Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Листопад 2006 року

75.4я73
Б87

Бріскін Ю.А.
Спорт інвалідів: Підручник. - К.: Олімпійська література, 2006. -264с.У підручнику дано характеристику спорту інвалідів як складової міжнародного олімпійського руху, окремих його складових - паралімпійського олімпійського спорту, дефлімпійського спорту та Спеціальних Олімпіад. Висвітлено історію виникнення Паралімпійських, Дефлімпійських та Всесвітніх ігор Спеціальних Олімпіад і основні періоди їх розвитку. Наведено класифікації спортсменів, програми та особливості проведення змагань інвалідів. Подано відомості про розвиток спорту інвалідів в Україні.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, фахівців у галузі спорту інвалідів та волонтерів.


 

65.02
П32

Історія бізнесу.- К.: КІС, 2006. -172с.


 

Гроші, банки, біржі й світова торгівля - це не такі вже й сучасні поняття, як може здатися на перший погляд. Хто хоче зрозуміти, що за ними стоїть, той має знати їхню історію.
У своїй книжці "Історія бізнесу" відомий німецький журналіст, письменник та експерт з економічних питань Ніколас Піпер запрошує читача до захопливої подорожі в часі - від мінової торгівлі в період неоліту до нинішньої глобалізації, яка викликає стільки суперечок.

У невимушеній формі автор веде мову про світову історію як про історію бізнесу, наводить цифри й факти, знайомить читача з видатними постатями в галузі економіки - такими як Фугер і Ротшильд, Адам Сміт і Карл Маркс.

 

28.58я73
М90

Мусієнко М.М
Екологія рослин: Підручник. - К.: Либідь, 2006. -432с.


Пропонована книга - перший україномовний підручник з екології рослин, в якому узагальнено сучасні знання про рослинний світ та його унікальну функціональну роль в окремих екосистемах і біосфері в цілому. Проаналізовано абіотичні та біотичні умови життєдіяльності рослин, екологічні групи рослин за відношенням до різних умов існування, адаптаційні можливості та стійкість рослинних організмів до несприятливих факторів.
Показано значення рослин у кругообігу речовин і трансформації сонячної енергії, глобальні масштаби процесу фотосинтезу, який є основою первинної біопродуктивності, його значення у відтворенні біоресурсів і збереженні екологічної рівноваги сучасної біосфери.
Розглянуто деякі питання екофізіології рослин, біоритмології, фітоіндикації та фітомоніторингу, що тісно поєднуються з екологією рослин.

Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

63.3(4Укр)6-3я73
К88

Кудряченко А.І.
Політична історія України ХХ століття: Підручник/А.І. Кудряченко, Г.І. Калінічева, А.А. Костиря. - К.: МАУП, 2006. -696с.


У пропонованому підручнику розглянуто характерні риси й практика політичної історії України ХХ ст. Викладено матеріали, пов'язані з політичними процесами в Україні на різних історичних етапах, їх особливості, з'ясовано логіку і причинно-наслідковий зв'язок, відмінності політичних режимів, політичних систем, а також внутрішню та зовнішню політику України чи становлення стосовно неї інших держав. Подано термінологічний словник, хронологію основних подій і визначних постатей вітчизняної політичної історії минулого століття.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним аспірантам, викладачам, а також усім, хто прагне об'єктивно розібратися в історичному політичному минулому України та мати своє бачення її майбутнього.

 

67.2(4Укр)я73
І - 20

Іванов В.М.
Практикум з історії держави і права України: :Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2006. -728с.


У пропонованому практикумі з історії і права на основі першоджерел розкрито закономірності й характерні особливості виникнення, функціонування, зміни типів і форм держави і права українського народу від найдавніших часів до сьогодення з метою відновлення формування належного історико-правового розвитку України.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями історії державно-правового розвитку України.

 

20.1в6я73
Г52

Гладкий А.В.
Методи числового моделювання екологічних процесів:Навчальний посібник/ А.В. Гладкий, В.В. Скопецький. -К.: Політехніка, 2005. -152с.


У посібнику викладено питання, пов'язані з розробкою числових методів математичного моделювання динамічних і стаціонарних процесів перенесення забруднення в екосистемах. Описано методику побудови математичних моделей та ефективних числових методів дослідження процесів міграції забруднення в повітряному просторі, поверхневих і підземних водах. Значну увагу приділено розробці алгоритмів для стаціонарних і нестаціонарних рівнянь конвективної дифузії, корисних для аналізу та прогнозу широкого класу екологічних процесів.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Комп'ютерні науки", а також науковців, інженерів, студентів і аспірантів, що спеціалізуються в суміжних розділах прикладної математики, екології та охорони навколишнього середовища.

 

67.9(4Укр)307.2
Г24

Гафурова О.В.
Сільськогосподарські виробничі кооперативи: права та обов'язки членів. . - К.: МАУП, 2006. -200с.


Монографію присвячено комплексному науково-теоретичному дослідженню правового інституту членства в сільськогосподарських виробничих кооперативах України. Розглядаються вимоги, які висуваються законодавством до засновників, дійсних (повних) та асоційованих членів, а також і підстави виникнення членства в кооперативі. Розкривається зміст майнових, земельних, управлінських і трудових прав та обов'язків членів, особливості їх правового регулювання. Особливу увагу приділено вивченню основних напрямів реалізації зазначених прав. На підставі аналізу локальних внутрішньогосподарських нормативно-правових актів окремих кооперативів зроблено висновки щодо рівня закріплення прав членів і визначено шляхи підвищення їхнього правового захисту.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вищих навчальних закладів і сільськогосподарських навчальних закладів, а також для всіх, кого цікавлять питання аграрної реформи.

 

60.54(4Укр)я73
Г61

Головатий М.Ф.
Соціологія молоді: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2006. - 304с.


У курсі лекцій висвітлено основні категорії, об'єкт, предмет соціології молоді, особливості молоді як об'єкта суспільних відносин, соціальних перетворень; проблеми формування особливості молодого громадянина, його ціннісних орієнтацій, активної життєвої позиції. Визначено основні проблеми соціалізації молоді, формування нової генерації у суспільстві, розвитку молодіжного руху.

Для викладачів і студентів, учителів, науковців, аспірантів. Може бути корисним усім, хто займається і переймається проблемами молоді, її професійним, громадянським становленням.

 

65.5я73
Ф53

Філіпенко А.С.
Міжнародні економічні відносини: Історія: Підручник. - К.: Либідь, 2006. -392с.


У підручнику розглядається історичний процес виникнення і розвитку міжнародної торгівлі, валютно-фінансових відносин, міграції капіталу і робочої сили, інших форм світогосподарських зв'язків. Аналізуються міжцивілізаційні, трансконтинентальні торгівельні контакти від доби неоліту до сучасності. Особлива увага приділена генезису зовнішніх економічних стосунків на теренах України.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua