Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Липень 2007 року


81.2Англ-923
Н72

Новак Т.В.
Мерчандайзинг є моєю спеціальністю = Merchandising is my Speciality: Навчальний посібник. –К.: КНТЕУ, 2005. –135с.


Навчальний посібник “Мерчандайзинг є моєю спеціальністю” знайомить читачів зі спеціальною англійською термінологією з фаху “Мерчандайзинг”. Метою посібника є забезпечення цілісного і послідовного засвоєння лексики й термінології розділу маркетингу – “мерчандайзинг”.

Навчальний посібник призначений для студентів та фахівців, які опановують спеціальності, пов’язані з комерційною діяльністю і товарознавством, а також для тих, хто бажає вдосконалити свої знання з англійської мови професійного спрямування.

 


85.118
П61

Посацький Б.С.
Простір міста і міська культура (на зламі ХХ-ХХІ ст.): Монографія. –Львів: Львівська політехніка, 2007. –208с.


У монографії показано взаємні пов’язання уявлень і постулатів культури під час творення і формування міського (урбанізованого) простору і краєвиду та взаємні впливи загальнокультурних тенденцій і містобудівних та архітектурних вирішень. Еволюцію форм простору сучасного міста висвітлено відповідно до змін напрямів розвитку міської культури, урбаністичних концепцій, методів урбаністичного планування та проектування. Розкрито пов’язання і залежності загальнокультурних і урбаністичних процесів та їх безпосередній вплив на формування архітектурного образу сучасного міста.

Для науковців у галузі архітектури та містобудування, мистецтвознавства, культурології, студентів архітектурних шкіл, слухачів факультетів підвищення кваліфікації.

 


37.89я73
Я72

Ярема С.М.
Етикетка:Навчальний посібник/ С.М. Ярема, О.М. Гавва. –К.: Ун-т “Україна”, 2007. –635с.


У навчальному посібнику висвітлено історію виникнення етикетки, її класифікацію, призначення і різновиди, дизайн, матеріали і технологію її виготовлення, оздоблення, захисту та нанесення на виріб. Розглянуто контроль якості та контрольно-вимірювальні прилади. Зміст і форма вкладу навчального матеріалу подано на підставі вітчизняного та зарубіжного досвіду. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним аспірантам, викладачам та широкому загалу читачів і фахівців поліграфічних підприємств.

 


26.17г(4Укр)я73
С66

Сосса Р.І.
Історія картографування території України: Підручник. –К.: Либідь, 2007. –336с.


У підручнику викладено історію картографування території України від найдавніших часів до наших днів. Виділено основні історичні етапи і розкрито їх зміст. Розглянуто основні картографічні твори, на яких відображені українські землі, особливості загальногеографічного та тематичного картографування. Висвітлено особливості сучасного етапу, зокрема й організаційне забезпечення національного картографування. Підручник доповнено ілюстративним матеріалом і хронологічним покажчиком.

Для студентів географічних факультетів, усіх кого цікавить розвиток картографування території України.

 


67.9(4Укр)304я73
Н61

Низенко Е.І.
Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва:Навчальний посібник/ Е.І. Низенко, В.П. Каленяк. –К.: МАУП, 2006. –134с.


У посібнику з позиції системного аналізу розглядаються напрями комплексного вирішення проблеми забезпечення інформаційної безпеки підприємництва за умов ринкових відносин та негласного збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю.

Висвітлюються джерела відтоку інформації у сфері використання електронно-обчислювальних машин, комп’ютерних мереж, даються методичні рекомендації щодо охорони інформації з обмеженим доступом.

Для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, практичних працівників служб безпеки комерційних структур, викладачів.

 


88.4я73
88.4я73

Клименко В.В.
Психологія спорту: Навчальний посібник. –К.: МАУП, 2007. –432с.


У посібнику розглянуто предмет психології спорту, методи її досліджень, психологічні засади теорії спорту, розкрито поняття діяльності, психомоторики, системні принципи і діяльнісний підхід. Визначено структуру психологічного підготування, розвиток психічних і психомоторних функцій, системи мотивації дії, змагань.

Для студентів факультетів психології, практичної психології, фізичного виховання, практиків-психологів, а також тих, хто цікавиться проблемами розвитку особистості, засобами фізичного виховання і спорту.

 


67.9(4Укр)62я73
Б61

Біленчук П.Д.
Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів: Навчальний посібник/ П.Д. Біленчук, А.П. Гель, Г.С. Семаков. –К.: МАУП, 2007. –512с.


У пропонованому посібнику розглянуто новітні тенденції наукових досліджень у галузі криміналістичної стратегії, тактики і профілактики, мистецтва слідчої діяльності, діагностики, дослідження і прогнозування поведінки людини на досудовому слідстві, використання соціально-комунікаційних технологій (ЗМІ і PR), методів і засобів безпеки інформації і методики розслідування окремих видів злочинів. Запропоновано сучасні криміналістичні методики з урахуванням особливостей розслідування злочинів у сфері високих технологій і порушення правил поводження з радіоактивними матеріалами, протидії відмиванню фінансових ресурсів, а також транснаціональних, економічних злочинів, злочинів терористичної спрямованості тощо.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів освіти, науковців, працівників правоохоронних органів і правозахисних організацій.

 


76.0
Б81

Бондар Ю.В.
Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства: Монографія. –К.: МАУП, 2007. –184с.


У монографії автор досліджує особливості формування та функціонування національного інформаційного простору сучасної України, аналізує систему політико-владних відносин і роль ЗМІ в конструюванні політичної реальності, пропонує шляхи розв’язання існуючих комунікаційних протиріч, забезпечення захисту і зміцнення національного інформаційного простору, інформаційної безпеки України.

Для політологів, фахівців ЗМІ, широкого кола читачів.

 


65.9(4Укр)495-2
У-67

Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я / Ред. О.В. Баєва. – К.: МАУП, 2007. –376с.


У монографії висвітлено загальні принципи формування державної політики і економіки охорони здоров’я в Україні, розкрито сутність та принципи підприємницької діяльності, подано комплексний аналіз нормативно-правової бази здійснення господарської діяльності з медичної практики. Окрему увагу приділено організації медичного бізнесу, ролі фінансового менеджменту в організації діяльності лікувально-профілактичного закладу.

Для керівників лікувально-профілактичних закладів різних організаційно-правових форм, студентів вищих навчальних закладів і всіх, для кого становлять інтерес проблеми медичного бізнесу.

 


86.372(4Укр)я73
К75

Коцар С.В.
Православна християнська етика:Навчальний посібник. –К.: МАУП, 2007. –240с.


В основу предмета “Православна християнська етика” покладено християнську етику, що вивчає систему норм і принципів поведінки людей у ставленні до Бога, один до одного і до суспільства.

Мета вивчення “Православної християнської етики” формування нового, гуманістичного мислення, яке є умовою творення будь-якої культури. Ця дисципліна розкриває хибність релятивістської моралі яка залежно від поточних потреб ті ж самі дії одного часового періоду схвалює, а іншого – засуджує. Моральністю має правити правда: щоб добро називалося добром, а зло – злом за будь-яких обставин.

Для студентів вищих навчальних закладів та для всіх, хто цікавиться питанням християнської моралі.

 


67.9(4Укр)6я73
Б17

Базась М.Ф
Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи: Навчальний посібник. –К.:МАУП, 2007. –488с.


У пропонованому посібнику викладено теоретичні засади судово-бухгалтерської експертизи, методику дослідження окремих видів фінансово-господарських операцій та узагальнення висновків, розкрито інформаційну базу та особливості проведення експертизи в умовах автоматизації.

Посібник базується на чинних в Україні законодавчих і нормативних актах, методичних та інструктивних документах з питань бухгалтерського обліку.

Для студентів вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, керівників підприємств, експертів, працівників судів, прокуратури та правоохоронних органів.

 


38.761я73
В19

Василенко О.А.
Раціональне використання та охорона водних ресурсів:Навчальний посібник/ О.А. Василенко, Л.Л. Литвиненко, О.М. Квартенко. –Рівне: НУВГП, 2007. –246с.


У навчальному посібнику розглянуті питання раціонального використання та охорони водних ресурсів з розробкою водних та водогосподарських балансів, схем зворотнього водопостачання промислових об’єктів. Викладені основи розрахунку необхідного ступеня очистки стічних вод з врахуванням самоочищення. На прикладах розглянуті можливості використання очищення стічних вод на промислових підприємствах, а також системи штучного поповнення підземних вод і їх технічне рішення.

Навчальний посібник призначений для студентів напряму “Водні ресурси” вищих навчальних закладів.

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua