Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Серпень 2007 року
Зеркалов Д.В.  Торговельне право України: Довідник. - К.: Дакор, 2007. -336с.

67.9(4Укр)304.6я2
З-57

Зеркалов Д.В.
Торговельне право України: Довідник. - К.: Дакор, 2007. -336с.

У довіднику розглянуто форми й методи розрахунків у міжнародній торгівлі, дані рекомендації з їх застосування, приведені основні документи Міжнародної торговельної палати з цих питань.

Узагальнено досвід безпеки комерційної діяльності, розглянуті права й обов'язки підприємців, а також представників державної влади при здійсненні наглядових функцій.

Даний довідник присвячений торговельному праву України. Наведена остання редакція Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Довідник розрахований на фахівців підприємств, організацій, установ, органів виконавчої влади, викладачів і студентів навчальних закладів відповідного профілю.

 
Лазор О.Д.  Служба в органах місцевого самоврядування: Науково-практичний коментар. Навчальний посібник/ О.Д.Лазор , О.Я.Лазор -К.: Дакор, 2007. -424с.

67.9(4Укр)300.66я73
Л17

Лазор О.Д.
Служба в органах місцевого самоврядування: Науково-практичний коментар. Навчальний посібник/ О.Д.Лазор , О.Я.Лазор -К.: Дакор, 2007. -424с.


Використовуючи значну кількість нормативно-правових актів, які безпосередньо стосуються місцевого самоврядування, автори коментаря детально виклали тлумачення положень Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування". У доступній формі розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти фундаментальної основи служби в органах місцевого самоврядування.

Навчальний посібник призначений для широкого кола користувачів. Може бути корисним для посадових осіб органів місцевого самоврядування, державних службовців, науковців, викладачів, магістрів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів - усіх тих, хто цікавиться проблематикою місцевого самоврядування, питаннями організації та проходження служби в органах місцевого самоврядування.

 
Трудові спори: Навчальний посібник/ За ред. В.П. Пастухова. -К.: Магістр - ХХІ сторіччя, 2005. - 272с.

67.9(4Укр)305я73
Т78

Трудові спори: Навчальний посібник/ За ред. В.П. Пастухова. -К.: Магістр - ХХІ сторіччя, 2005. - 272с.

Навчальний посібник має на меті сприяти засвоєнню теорії трудового права, допомогти студентам сформувати навички пошуку необхідних для розв'язання трудового спору інформаційних правничих джерел, аналітичної роботи з ними та уміння застосовувати їх у практичній діяльності, пов'язаної з попередженням, розглядом та розв'язанням трудових спорів. Розкривається порядок розгляду трудових спорів, предмет доказування та необхідні докази з основних видів індивідуальних трудових спорів, судова практика їх вирішення, а також захист прав та інтересів працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). В посібнику додається окремі Постанови Пленуму Верховного Суду України та рішення Верховного Суду України по окремим трудовим спорам.

Для студентів, аспірантів, адвокатів, слухачів факультетів підвищення кваліфікації профспілкових працівників і профактиву та усіх, хто бере участь у розв'язанні трудових спорів.

 
Управління в митній службі: Підручник/ за ред. Ю.Д. Кунєва. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -408с.


65.9(4Укр)428-2я73
У-67

Управління в митній службі: Підручник/ за ред. Ю.Д. Кунєва. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -408с.

Підручник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни "Управління в митній службі", затвердженої вченою Радою Академії митної служби України, на основі загальних понять науки управління розкриваються основні аспекти теорії, методології та практики організації управлінської діяльності в митній службі. Приділяється увага забезпеченню управління в митній службі та його вдосконаленню.

Підручник призначено для курсантів, студентів і слухачів навчальних закладів митної служби України і практичних працівників. Може бути корисним для студентів, викладачів і науковців, які досліджують проблеми соціального, державного управління, митної справи та управління в митній службі.

  
Совгиря О.В.  Правовий статус парламентської опозиції: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -264с.


67.9(4Укр)300.66я73
С56

Совгиря О.В.
Правовий статус парламентської опозиції: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -264с.


У навчальному посібнику в теоретико-правовому, порівняльно-правовому, історичному аспектах розглядається новий для української політичної системи та практично не досліджений у вітчизняній науці конституційного права країн СНД інститут парламентської опозиції. У посібнику проведений аналіз чинного законодавства України, зарубіжних країн, наукових праць зарубіжних та вітчизняних вчених, історичного досвіду функціонування парламентської меншості та опозиції на теренах нашої держави та у зарубіжних країнах.

Навчальний посібник може бути використаний як безпосередньо студентами у навчальному процесі, так і аспірантами та викладачами юридичних і гуманітарних вузів та факультетів, науковцями, народними депутатами місцевих рад, службовцями представницьких та виконавчих органів влади, активістами політичних партій та інших об'єднань громадян, а також всіма, для кого є цікавим вивчення інститутів політичної системи суспільства.

 
Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система держаного управління США: Навчальний посібник/ За ред. Л.М. Черноватого. -Вінниця: Нова книга, 2006. -400с.


81.2Англ-7
П27

Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система держаного управління США: Навчальний посібник/ За ред. Л.М. Черноватого. -Вінниця: Нова книга, 2006. -400с.

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює вісім головних розділів, пов'язаних з системою державного управління США (конституція США, повноваження президента, міністерств агентств, сфера Конгресу, судова гілка, місцеве самоврядування, роль громадянина, соціальні та політичні групи, засоби масової інформації), а також включає додаток, де наводиться інформація, що може знадобитися перекладачеві при роботі з текстами, які стосуються конкретних тем (історичні обставини створення конституції США, тлумачення конституції: "Федералістські аркуші", Білль про права, дискусії по рабство в США, інститут президентства, додаткова інформація про деякі міністерства та незалежні установи, система комітетів Конгресу, історичні рішення Верховного Суду), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш уживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузях суспільних наук, юриспруденції, міжнародних відносин, студентів перекладницьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також для перекладачів.

 
Муніципальне право України: Підручник/ За ред. В.Ф. Погорілка. -К.: Юрінком Інтер, 2006. -592с.


67.9(4Укр)301я73
М90

Муніципальне право України: Підручник/ За ред. В.Ф. Погорілка. -К.: Юрінком Інтер, 2006. -592с.

У підручнику всебічно висвітлені питання як загальної теорії муніципального права (предмет, метод, джерела, система тощо), так і окремих його інститутів. Значна увага приділяється територіальним громадам, представницьким органам місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя та муніципальним асоціаціям в Україні, міжнародним зв'язкам і стандартам у системі місцевого самоврядування, гарантіям місцевого самоврядування та проблемам юридичної відповідальності суб'єктів муніципально-правових відносин.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, посадових осіб і керівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

 
Грошевий Ю.М.  Докази і доказування у кримінальному процесі: Науково-практичний посібник/Ю.М. Грошевий, С.М. Стахівський. -К.: КНТ, 2006. -272с.


67.9(4Укр)311я73
Г89

Грошевий Ю.М.
Докази і доказування у кримінальному процесі: Науково-практичний посібник/Ю.М. Грошевий, С.М. Стахівський. -К.: КНТ, 2006. -272с.


В посібнику розглядаються теоретичні та практичні проблеми процесу доказування у кримінальних справах. Приділяється увага суті та елементам доказування, предмету, межам і суб'єктам кримінально-процесуального доказування. Аналізується законодавче врегулювання процесу доказування, вказуються можливі шляхи покращення слідчої і судової практики та вдосконалення чинного законодавства України.

Розраховано на науковців, викладачів і студентів, а також працівників органів досудового розслідування і судової влади.

 
Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навчальний посібник. -К.: Юрінком Інтер, 2006. -192с.


67.9(4Укр)307я73
Б21

Балюк Г.І.
Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навчальний посібник. -К.: Юрінком Інтер, 2006. -192с.


У наочній формі в посібнику викладені теми навчального курсу "Екологічне право України" для юридичних вузів. Користуючись посібником студенти зможуть у стислі строки систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі вивчення зазначеної дисципліни. Видання містить основні поняття курсу, їх ознаки та особливості й стане у пригоді при підготовці до складання іспитів.

Для студентів юридичних факультетів і факультетів неюридичного профілю при вивченні курсу "Основи екологічного права".

 
Аграрне право України: Підручник/ За ред. О.О. Погрібного. -К.: Істина, 2007. -448с.


67.9(4Укр)307.2я73
А25

Аграрне право України: Підручник/ За ред. О.О. Погрібного. -К.: Істина, 2007. -448с.


У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та функціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.

Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, аграрних, землевпорядних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами аграрного законодавства і права України.

 
Костюченко О.А.  Валютне законодавство України: Навчальний посібник. -К.: Атіка, 2006. -304с.


67.9(4Укр)302я73
К72

Костюченко О.А.
Валютне законодавство України: Навчальний посібник. -К.: Атіка, 2006. -304с.


У навчальному посібнику вперше в доступній формі викладено важливі питання правового регулювання валютних відносин, дана характеристика суті і джерел валютного законодавства, система та повноваження державних органів у сфері валютного регулювання. Проаналізовано правовий режим проведення валютних операцій, порядок здійснення валютного контролю та розкрито зміст відповідальності за порушення норм валютного законодавства.

У посібнику вміщено навчальну програму спецкурсу та наведено основні нормативні акти з питань валютного регулювання і валютного контролю в Україні.

Призначено для студентів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів, працівників фінансово-кредитних установ.

 
Горлачук В.В.  Земельний менеджмент: Навчальний посібник/ В.В. Горлачук, І.М. Песчанська, В.А. Скороходов. -К.: Професіонал, 2006. -192с.


65.9(4Укр)32-5я73
Г69

Горлачук В.В.
Земельний менеджмент: Навчальний посібник/ В.В. Горлачук, І.М. Песчанська, В.А. Скороходов. -К.: Професіонал, 2006. -192с.


У посібнику узагальнено і систематизовано теоретичні напрацювання та практичний досвід земельного менеджменту. Значна увага приділена висвітленню теоретичних засад земельного менеджменту: його сутності та значенню, етапам розвитку, методам, принципам, функціям. Розглянуто питання прийняття управлінських рішень в сфері землекористування, організації праці земельного менеджера, інформації та ефективності земельного менеджменту.

Посібник адресований магістрам і студентам вищих навчальних закладів, науково-педагогічним працівникам, керівникам різних ланок державної влади та місцевого самоврядування, спеціалістам землевпорядного, сільськогосподарського виробництва, усім бажаючим самостійно оволодіти знаннями в галузі земельного менеджменту.

 
Довгалюк В.І.  Податкова система: Навчальний посібник/ В.І. Довгалюк, Ю.Ю. Ярмоленко. -К.: Центр учбової літератури, 2007. -360с.


65.9(4Укр)261.4я73
Д58

Довгалюк В.І.
Податкова система: Навчальний посібник/ В.І. Довгалюк, Ю.Ю. Ярмоленко. -К.: Центр учбової літератури, 2007. -360с.

Навчальна дисципліна "Податкова система" належить до нормативних дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів з фінансів.

Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення дисципліни, питання для самоконтролю, тестові контрольні завдання для проведення поточного контролю, задачі, глосарій, список використаної літератури, додатки та алфавітно-предметний покажчик.

Автори пропонованого навчального посібника намагалися у доступній формі викласти актуальні проблеми формування податкової політики, які дають можливість виробити у студентів практичні навички та вміння щодо справляння податків та податкових платежів. Цей посібник, стане в нагоді студентам, викладачам вищих навчальних закладів, слухачам курсів післядипломної освіти, які вивчають податкову справу, фахівцям органів державного управління та місцевого самоврядування.

 
Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство: Навчальний посібник/ В.Й. Бойчелюк, В.В. Бойчелюк. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -208с.


77.056я73
Б86

Бочелюк В.Й.
Дозвіллєзнавство: Навчальний посібник/ В.Й. Бойчелюк, В.В. Бойчелюк. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -208с.


У навчально-методичному посібнику розглянуто понятійний апарат культурно-дозвіллєвої діяльності, її основні елементи, проаналізовано соціально-історичні особливості розвитку сучасної системи культурно-дозвіллєвої діяльності, визначено соціалізацію вільного часу та особливості культурно-дозвіллєвого середовища, відображено особливості національної психології у дозвіллєвій діяльності. Розкрито механізм регулювання сприйняттям аудиторією різноманітних програм у сучасних дозвіллєвих закладах культури.

Навчально-методичний посібник містить структурний аналіз усього технологічного процесу підготовки і проведення культурно-дозвіллєвих програм та діяльності в сучасних закладах культури.

Посібник призначено для викладачів, студентів вузів і коледжів культури і мистецтва, спеціалістів дозвіллєвих закладів культури, широкого кола читачів, відвідувачів закладів культури.

 


65.9(4Укр)261.3-2я73
К48

Клець Л.Є.
Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури, 2007. - 640с.


Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають нормативну дисципліну "Бюджетний менеджмент". В посібнику наведена детальна характеристика бюджету, його функції та складові: розглянуто такі питання як бюджетна система та бюджетний устрій України, система органів оперативного управління бюджетом та їх повноваження, бюджетний процес та його стадії, а саме: планування та виконання Державного бюджету за доходами та видатками, бухгалтерський облік, звітність та контроль за виконанням бюджету.

Навчальний посібник крім лекційного матеріалу відповідно до програми курсу містить питання для самоконтролю та тестові завдання за темами, що допоможе засвоїти матеріал дисципліни, термінологічний словник; список рекомендованої літератури та законодавчо-нормативних актів.

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua