соціології, її специфіка, основні категорії й парадигми. На базі широкого використання зарубіжної та вітчизняної літератури аналізуються такі проблеми, як історія економіко-соціологічної думки, сутність економіки як соціальної системи, економічні інститути та їх зміни, власність та її види, ринок та ринкові відносини, споживання як колективна поведінка, економічна культура, господарські ідеології, різновиди господарських систем і т.ін. Містить питання для самостійного контролю та широку бібліографію.

Для студентів економічних і соціологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


 
Цивільне право України

67.9(4Укр)304я73
Х20
  

Харитонов Є. О.
Цивільне право України. Елементарний курс: Навчальний посібник/ Є. О. Харитонов,
А. І. Дрішлюк. – Суми: Університетська книга, 2006. – 352с.


У посібнику з урахуванням оновленого цивільного законодавства України викладені основні питання цивільного права згідно з програмою відповідного курсу. Акцентується увага на основних  інститутах  цивільного права, аналізуються положення Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів, що регламентують цивільні відносини.

Рекомендовано широкому колу осіб, які цікавляться  та/ або вивчають цивільне право України.


 
Порівняльне банківське право

67.9(4Укр)302я73
С77  

Старинський М. В.
Порівняльне банківське право: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2006. – 299с.

Навчальний посібник підготовлено на основі новітніх досліджень у сфері банківського права зарубіжних країн. Висвітлює головні питання функціонування фінансових і банківських систем у зарубіжних країнах. Буде корисний студентам і викладачам при вивчені спецкурсу “Порівняльне банківське право”, а також може бути використаний  для поглиблення знань із предмета “Банківське право України”.

Даний навчальний посібник призначений для викладачів, аспірантів і студентів юридичних ВНЗ та юридичних факультетів і спеціальностей. Також буде корисним для аспірантів і студентів економічних спеціальностей, які вивчають і досліджують функціонуванням банківських систем у зарубіжних країнах.

 
Управління якістю агропромислової продукції

65.9(4Укр)32-80я73
Ц18  

Царенко О. М.
Управління якістю агропромислової продукції: Навчальний посібник/ О. М. Царенко,
В. П. Руденко. – Суми: Університетська книга, 2006. – 431с.


У навчальному посібнику на базі системного підходу висвітлюються найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики управління якістю агропромислової продукції. На основі міжнародних та державних стандартів України розглядаються система управління якістю (ISO 9 000), система управління безпечністю харчової продукції (НАСССР), система управління навколишнім середовищем (ISO 14 000). Пояснюються підходи до визначення вартості якості, логістичні принципи та метрологічне забезпечення якості агропромислового виробництва. Наведено міжнародний досвід з управління якістю в провідних країнах Західної Європи, а також США, Японії.

Для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, аспірантів, викладачів. Посібник може бути корисний фахівцям, що працюють у сфері управління якістю, майбутнім менеджерам з якості, аудиторам і всім бажаючим досягти успіху в підприємницькій діяльності.


 
Прокуратура України

67.9(4Укр)72я73
П80 
                  

Прокуратура України: Академічний курс: Підручник/ В. В. Сухонос, В. П. Лакизюк,
Л. Р. Грицаєнко, М. В. Руденко. – Суми: Університетська книга, 2005. – 566с.

У підручнику системно викладено еволюцію прокуратури, існування якої пояснюється об’єктивною необхідністю контролю за виконанням і дотриманням законів – від часу її зародження і до наших днів: у стародавньому світі, за часів царизму, Української Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, радянського та пострадянського періодів. Аналізуються ключові моменти розбудови органів прокуратури: місце, роль, принципи організації та діяльності, функції, повноваження. Тенденції розвитку.

Підручник розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів, практичних і наукових працівників.


 
Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням

20.1(4Укр)я73
О-75     
              

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник/ Ред. Л. Г. Мельник. – Суми: Університетська книга, 2006 – 759с.


Матеріал, викладений у підручнику, присвячений основоположним аспектам екологічної діяльності. Розглянуто загальні питання екології, основні законодавчі засади природокористування в Україні; економічні механізми і принципи управління в природокористуванні; проаналізовано інструментарій економічної оцінки природних ресурсів; досліджено економічну природу і вплив на екосистеми екологічних ризиків; запропоновано ефективні напрями вдосконалення механізмів та інструментів у природокористуванні в нових умовах господарювання.

Для викладачів і студентів усіх спеціальностей. Книга може бути використана спеціалістами та фахівцями неурядових організацій екологічного напряму.


 
Теорія і практика вікової психокорекції

88.5я73
К89    
  

Кузікова С. Б.
Теорія і практика вікової психокорекції: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2006. – 384с.


У посібнику висвітлюються питання психологічної корекції розвитку особистості дітей, підлітків, юнацтва. Розглядаються теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, викладаються методи корекції пізнавальної, емоційно-вольової сфер особистості та її поведінки. Аналізуються особливості використання психокорекційних методів з особами різного віку. У додатках посібника подано програму підготовки фахівців до здійснення психокорекційної програми корекції і розвитку особистості в підлітковому віці.

Розраховано на студентів психологічних факультетів та відділень педуніверситетів, фахівців у галузі практичної психології та психологічної служби.


 
Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

65.9(4Укр)298-93я73
К89  

Кузьмін О. Є.
Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник/ О. Є Кузьмін, О. Г. Мельник, Л. С. Ноджак. – Львів: Львівська політехніка, 2006. – 352с.


У навчальному посібнику розглядається сутність бюджетування зовнішньоекономічної діяльності, етапи його реалізації, місце в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Висвітлено передумови та причини впровадження бюджетування зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах. Докладено охарактеризовано механізми здійснення основних етапів бюджетування зовнішньоекономічної діяльності як управлінської технології (бюджетного планування, організування мотивування, контролю та регулювання). Висвітлено зарубіжний досвід та виокремлено особливості бюджетування зовнішньоекономічної діяльності на вітчизняних підприємствах.

Навчальний посібник рекомендовано студентам економічних спеціальностей, аспірантам, викладачам, науковцям, підприємцям, менеджерам, економістам, фінансістам та іншим фахівцям.


 
Релігія і нація в суспільному житті України й світу

86.2
Р36  
 

Релігія і нація в суспільному житті України й світу/ Ред. Л. О. Филипович. – К.: Наукова думка, 2006. – 285с.


У монографії здійснено релігієзнавче дослідження взаємодії релігії і нації в суспільному житті й світу, розкривається закономірності та особливості етнорелігієгенезу, осмислюється становлення етнорелігійної ідентичності в історії і сьогоденні України, аналізується вплив релігійного чинника на сучасний національний розвиток та реалії нашої держави.

Для науковців, викладачів і студентів вузів та широке коло читачів.


 
Історія формування державної молодіжної політики в Україні (1991 – 2004рр.)

66.75(4Укр)
Б 83
  

Бородін Є. І.
Історія формування державної молодіжної політики в Україні (1991 – 2004рр.): Монографія. – Д.: Герда, 2006. – 472с.


У монографії висвітлюється історія формування державної молодіжної політики в незалежній Україні в 1991 – 2004рр. Розглядається діяльність вищих органів державної влади стосовно створення ювенального законодавства, формування мережі управлінських структур, установ для молоді, різноманітних форм підтримки молодих громадян. Особливу увагу приділяється висвітленню ролі державних, політичних, громадянських діячів України у створенні національної моделі державної політики у сфері соціального становлення та розвитку молоді.

Для науковців, викладачів історії та інших суспільних наук, усіх тих, хто вивчає новітню історію України.


 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua