Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Червень 2007 року


60.6я73
З-38

Захожай В.Б.
Теорія статистики: Навчальний посібник/ В.Б. Захожай, В.С. Федорченко. –К.: МАУП, 2006. –264с.


У посібнику висвітлено основні питання теорії статистики: методи, форми, види та способи спостереження, зведення і групування отриманих матеріалів, обчислення узагальнюючих статистичних показників, вивчення динаміки суспільних явищ. Детально описано методи вибіркових досліджень, кореляційно-регресійного та індексного аналізів, наведено приклади їх використання. Структура посібника визначається програмою курсу “Теорія статистики” для студентів економічних спеціальностей. Містить тести, задачі, контрольні завдання для студентів.

Для студентів та всіх хто цікавиться цією темою.

 


63.3(4Укр)46
О-66

Орлик П.
Конституція, маніфести та літературна спадщина: Вибрані твори. –К.: МАУП, 2006. –736с.


Книга “Конституція, маніфести та літературна спадщина” є першою спробою зібрати публістичні, політичні та художні твори одного із найвизначніших українських суспільних діячів, блискучого поета і творця “Подорожнього діярія” Пилипа Орлика, чия діяльність до встановлення незалежності України піддавалася огуді та замовчуванню. У виданні вміщено в оригіналі та в перекладі сучасною українською мовою два панегіричні поеми “Алцід російський” та “Гіппомен сарматський”, а також знамениту Конституцію 1710 року, добірку політичних документів: маніфести, договори, листи та “Діярій подорожній”, що з’являють твори великого гетьмана-вигнанця.

 


66.49
О-75

Основи консульських зносин / Авт.- укл. Г.М. Руденко. –К.: ГДІП, 2006. –419с.


У монографії стисло викладено зародження та розвиток консульського інституту, принципи та джерела сучасного консульського права, основні функції консульських установ із захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб під час їх тимчасового перебування чи постійного проживання в іноземних державах, а також порядок в’їзду (перебування та виїзду) громадян України в іноземні держави та іноземних громадян в Україну.

В додатку представлені основні міжнародно-правові та державно-правові акти України, які регламентують діяльність консульських установ України.

Видання призначено всім хто цікавиться консульською службою.

 


66.4(0)я73
М74

Мокій А.
Міжнародні організації: Навчально-методичний посібник/ А.І. Мокій, Т.П. Яхно, І.Г. Бабець. –Львів: Львівська комерційна академія, 2006. –208с.


У навчально-методичному посібнику відображені зміст, структура, завдання та основні розділи дисципліни “Міжнародні організації”. Висвітлюються напрями і форми впливу міжнародних організацій на взаємозв’язки між державами, розглядаються структура, цілі та економічні функції міжнародних організацій, аналізуються проблеми розвитку міжнародних інститутів регулювання взаємовідносин між країнами.

 


28.70я73
С12

Сабадишин Р.О.
Медична біологія: Підручник/ Р.О. Сабадишин, С.Є. Бухальська. –Рівне: Рівненська друкарня, 2006. –288с.


Підручник “Медична біологія” охоплює загальні закономірності життя та рівні його організації від молекулярно-клітинного до біосферного рівнів, що викладені у вченні про клітину, її хімічний склад і організацію потоків речовин та енергії; розглянуті питання біології організму, його індивідуального розвитку у взаємозв’язку з історичним; сформульовані закономірності спадковості та мінливості з основами медичної генетики та антропогенетики; розкриті питання загальної екології та вчення про біосферу; визначені медико-біологічні основи паразитизму; вказані відомості про отруйні організми.

Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів у вивченні дисциплін біологія та медична біологія.

 


28.58(4Укр)
С54

Собко В.Г.
Стежинами Червоної книги. –К.: Урожай, 2007. –280с.


У монографії розповідається про рідкісні види рослин, їхнє народногосподарське значення. Серед зникаючих видів багато декоративних рослин, які людина використовує з давніх часів. Більшість із них – цінні харчові, технічні й лікарські рослини, які, на жаль, ще мало досліджені. Вивчення їхнього хімічного складу дасть немало користі для народного господарства. Щоб наша флора була багата на унікальні види, кожна людина повинна нести відповідальність за бережливе ставлення до них і охороняти їх.

Шанувальникам природи буде цікаво довідатися про особливості цих рослин, причини їх зникнення та способи відновлення.

Книжка розрахована на широке коло читачів.

 


67.9(4Укр)304.1я73
М29

Марущак А.І.
Правомірні засоби доступу громадян до інформації:Науково-практичний посібник. –Біла Церква, 2006. –432с.


У науково-практичному посібнику розкриваються теоретичні основи та практичні засади реалізації права громадян на доступ до інформації. Досліджено національно-правові та міжнародно-правові гарантії реалізації права громадян на доступ до інформації. Визначено особливості правової регламентації різноманітних засобів та процедур отримання громадянами інформації, зокрема доступу до інформації про діяльність органів державної влади, приватної інформації про фізичну особу, інформації про суб’єктів господарювання та їх діяльність тощо. Розкрито правові основи отримання відкритої інформації через ЗМІ, доступу громадян до інформації через мережу Інтернет, доступу до інформації в архівах. Акцентовано увагу на проблемах платності послуг за надання інформації, отримання інформації різними категоріями громадян, юридичної відповідальності за неправомірні діяння у сфері доступу громадян до інформації.

 


85.113(4Укр)я6
Г77

Грані світу. Україна – Японія: дерев‘яна архітектура: Альбом/ Упор. Д. Клочко. – К.: Грані –Т., 2006. –152с.


Ідея спорідненості дерев’яної архітектури України та Японії здається на перший погляд дивною. Українець чи японець не зможе з першого погляду впізнати пейзаж батьківщини. Бо відмінності між типовими карпатськими та японськими краєвидами, власно кажучи, немає: схожі не тільки рельєф, а й колір рослинності, волого-димчастий імпресіонізм атмосфери.

Завдяки цьому альбомові читач має змогу порівняти дві давні культури дерев’яного будівництва, і ми зрозуміємо, що наші країни – далекі за відстанню, але такі близькі за своїм духом.

 


76.32
У-45

Українське телебачення: вчора, сьогодні, завтра / Ред. М.М. Карабанов. –К.: Дирекція ФВД, 2006. –648с.


У науково-популярному виданні висвітлюється історія становлення і розвитку телебачення України. Цей складний, багатогранний і нескінченний процес подається на прикладі діяльності обласних і республіканських студій телебачення, а також законодавчих і виконавчих органів управління. Авторський колектив оцінює результати роботи, сучасний стан галузі в цілому і пропонує шляхи подальшого розвитку телебачення в напрямку духовного збагачення українського суспільства.

Книжка розрахована на працівників телеорганізацій, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, усіх зацікавлених.

 


83.7
К91

Куньч З.Й.
Українська риторична термінологія: історія і сучасність:Монографія. –Львів: “Львівська політехніка”, 2006. – 216с.


У монографії вперше досліджено історію розвитку системи української риторичної термінології у зв’язку з розвитком теорії ораторського мистецтва в Україні, проаналізовано джерела і шляхи формування і поповнення риторичної термінології та виявлено причини різного ступеня інтенсивності розвитку цієї терміносистеми в різні історичні періоди. На матеріалах підручників, навчальних посібників, трактатів, статей з теорії ораторського мистецтва, багато з яких вперше винайдено та введено до наукового обігу, розглянуто характер взаємодії та співвідношення національного та інтернаціонального напрямів у процесі формування риторичної термінології.

Призначено для філологів, риторів, перекладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами термінознавства та історії української риторики

 


74.58(4Укр)
Н63

Ніколаєнко С.М.
Наукові дослідження в університетах – визначальний чинник зростання якості освіти. –К.: Прок-Бізнес, 2007. –176с.


У книзі розглядаються питання діяльності вищих навчальних закладів України. Головне з них – яким чином можна якомога швидше модернізувати українську науку й освіту, посилити зв’язок науки і виробництва, щоб прискорити інноваційні зміни в економіці країни. Зокрема мова йде про підвищення ефективності наукових досліджень в університетах та інших ВНЗ, наукове забезпечення змісту освіти, діяльність аспірантури і докторантури, роль і місце наукових досліджень у підготовці фахівців з вищою освітою, участь студентів у науковій роботі. Розглядаються проблеми матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень, інноваційна діяльність та багато інших актуальних питань, наводиться багато фактичних даних у вигляді діаграм та схем. У додатках уміщено офіційні документи.

Для керівників і викладачів навчальних закладів та інститутів післядипломної освіти, державних службовців, науковців, аспірантів, студентів.

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua