Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Липень 2006 року
Записник виборця 2006:

66.3(4Укр)68
З-32


Записник виборця 2006: Посібник / Ред. О.Б.Ярош.- Луцьк: Асоціація захисту прав молоді Волині, 2006.- 168с.


Цей записник може слугувати порадником щодо розуміння виборчого законодавства України, яке постійно змінюється. Вперше в Україні відбулися вибори до Верховної Ради і місцевих органів влади на пропорційній основі. Всі теоретичні напрацювання розробників виборчих систем громадяни України зможуть перевірити на власній практиці. Сподіваємось, що надані матеріали допоможуть розібратися у складних лабіринтах вітчизняного законодавства. Достойний вибір кожен громадянин може зробити доклавши деяких зусиль шляхом ознайомлення із правами та обов'язками, суб'єктами виборчого процесу, витягами із вітчизняного законодавства, теоретичними і практичними матеріалами тощо.

Посібник стане у нагоді активістам територіальних громад, усім, хто цікавиться виборчим процесом в Україні.

 
Загальна музеологія:

79.1
В14


Вайдахер Ф.
Загальна музеологія: Посібник - Львів : Літопис, 2005. - 632с.

 

Посібник пропонує традиційні та нові підходи у трактуванні музеального феномену, акцентуючи увагу на соціальній місії музею, показує, як залучати публіку до діяльності музею, застосовувати міждисциплінарні підходи, сучасні методи комунікації та менеджменту. Книга розкриває технічні, правові, фінансові й суспільні передумови діяльності музею, знайомить читача з основними поняттями наукової теорії і подає історичний розвиток феномену музеальності. Багато практичних рекомендацій, літературний покажчик, який містить понад 1200 позицій, глосарій та іменний покажчик суттєво збагачують книгу.

 
Тіньова економіка та економічна злочинність

65.9(4Укр)-96
А72

Антипов В.І.
Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення): Монографія - Вінниця: ДП ДКФ, 2006. - 1040с.


У монографії досліджено комплекс проблем утворення, існування, розвитку та протидії тіньової економіки, податкової злочинності та інших форм проявів кримінальної економіки, процесів утворення транснаціональних економічних злочинних угрупувань та відмивання доходів злочинного походження.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих юридичних навчальних закладів, суб'єктів законопроектної роботи, а також практичних працівників в галузі правозастосовної роботи.

 
Посібник з питань застосування законодавства про місцеві вибори для членів територіальних (окружних) виборчих комісій на місцевих виборах 26 березня 2006 року

67.9(4Укр)300.5
П61

Посібник з питань застосування законодавства про місцеві вибори для членів територіальних (окружних) виборчих комісій на місцевих виборах 26 березня 2006 року/ О.Барабаш, О.Білоус, О.Воробйов та ін. - К.: Нора-друк, 2006. - 272с.


До посібника увійшли "Збірка законодавства про місцеві вибори" та "Порадник з питань застосування законодавства про місцеві вибори".

До Збірки законодавства включені нормативно-правові акти та витяги з них, що безпосередньо застосовуються під час місцевих виборів виборчими комісіями та іншими суб'єктами виборчого процесу.

До Порадника включені правові рекомендації авторів щодо дій виборчих комісій та їх членів у питаннях застосування законодавства про місцеві вибори. Рекомендації ґрунтуються на досвіді авторів досліджень виборчого законодавства та практики виборів в Україні.

Посібник призначений для використання членами територіальних (окружних) виборчих комісій на місцевих виборах. Посібник також може бути корисним для інших суб'єктів виборчого процесу місцевих виборів.

 
Технологія наукових досліджень
72я73
Т 38

Технологія наукових досліджень (схеми та приклади): Навчальний посібник/ Укл. М.С.Дороніна. - 2-е вид., випр. і доп. - Х.: Інжек, 2006. - 104с.

На основі систематизації праць з наукознавства й досвіду керівництва аспірантами у формі схем, таблиць, алгоритмів подано зміст, функції, структуру науки як актуальної сфери суспільного життя, що забезпечує його прогрес. На конкретних прикладах пояснюється технологія соціально-економічного дослідження й отримання наукових результатів у вигляді формулювання принципів, класифікацій, моделей та ін. Надано рекомендації щодо написання наукових статей і тез.

Для наукових працівників, викладачів, студентів і аспірантів економічних вузів.

 
Современные проблемы налоговой политики: 65.9(4Укр)261.4я73
И 20


Иванов Ю.Б.
Современные проблемы налоговой политики: Учебное пособие/ Ю.Б.Иванов, А.Н.Тищенко. - Х.: Инжек, 2006. - 328с.

У посібнику розглянуті теоретичні й методичні основи податкової політики. Визначено місце й роль податкової політики в державному регулюванні економіки, основна увага приділена макроекономічним аспектам податкової політики й проблемам розвитку фіскальних систем у транзитивній економіці. Розглянуто проблеми податкового регулювання економічного зростання й перспективи розвитку податкової політики України в контексті інтеграційних процесів.

Рекомендовано для використання в навчальному процесі й самостійній підготовці студентів спеціальності "Оподаткування", спеціальностей напрямку "Економіка й підприємництво". Видання призначене також для фахівців-практиків, працівників податкових органів, аудиторів, податкових консультантів.

 
Інноваційний менеджмент:

65.9(4Укр)-2я73
Л48

Лепейко Т.І.
Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник/ Т.І.Лепейко, В.О.Каюда, С.В.Лукашов. - Х.: Інжек, 2005. - 440с.

У посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання процесу управління інноваціями. Докладно висвітлено питання щодо сутності: інновацій, інноваційного менеджменту, інноваційного процесу, інноваційної діяльності (ІД) тощо, вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на ІД, розвиток теорії інноватики, інноваційна інфраструктура. Розглянуто організаційні форми ІД (технопарки, технополіси, інкубатори і т. ін.), венчурний капітал, венчурні фонди в Україні, закордонний досвід щодо розвитку організаційних форм ІД, інноваційні можливості організації. Викладено основні питання щодо системи планування інновацій, науково-технічне прогнозування. важелів державного регулювання щодо впливу та стимулювання ІД.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 
Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні

67.9(4Укр)304.1
Д53

Дмитришин В.С.
Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні/ В.С.Дмитришин, В.І.Березанська. - К.: Вірлен, 2005. - 304с.

В книзі розглянуті загальні теоретичні питання правової охорони комп'ютерних програм, як об'єкта авторського права, практичні аспекти набуття, передачі, реєстрації та захисту прав на програмне забезпечення та правомірного використання примірників комп'ютерних програм. Здійснено аналіз цивільно-правової, адміністративно-правової та кримінально-правової відповідальності за порушення прав авторів, висвітлені рекомендації щодо здійснення заходів із запобігання і припинення правопорушень в цій сфері та притягнення порушників до відповідальності.

Книга може бути корисною широким верствам спеціалістів в сфері розробки, тиражування, розповсюдження та захисту програмного забезпечення, авторам комп'ютерних програм, співробітникам правоохоронних органів, діяльність яких спрямована на боротьбу з порушеннями в сфері інтелектуальної власності, та іншим фахівцям в галузі інформаційно-комп'ютерних технологій.

 
Теорія та історія кооперації

65.9(4Укр)08я73
Г31

Гелей С.Д.
Теорія та історія кооперації: Підручник/ С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко. - К.: Знання, 2006. - 513с.

У підручнику з урахуванням сучасних вимог висвітлено актуальні проблеми виникнення і розвитку кооперативів різних видів, ставлення до них держави, нові закономірності та можливості розвитку кооперативного сектору економіки в країнах Європи і в Україні. Детально розглянуто загальні ознаки кооперативів усіх видів, сучасні кооперативні принципи і цінності, проблеми кооперативної власності, міжнародний кооперативний рух.


Призначено для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться проблемами кооперації.

 
Загальне мовознавство

81.2я73
К75


Кочерган М.П.
Загальне мовознавство: Підручник. - 2-е вид., випр. і доп. - К.: Академія, 2006. - 464с.

У підручнику розглянуто сутність, предмет, завдання, місце загального мовознавства у системі наук про мову, основні аспекти теорії мови: знакову природу, структуру мови, взаємозв'язок мови і мислення, співвідношення мови і мовлення, фонологічну, граматичну, лексико-семантичну її системи та проміжні рівні. Характерною особливістю другого видання підручника є висвітлення розвитку лінгвістичної думки від початків до XXI ст.., утвердження мовознавства як науки, специфіки різноманітних лінгвістичних напрямів і шкіл, що домінували у минулі епохи, тих, що визначають обличчя сучасної мовознавчої науки.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 
Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку

60.54(4Укр)
Г87

Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку/ Ф.М. Рудич, Р.В. Балабан, М.І. Михальченко та ін. - К.: Парламентське вид-во, 2006. - 412с.
У монографії на основі широкого масиву історичних і сучасних наукових джерел, аналізу реальних політичних процесів досліджуються актуальні проблеми становлення політичної системи та інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні. Метод порівняльного аналізу, застосований колективом авторів, дозволив розкрити діалектичну взаємозалежність інституцій соціально-правової держави та інститутів громадянського суспільства в країнах Центральної та Східної Європи, визначити міжнародні чинники формування громадянського суспільства в Україні. Розглянуто глобальні виклики для нашої держави на сучасному етапі її розвитку.

Для професійних політиків, політологів, істориків, філософів, правознавців, викладачів і студентів вищих закладів освіти, всіх тих, хто цікавиться сучасним станом і політичним майбутнім Української держави.

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua