Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Жовтень 2006 року
Горбач О. Арго в Україні. - Львів: Ін-т українознавства, 2006. - 686с.

81.2Укр-67
Г67

Горбач О.
Арго в Україні. - Львів: Ін-т українознавства, 2006. - 686с.Книга має вагоме наукове значення для української соціолінгвістики, діалектології, лексикології й культури загалом. У праці ґрунтовно проаналізовано джерела до вивчення арго в Україні (професійні арго, каторжан, школярів і студентів та ін.), подано вичерпну інформацію про термін "арго" та про його походження.

Особливу увагу професор О. Горбач звертав на етимологічний аналіз арготизмів, зокрема на шляхи творення та запозичення, класифікуючи їх за мовою-джерелом (церковнослов'янізми, полонізми, русизми, чехізми, циганізми, грецизми, румунізми, мадяризми, германізми та ін.)

 
Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ Ред. Н.Д. Бабич. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006. - 496с.

81.2Укр-7
К90

Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ Ред. Н.Д. Бабич. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006. - 496с.


 

У посібнику подано зразки сучасних загальновживаних і спеціалізованих документів з описом вимог до їх оформлення та зауваженнями щодо типових мовленнєвих помилок, які трапляються у практичному справоведенні; висвітлено загальномовні питання, без знання яких неможливе добре мовлення; комунікативні ознаки доброго мовлення, складні випадки слововживання і словозміни, етичне й естетичне в мові, відомості з історії мови та проблеми її сучасного функціонівання, поняття про функціональні стилі та ін.

Посібник допоможе оволодіти нормами сучасної української літературної мови кожному, для кого мова є не фахом, а засобом реалізації знань з іншої конкретної (нефілологічної) спеціальності, - студентам, викладачам вузів та середніх спеціальних закладів, учням і вчителям середніх шкіл, діловим людям - усім, хто користується українською мовою.

 
Вплив харчування на здоров'я людини: Підручник./ Пішак В.П., Радько М.М., Бабюк А.В. та ін. - Чернівці: Книга -ХХІ, 2006. - 500с.

51.23я73
В80

Вплив харчування на здоров'я людини: Підручник./ Пішак В.П., Радько М.М., Бабюк А.В. та ін. - Чернівці: Книга -ХХІ, 2006. - 500с.


Підручник створений у відповідності до робочих програм кафедр медичної підготовки, безпеки життєдіяльності, цивільної оборони, екології. Розкриваються питання раціонального харчування та його впливу на стан здоров'я. Розглянуто питання пов'язані із забрудненням продуктів харчування, харчових отруєнь та їхньої профілактики, а також деякі методи лабораторних досліджень харчових продуктів.
Для студентів, курсантів, слухачів вищих навчальних закладів. Буде корисним для працівників митної служби.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами міжнародного права, зокрема його історії.

 
Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: Навчально-методичний посібник. - Львів: Львівська політехніка, 2006. - 224с.

65.9(4Укр)290-2я73
П44

Подольчак Н.Ю.
Стратегічний менеджмент: Навчально-методичний посібник. - Львів: Львівська політехніка, 2006. - 224с.


МУ підручнику розкрито суть та значення стратегічного менеджменту, наведено нові аспекти управління, враховано особливості господарювання у вітчизняних умовах. Автор запропонував багато власних розроблень та підходів у стратегічному менеджменті: оцінювання ефективності системи менеджменту на засадах ризик-менеджменту, R-теорію мотивації, стратегічний контроль тощо. Призначений для студентів, аспірантів, викладачів, керівників організацій.

 
Мельник Р.А. Програмування для WEB- та SQL-сервіс (PHP та Perl): Навчальний посібник. - Львів: Львівська політехніка, 2006 . -132с.

32.973.202-018.2я73
М48

Мельник Р.А.
Програмування для WEB- та SQL-сервіс (PHP та Perl): Навчальний посібник. - Львів: Львівська політехніка, 2006 . -132с.


Матеріал навчального посібника стосується можливостей PHP- та Perl- технологій створення програм для мережного середовища, включно з Internet. Перший розділ містить вказівки з Web- сервером Apache. Другий розділ присвячено аспектам розроблення Web баз даних та методів доступу до них з Web-сторінок. У третьому та четвертому розділах розглянуто основи мови PHP. У наступних розділах (5,6) викладено основи мови програмування Perl. Рисунками проілюстровано схеми взаємодії програмних об'єктів та комп'ютерів у мережі.

Для студентів вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів, які вивчають сучасні технології програмного забезпечення.

 
Дідик В.В. Планування міст: Підручник/ В.В. Дідик, А.П. Павлів. - Львів: Львівська політехніка, 2006. - 412с.

85.118я73
Д44

Дідик В.В.
Планування міст: Підручник/ В.В. Дідик, А.П. Павлів. - Львів: Львівська політехніка, 2006. - 412с.


У підручнику викладено матеріал з історії розвитку міст, формування містобудівних концепцій ХХ століття, принципів та правил розпланування території сучасного міста, основних положень містобудівного проектування міського центру, житлових утворень, виробничих територій, системи озеленення міста, благоустрою та інженерної підготовки території.

Для студентів базових напрямів "Архітектура" та "Будівництво".

 
Симоненко В.К.  Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект): Монографія/ В.К. Симоненко, О.І. Барановський, П.С. Петренко. - К. Знання України, 2006. - 280с.

65.9(4Укр)261.3
С37

Симоненко В.К.
Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект): Монографія/ В.К. Симоненко, О.І. Барановський, П.С. Петренко. - К. Знання України, 2006. - 280с.


У монографії аналізується сучасний стан складових єдиної системи державного фінансового контролю (зовнішнього та внутрішнього) в Україні, сформульовано методологічні підходи щодо їх упорядкування. Комплексно розглядаються теоретичні та практичні проблеми становлення системи і її розвиток. Визначається сутність, досліджуються існуючі в цій сфері проблеми, роль і місце конституційного незалежного органу державного фінансового контролю - Рахункової палати України та її значення в організації, координації та функціонуванні ефективної системи державного фінансового контролю. Методологічно обґрунтовано, з урахуванням світового досвіду, розподіл контрольних повноважень і функцій зовнішнього та внутрішнього державного фінансового контролю, необхідність створення його цілісної системи, яка функціонує за єдиними правилами, принципами та процедурами. Викладається методологія здійснення аудиту ефективності вищим органам державного фінансового контролю зарубіжних країн, обґрунтовується необхідність його застосування в Україні.

Для працівників державних структур, причетних до фінансово-економічної сфери, фахівців і науковців у галузі економіки, фінансів, права; викладачів і студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, широкого загалу читачів, які цікавляться зазначеними проблемами.


 
Правове регулювання тваринництва, селекційної роботи та племінної справи: Збірник нормативно-правових актів станом на 1 січня 2005року/Ред. Р.Й. Кравців. - Львів: ПАІС, 2005. - 904с.

67.9(4Укр)307.2
П68

Правове регулювання тваринництва, селекційної роботи та племінної справи: Збірник нормативно-правових актів станом на 1 січня 2005року/Ред. Р.Й. Кравців. - Львів: ПАІС, 2005. - 904с.


Це один із перших в Україні систематизований збірник, у якому вміщені Закони України, Укази Президента, постанови Кабінету Міністрів, інструкції, правила, вимоги Міністерства аграрної політики, його департаментів та інших компетентних державних органів, що здійснюють управління в галузі тваринництва, а також нормативно-методичні документи з організації племінної справи та проведення селекційної роботи.

Збірник призначено для студентів, аспірантів і викладачів агро менеджменту навчальних закладів системи АПК, також племінної справи і селекційної роботи. Він стане корисним для керівників і спеціалістів обласних, районних державних адміністрацій, управлінь (відділів) сільського господарства і продовольства; колективних та фермерських господарств, які займаються вирощуванням тварин, виробляють і реалізують продукти тваринництва.

 
Гуцал А.Ф.  Давні календарі, міри, монети та письмо: Навчальний посібник. - Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2006. - 208с.

63.2я73
Г97

Гуцал А.Ф.
Давні календарі, міри, монети та письмо: Навчальний посібник. - Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2006. - 208с.


У навчальному посібнику подано характеристику способів рахунку часу, мір і особливостей письма деяких давніх народів. Автор робить наголос на розвитку цих знань у праслов'янських і східнослов'янських племен. Викладений матеріал хронологічно охоплює добу первісного суспільства, перших державних утворень і, частково, більш пізні часи.

Для студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться старовиною.

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua