Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Січень 2007 року
Меч і тризуб

63.3(4Укр)6-4
В26
  

Вєдєнєєв Д. В.
Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920-1945): Монографія/ Д. В. Вєдєнєєв,
Г. С. Биструхін. – К.: Генеза, 2006. – 408с.Монографія є першою узагальнюючою працею, в якій  на основі широкого кола маловідомих документів ОУН та УПА, радянських і польських спецслужб, компартії більшовиків розглядається розвідувальна, контр розвідувальна, діверсійно-терористична діяльність руху українських націоналістів, Української повстанської армії, їхнє співробітництво зі спецслужбами іноземних держав.

Вільна від ідеологічних нашарувань, книга подає захоплюючу розповідь про таємний фронт національно-визвольних змагань і буде цікава не тільки для професійних істориків та військових, а й для всіх, хто цікавиться потаємними сторінками минулого України.

 
Українські скансени

63.5(4Укр)
Д18
  

Данилюк А. Г.
Українські скансени. Історія виникнення, експозиції, проблеми розвитку. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. –104с.У книзі у науково-популярній формі подано інформацію про архітектурно-побутову спадщину українського народу та проблеми збереження її найцінніших зразків. Тут описано українські музеї просто неба (скансени), історію їхнього зародження і принципи побудови експозиції. Значну увагу приділено існуючим музеям, подано коротку характеристику окремих архітектурних експонатів.

Для етнографів, мистецтвознавців, художників, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться справою збереження пам‘яток культури.

 
Основи управлінського консультування

65.050.2я73
К54  

Князь С. В.
Основи управлінського консультування: Навчальний посібник/ С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, О. В. Князь. –Львів: Львівська політехніка, 2006. – 156с.


У посібнику розкрито суть управлінського консультування і його значення у системі управління підприємством. Значну увагу приділено теоретичним аспектам управлінського консультування, зокрема його цілям, принципам їхньої реалізації, методам консультування тощо. Розглянуто прикладні аспекти, управлінського консультування, покращання фінансового стану підприємства, управління інвестиційною та інноваційною діяльністю підприємств, інформаційного забезпечення управлінської діяльності.

Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів.


 
Органи влади Запорізької січі

63.3(4Укр)4-3
П-!6 

Паньонко І. М.
Органи влади Запорізької січі: Монографія. - Львів : ЛДУВС, 2006 - 144с.


У монографії на підставі документального матеріалу досліджується одне з яскравіших історичних явищ України – Запорізьке козацтво. Розкрито історіографію проблеми, досліджено закономірності формування та діяльності органів влади Запорізької Січі.

Для науковців, викладачів і студентів, а також для всіх тих, хто вивчає історію та теорію держави і права, цікавиться минулим вітчизняних державно-адміністративних структур України.


 
Основи екології

20.1я73
З-13 
 

Заверуха Н. М.
Основи екології: Навчальний посібник/
Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. – К.: Каравела, 2006. – 368с.


Посібник написаний відповідно до навчальної програми вищих навчальних закладів. Всебічно висвітлені питання класичної біологічної екології, розглядаються особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище в умовах сучасної екологічної ситуації. Посібник знайомить з еколого-економічними проблемами використання природних ресурсів, економічними методами регулювання раціонального природокористування, методами управління процесами природокористування тощо. Після кожної теми містяться контрольні запитання, теми для доповідей та рефератів, список рекомендованої літератури.

Навчальний посібник призначений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто не байдужий до екологічних проблем.


 
Українська мова в професійній діяльності

81.2Укр-7
Ж21
 

Жайворонок В. В.
Українська мова в професійній діяльності: Навчальний посібник/ В. В. Жайворонок,
В. М. Бріцин, О. О. Тараненко. – К. Вища школа, 2006. – 431с.


У навчальному посібнику висвітлено особливості функціонування української професійної мови на сучасному етапі її розвитку, зокрема мови офіційного спілкування, лексичні, фразеологічні, словотворні, морфологічні та синтаксичні засоби офіційно-ділового стилю української мови. Розглянуто специфіку мови сучасної   реклами та результати взаємовпливу мови і культури. До кожного з основних розділів подано фрагменти “Словника ділової людини”. Вміщено також короткі словники-довідники “Велика чи мала літера?” та “Складні слова”. Наведено українські відповідники до найуживаніших російських усталених ділових зворотів, а також російсько-український словник для ділових людей.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для широких кіл ділової громадськості, майбутніх фахівців різних галузей.


 
Журналістська етика

76.120я73
І-20 
 

Іванов В. Ф.
Журналістська етика: Підручник/ В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк. – К.: Вища школа, 2006. – 231с.


Підручник складається з 12 розділів, у яких розглянуто такі наріжні проблеми, як журналіст і суспільство, журналіст і джерела інформації, журналіст і влада, журналістика в період виборів. Автори переконливо застерігають молодих фахівців від змішування журналістики з політичними змаганнями, рекламою та бізнесом, від лобіювання певних поглядів і інтересів, наголошують на необхідності неупередженого і водночас прискіпливого ставлення до джерел інформації, відокремлення фактів від коментарів та оцінок, важливості точного, збалансованого і достовірного висвітлення подій і явищ, які хвилюють громадськість.

Для студентів вищих навчальних закладів.


 
Охорона праці (геодезія, картографія, землевпорядкування)

65.9(4Укр)247я73
К28  

Касянчук А. Г.
Охорона праці (геодезія, картографія, землевпорядкування): Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2006. – 269с.


У навчальному посібнику розглянуто як загальнообов‘язковий для дисципліни матеріал (загальні питання охорони праці, гігієна праці і виробнича санітарія, техніка безпеки, основи пожежної профілактики та гасіння пожеж), так і специфіку інших небезпек, пов‘язаних з особливостями виконання робіт в польових і камеральних умовах в різних географічних зонах і невідповідним незбалансованим харчуванням працівників. Наведені впливи середовища виконання робіт і методи корекції цих негативних впливів (професійних захворювань) – впливи аморально-випромінюючих та геопатогених зон, лівих торсійних полів, біологічних факторів, сучасні методи і прилади їх виявлення (тестування) та корекції. Подаються технічні таблиці та першочергово необхідні законодавчі матеріали з охорони праці.

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.


 
Гроші у вимірах комунікативних практик: соціокультурний аспект

65.011.3
С45  

Скринник З. Е.
Гроші у вимірах комунікативних практик: соціокультурний аспект: Монографія. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 335с.


У монографії здійснено філософський аналіз соціальної природи грошей в аспекті розуміння їх як медіуму соціальних комунікацій. Методологічною основою дослідження обрано теорію комунікації, репрезентовану практичною філософією. Це дозволило інтерпретувати соціокультурний феномен грошей як варіант спрощеної спеціалізованої мови, “замінник” природної мови у функціонально стандартних діях обміну товарів, а відтак простежити тенденцію до перетворення грошей у метамову універсального спілкування необмеженої комунікативної спільноти. Еволюція системи грошових комунікацій у цьому напрямі створює загрозу для процесу справжнього порозуміння. Показано, яким чином “мова грошей”, після того, як люди її винайшли й освоїли, змінила їхнє світосприйняття, створила нову культуру, докорінно відмінну від культури “безгрошового” соціуму. Акцентовано, що в процесі сучасної соціальної трансформації України наростає диспропорція між ринковою спрямованістю реформування економіки та масовою свідомістю, яка залишається значною мірою антиринковою. Констатовано, що в сучасному економічному мисленні, попри спроби узгодити принципи морального та економічного вибору, залишається чинним переконанням в тому, що економічна ефективність та морально-етичні засади людського життя взаємно виключають одно одне.


 
Безпека професійної діяльності працівників податкової міліції

67.9(4Укр)302я73
С89 
 

Суббот А. І.
Безпека професійної діяльності працівників податкової міліції. Соціально-психологічні питання теорії і практики: Навчальний посібник/ А. І. Суббот, А. І. Жаров, Ю. В. Корнєєв. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2006. – 352с.


У навчальному посібнику систематизовано та узагальнено проблеми безпеки та її специфіки в професійній діяльності працівників податкової міліції, висвітлено ідеологічні уявлення щодо професійної підготовки, самовиховання і здатності використовувати технології особистої безпеки, подано практичні поради щодо захисту особистої безпеки фахівців податкових служб.
Особисту увагу автори приділяють розумінню джерела виникнення конкретної небезпеки, формуванню стійких знань, методів, засобів і оптимальних шляхів забезпечення безпеки.

Видання призначене для курсантів (студентів), ад‘юнктів (аспірантів), слухачів Центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, викладачів та практичних працівників податкової міліції.


 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua