Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Вересень 2006 року

26.823я73
С79

Стецюк В.В.
Основи геоморфології: Навчальний посібник /В.В. Стецюк,
І.П. Ковальчук. – К.: Вища школа, 2005.- 495с.



Висвітлено загальні питання геоморфології, схарактеризовано основні чинники формування рельєфу, ендо- й екзогенні та антропогенні геоморфологічні процеси і їхній вплив на формування нерівностей земної поверхні. Описано генетичні типи екзогенних процесів формування рельєфу та їх географічне поширення. Викладено наукові концепції та проблеми геоморфології, розглянуто напрями застосування знань про рельєф земної поверхні. Наведено методи геоморфологічних досліджень і геоморфологічне картографування.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним усім, хто цікавиться рельєфом земної поверхні.


 

67.9(4Укр)303.2
П54

Поляков Б.М.
Законодавство України про банкрутство: теорія та практика його застосування. – К.: Юридична думка, 2005. – 240с.



У посібнику викладено історію конкурсного процесу та основні категорії, порядок ведення судових процедур у відносинах неспроможності (банкрутства). Використано судову практику зі справ про банкрутство господарських судів України. Посібник дає змогу опанувати “ази” права неспроможності (банкрутства), що сприятиме поліпшенню правозастосовчої діяльності.

Для суддів господарських судів, арбітражних керуючих, юристів та економістів.


 

67.51
Д53 

Дмитрієв А.І.
Інститут постійного нейтралітету в міжнародному праві: Монографія. – К.: Юридична думка, 2005.- 312с.



Монографія присвячена дослідженню процесу виникнення і трансформації інституту постійного нейтралітету в системі різних правопорядків. Висвітлені права та обов‘язки першої постійної центральної країни – Швейцарії. Показані міжнародно-правові особливості та значення руху нейтралізації у системі Ліги Націй. Всебічно проаналізована трансформація статусу постійно нейтральної держави у системі ООН. Розкритий внутрішній потенціал Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990р. стосовно постійного нейтралітету.
Книга містить ґрунтовний науково-довідковий апарат, широкий бібліографічний матеріал та додаток міжнародно-правових актів за темою дослідження.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами міжнародного права, зокрема його історії.


 

67.53
М48
 

Мельник А.Я.
Правонаступництво України щодо міжнародних договорів СРСР. – К.: Юридична думка, 2005. – 424с.



Монографія присвячена комплексному аналізу вітчизняної практики у сфері правонаступництва України щодо міжнародних договорів СРСР з урахуванням новітніх тенденцій розвитку інституту правонаступництва держав, досвіду держав-наступниць та міжнародних юрисдикційних органів і депозитаріїв, а також розробці на цій основі рекомендацій по удосконаленню міжнародно- і внутрішньоправового механізму встановлення наслідків правонаступництва стосовно чинності для України договорів колишнього СРСР.
Детально аналізується практика України у сфері правонаступництва щодо дво- і багатосторонніх договорів СРСР, включаючи територіальні й правовстановлюючі угоди, питання їх статусу у внутрішньому правопорядку України, надається аналіз Закону України “Про правонаступництво України” 1991р., інших законодавчих та нормативно-правових актів, на підставі чого вносяться пропозиції для усунення виявлених недоліків національного законодавства України.

Розрахована на науковців-міжнародників, юристів-практиків, фахівців у сфері зовнішніх зносин, аспірантів, викладачів, студентів, всіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку сучасної теорії міжнародного права і практики України.




 

51я73
Ч-44

Чепига М.П.
Стимуляція здоров‘я та інтелекту/  М.П. Чепига, С.М. Чепига. – К.: Знання, 2006. – 347с.


У пропонованій книзі вперше комплексно висвітлюється проблеми оздоровлення людини, стимулюючого впливу на навчання і працездатність енергетики музики, запахів, кольорів, довкілля. Матеріали книги можуть використовуватись при вивченні курсів “Основи валеології”, “Основи безпеки життєдіяльності”, “Людина та її здоров‘я”, “Загальна гігієна людини”, “Основи загальної екології”, “Екологія людини” та “Стимулятори інтелекту”.

Для педагогів , учнів, студентів і всіх, хто хоче підвищити свою працездатність та активізувати життєві сили організму.


 

78.37я73
К96

Кушнаренко Н.М.
Наукова обробка документів:Підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – К.: Знання, 2006. – 331с.



Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу “Аналітико-синтетична обробка документів” для вищих навчальних закладів. Це єдиний в Україні підручник, у якому весь комплекс теоретичних, методичних та організаційно-практичних проблем наукової обробки документів розглянуто як єдине ціле. Висвітлено теорію, історію і методику складання бібліографічних описів, індексування, систематизації, реферування та анотування документів. Розкрито особливості основних інформаційних продуктів як результатів наукової обробки документів: бібліографічних, реферативних, оглядових та аналітичних.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, докторантів, фахівців сфери документної комунікації, керівників підприємств, установ, організацій, широкого кола читачів.


 

74.9я73
К89
 

Кузьмінський А.І.
Педагогіка родинного виховання: Навчальний посібник/ А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання, 2006. – 324с.


Це один із перших в Україні навчальних посібників з родинного виховання. Його особливість полягає в тому, що виховання дітей в сім‘ї розглядається на основі надбань наукової педагогіки, наукового світового досвіду в царині виховання, так і на основі вікових традицій, звичаїв, вірувань українського етносу, урахування особливостей національної ментальності. Процес виховання дитини висвітлюється відповідно до етапів її психолого-фізілогічного розвитку, всебічно розглядаються різноманітні аспекти морального, фізичного, трудового, розумового, естетичного виховання. Особлива увага приділяється висвітленню діяльності батьків у процесі реалізації провідних функцій родини. Посібник укладено з урахуванням вимог навчальної програми з родинного виховання.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, молодих батьків, вихователів дошкільних і позашкільних дитячих закладів.


 

65.9(4Укр)247я73
Б28  

Батлук В.А.
Охорона праці у будівельній галузі: Навчальний посібник/ В.А. Батлук, Г.Г. Гогіташвілі. – К.: Знання, 2006. – 550с.


У навчальному посібнику розглянуто основні заходи з охорони праці та протипожежної профілактики у будівельній галузі, основні шкідливі чинники в цій галузі (пил, шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо) і засоби захисту від них. Окремі розділи присвячено питанням безпеки експлуатації апаратів, що працюють під тиском, і питанням охорони праці при роботі з комп‘ютером. Проаналізовано основні положення законодавства України з охорони праці, розглянуто систему управління охороною праці в державі, галузі та на підприємстві.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс “Основи охорони праці”. Посібник також може бути корисним власникам, керівникам і працівникам підприємств, установ і організацій.



 

65.9(4Укр)271-2я73
О-92  

Охріменко О.О
Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво): Навчальний посібник. – К.: BeeZone, 2005. - 416с.


У навчальному посібнику розглядаються всі складові, що зумовлюють ведення успішного бізнесу страховою компанією. Окремий матеріал присвячено оцінюванню ризиків у сфері туристської діяльності та управлінню ними.
Одним із способів мінімізації ризиків є страхування, успіх якого базується на ефективному страховому менеджменті. Діяльність кожної страхової компанії залежить від трьох основних компонентів: достатніх фінансових ресурсів, кваліфікації персоналу та системи менеджменту, яка спрямована на поєднання усіх складових бізнесу.

Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів, а також фахівців страхового та туристського бізнесу.

 

65.9(4Укр)240я73
Б40
 

Безтелесна Л.І.
Державне регулювання зайнятості: Підручник/ Л.І. Безтелесна, Г.М. Юрчик. – Рівне: НУВГП, 2006. – 210с.


У підручнику розглядаються теоретичні та прикладні аспекти державного регулювання зайнятості, зокрема розкривається понятійний апарат, характеризується роль управління зайнятістю в системі соціально-економічного розвитку держави; відображена існуюча державна ієрархічна система управління зайнятістю; проілюстрований механізм соціального захисту зайнятих і безробітних; приділена значна увага доцільності та методам прогнозування зайнятості; проаналізовано інформаційне та фінансове забезпечення державного регулювання зайнятості; висвітлено важливість впливу соціального партнерства та глобалізації на систему державного регулювання та доведена необхідність її трансформації.

Підручник розрахований на спеціалістів, магістрів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, а також керівників підприємств різних організаційно-правових форм, працівників державних органів.

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua