Державна бібліотека України для юнацтва
українська русский english
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Нові надходження
Виставки книг
Медіа-ресурси
Раритети
Періодичні видання

Віртуальна довідка

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери
Форум
Архів

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Грудень 2007 р.

67.9(4Укр)311я73
Т35          

Тертишник В.М.
Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 5-те вид., доп. і перероб. – АСК, 2007.- 848с.


У підручнику викладено основні положення кримінального процесу України, подано аналіз сучасного стану кримінально-процесуального законодавства, розглянуто проблеми кримінально-процесуальної науки та практики судочинства.

Значну увагу приділено розгляду питань концептуальної моделі системи принципів кримінального процесу, слідчих дій, гарантій установлення істини та захисту прав і свобод людини, проблем застосування спеціальних знань і сучасних науково-технічних методів та засобів, використання у доказуванні в кримінальних справах матеріалів, отриманих органами оперативно-розшукової та адміністративної юрисдикції, забезпечення права обвинуваченного на захист, реалізації принципу презумпції невинуватості.

Підручник розрахований на студентів, слухачів і курсантів вищих юридичних навчальних закладів.


 

88.4
П86       

Психология  менеджмента/ Ред. Г.С.Никифоров. – 3-е изд. – Х.: Гуманитарный центр, 2007. – 512с.

 

 

В книзі “Психологія менеджмента” на основі останніх досягнень науки просліджується послідовність психологізації менеджмента в процесі його еволюції. Розкривається психологічне забезпечення професійного відбору і навчання менеджерів, їх професійних функцій, особливостей управління персоналом. Розглядаються психологічні аспекти маркетинга, а також недостатньо представлені в літературі питання жіночого менеджмента, тренінга менеджерів, їх професійного здоров‘я – довголіття.

Книга буде корисна тим, хто займається менеджментом як в науці і навчанні, так і щоденній практиці бізнесу.

 

67.9(4Укр)301я73
М84

Мосьондз С.О.
Адміністративне право України у визначеннях та схемах: Навчальний посібник. – К.: Прецедент, 2006. – 176с.

 

У посібнику навчальна дисціпліна “Адміністративне право України” викладається на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його застосування. Матеріал подається у вигляді структурно-логічних схем, що сприяє кращому його засвоєнню.

Розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів закладів різного рівня акредитації, а також наукових та практичних працівників.

 

67.0я73
Т33            

Теорія держави і права: Навчальний посібник/ Упоряд.Л.М.Шестопалова. – К.: Прецедент, 2006. – 197с.

 


Посібник містить стислий вигляд курсу теорії держави і права, упорядкований відповідно до програм юридичних закладів освіти та юридичних факультетів. Ретельно розбудований пошуковий апарат посібника дозволяє користуватися ним як довідником.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів та усіх, хто цікавиться державно-правовими питаннями.


 

67.9(4Укр)300.3я73
С13  

Савчин М.В.
Механізм захисту прав біжєнців та шукачів притулку: Міжнародний та національний рівні: Навчальний посібник/ М.В.Савчин, В.В.Навроцький, М.В.Менджул. – Ужгород: Вид.О.Гаркуші, 2007. – 241с.

У навчальному посібнику розглянуто основні положення щодо захисту прав біжєнців та шукачів притулку в Україні. Посібник може бути використаний при викладанні спецкурсу з проблем захисту прав біжєнців на рівні міжнародних установ і організацій.

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, суддів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, адвокатів, практикуючих юристів, а також для фахівців у галузі захисту прав людини.

 

88.4я73
К89            

Кузнецова Т.В.
Основи економічної психології: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2006. –140с.

У пропонованому посібнику розглядаються актуальні питання економічної психології як науки про економічну поведінку людей. Окреслюються основні наукові та прикладні проблеми економічної психології. Висвітлюються поняття економічної культури, соціалізації, свідомості тощо.

Для студентів, викладачів, психологів, економістів, соціологів, країнознавців, політологів, підприємців.

 

76.120(4Укр)я73
В57           

Владимиров В.М.
Історія української журналістики (1917-1991): Навчальний посібник.- К.: МАУП, 2007. – 174с.

У навчальному посібнику дається широкий огляд історії вітчизняної преси, зокрема, вперше робиться спроба неупередженого грунтовного дослідження як негативного, так і позитивного досвіду партійно-радянської преси України. У посібнику об‘єднано та систематизовано багатоплановий матеріал наукових розвідок багатьох авторів з історії преси, передусім на теренах України, а також і в діаспорі, вміщено численні матеріали, віднайдені та опрацьовані автором самостійно.

Видання призначене для студентів спеціальності “Журналістика”, працівників засобів масової інформації та для всіх, хто цікавиться запропонованою тематикою.

 

30.609я73
С40            

Сирохман І.В.
Товарознавство продовольчих товарів: Підручник/ І.В.Сирохман, І.М.Задорожний, П.Х.Пономарьов. – 4-е вид. перероб. і доп. – К.: Лібра, 2007. – 600с.

Підручник містить тести до всіх основних тем, які подані у відповідних обсягах з урахуванням споживних властивостей, асортименту, вимог до якості, пакування, маркування, транспортування і зберігання основних груп товарів.

Підручник розраховано на студентів навчальних закладів III і IV рівнів акредитації зі спеціальностей економічно-комерційного і управлінського спрямування, а також товарознавчих спеціальностей.

 

65.9(4Укр)290-2я73
Б59            

Бізнес-менеджмент: Навчальний посібник/ Ред.Л.І.Федулова. – К.: МАУП, 2007. – 632с.

Навчальний посібник підготовлено колективом кафедри управління бізнесом МАУП як базовий для формування системи знань у галузі бізнесу та менеджменту. Вміщений у ньому матеріал відображає сучасні уявлення про менеджмент бізнесу з урахуванням його специфіки в умовах трансформації економіки України.

Для студентів, магістрів, аспірантів, спеціалістів організацій, які вивчають сучасні проблеми управління бізнесом. Посібник надасть реальну допомогу в навчанні та практичній діяльності з формування системи менеджменту організацій.

 

66.7(4Укр)
С78            

Створення та реєстрація громадських організацій: Метод. посіб./ Упоряд. М.В.Менджул. – Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2007.- 64 с.

У виданні висвітлюється чіткий алгорітм дій, необхідний для успішного створеняя та реєстрації об‘єднання громадян, надаються зразки необхідних документів.

Видання розроблено для громадських активістів, ініціативних груп, які мають намір створити громадську організацію.

 

47.2
Ш49           

Шерман І.М.
Основи екології і технології рибництва в умовах астатичної мінералізації/ І.М.Шерман, С.В.Кутіщев. –К.: Вища освіта, 2007.-143с.

Викладено основи екології і технології рибництва в умовах астатичної мінералізації води. Запропоновано класифікацію принципово нових акваторій щодо рибництва, визначено якісні та кількісні критерії виробництва рибної продукції. З урахуванням екологічних особливостей середовища й адаптаційних можливостей певних видів риб розроблено структурні принципи формування штучних іхтіоценозів, орієнтованих на отримання раціональних обсягів продукції високої якості без витрат кормів і добрив.

Для наукових співробітників, екологів, іхтіологів, гідробіологів. Може бути використана студентами біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 
 

31.42
К52            

Ключников О.О.
Основи дозиметрії іонізуючих випромінювань: Навчальний посібник/ О.О.Ключников, А.В.Носовський.- К.: Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, 2007. – 256с. – (Безпека атомних станцій)

Розглянуто питання фізичних основ дозиметрії, взаємодії іонізуючих випромінювань із речовиною й принципи нормування радіаційних параметрів. Особливу увагу приділено методам вимірювання іонізуючих випромінювань.

Видання являє собою навчальний посібник з основ дозиметрії, призначений, у першу чергу, для студентів вищих навчальних закладів інженерно-технічних спеціальностей.

 

 

 

перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
XI
XII

Copyright © 2002-2007. Державна бібліотека України для юнацтва