Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Лютий 2006 року
Вища освіта - джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства

74.58(4Укр)
Н63

Ніколаєнко С.М.
Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства.
– К.: Знання, 2005. – 319с.


У роботі аналізуються ключові проблеми розвитку системи освіти, підвищення якості професійної підготовки фахівців, законодавчого регулювання розвитку системи вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу. Розкривається органічна єдність змісту освіти і програм наукової діяльності. Особлива увага приділяється міжнародному співробітництву в галузі освіти, інтеграції національної освіти до міжнародного освітянського простору.

Для керівників і викладачів вищих навчальних закладів та інститутів післядипломної освіти, державних службовців і науковців. Книга буде корисна також студентам та аспірантам.

 
Дозвілля в зарубіжних країнах

77.04я73
П30

Петрова І.В.
Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 408с.


У підручнику розглядається дозвілля  в зарубіжних країнах, характеризується система закладів дозвіллєвої сфери, її матеріально-технічне, фінансове, кадрове забезпечення. Особливу увагу звернено на організаційні питання, планування дозвіллєвої діяльності закладів культури, на вивчення запитів та інтересів різних соціально-демографічних груп населення. Мета підручника – адаптувати світовий досвід дозвілля як соціокультурного явища до українських реалій.

Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів педагогічних на виховних закладів, ВНЗ культури та мистецтва, фахівців дозвіллєвої сфери України.

Підручник може бути використаним для всіх, хто працює або прагне працювати у сфері педагогіки, культури, дозвілля.

 
Страхові послуги

65.9(4Укр)271я73
В61

Вовчак О.Д.
Страхові послуги: Навчальний посібник/ О.Д.Вовчак, О.І.Завійська.- Львів: Компакт-ЛВ, 2005, - 656с.

Навчальний посібник знайомить з програмним матеріалом нормативної навчальної дисципліни “Страхові послуги”. Посібник включає теоретичний виклад тем курсу, термінологічний словник ключових понять і термінів, основні нормативні документи зі страхування.
Для більш ефективного засвоєння студентами програмного матеріалу в кінці кожної теми наведено плани семінарських занять, питання для самостійного вивчення, тематику рефератів, тестові і навчальні завдання, список рекомендованої літератури. У додатках поміщені зразки основних документів, що використовуються у страховій практиці.

Для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку підготовки “Економіка і підприємництво”, аспірантів, фахівців в галузі страхування, фінансів і банківської справи, слухачів післядипломної освіти.

 
Засади та особливості антидемпінгово законодавства України

67.9(4Укр)304.6
О-73

Осика С.Г.
Засади та особливості антидемпінгового законодавства України: Монографія. – К.: Центр дослідження СОТ, 2005.- 224с.

Ця монографія є черговою роботою серії “Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів”, започаткованої з метою комплексного та неупередженого ознайомлення з однією з найважливіших форм захисту внутрішнього ринку від демпінгового імпорту – антидемпінговими заходами.
У монографії досліджується правове регулювання механізмів застосування антидемпінгових заходів відповідно до законодавства України. Робота містить теоретичне висвітлювання інститутів правопорушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності (демпінгування), а також відповідальності за їх вчинення. У ній також аналізуються правові та економічні аспекти застосування антидемпінгових заходів в Україні.

Монографія розрахована на студентів, професорсько-викладацький склад, а також посильно прислужиться українським політикам, бізнесменам, урядовцям, науковцям, працівникам органів виконавчої влади та суду, практикуючим адвокатам, економістам.

 
Міжнародні інвестиції

65.298-56я73
Р59

Рогач О.І.
Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: Підручник. – К.: Либідь, 2005. –720с.

У підручнику розглядаються сутність та форми ТНК, їх роль у світовому господарстві. Розкривається механізм впливу ТНК на капіталоутворення, розвиток людських ресурсів, експортний потенціал країн, що приймають. Значну увагу приділено організаційній структурі та фінансовій системі ТНК, проблемам регулювання транснаціонального бізнесу.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 
Екологічне право України

67.9(4Укр)307я73
Е45

Екологічне право України. Академічний курс: Підручник/ Ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Юридична думка, 2005. –848с.

Даний підручник є академічним виданням навчального курсу екологічного права. Складається з трьох частин: загальної, особливої та спеціальної. Написаний на основі сучасного вітчизняного права, доктрини організації раціонального природокористування і забезпечення екологічної безпеки.
Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, науковців, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічних прав людини.


 
Превентивна педагогіка

74.6я73
К64

Кондрашова Л.В.
Превентивная педагогика: Учебное пособие. – К.: Вища школа, 2005. – 231с.

Розкрито сутність превентивної педагогіки як особливої галузі педагогічного знання, що є найважливішою частиною загальної системи професійної підготовки студентів вищої педагогічної школи. Викладено теоретичні засади превентивної педагогічної діяльності, методику і технологію запобігання шкідливим звичкам людини, що є основою відхилень у поведінці, а не лише їх корекції. Особистісно орієнтована освіта розглядається як чинник соціалізації особистості школяра. Конкретизовано основи оптимального режиму, умов життєдіяльності педагогічного соціуму й індивідуалізації всіх його складових, розкрито функції педагога. Проаналізовано теоретичні і методичні засади педагогічного моніторингу і методи вивчення особистості школяра.

Для студентів вищих навчальних закладів. Буде корисний слухачам ІПК, викладачам і керівникам загальноосвітніх шкіл.

 
Культура фахового мовлення

81.2Укр-7
К90

Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ Ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Книги - ХХІ, 2005. – 572с.

У посібнику подано зразки сучасних загальновживаних і спеціалізованих документів з описом вимог до їх оформлення та зауваженнями щодо типових мовленнєвих помилок, які трапляються у практичному справоведенні; висвітлено загальномовні питання, без знання яких неможливе добре мовлення: комунікативні ознаки доброго мовлення, складні випадки слововживання і словозміни, етичне й естетичне в мові, відомості з історії мови та проблеми її сучасного функціонування, поняття про функціональні стилі і та ін.
Посібник допоможе оволодіти нормами сучасної української літературної мови кожному, для кого мова є не фахом, а засобом реалізації знань з іншої конкретної (нефілологічної) спеціальності – студентам, викладачам вузів та середніх шкіл, діловим людям – усім, хто користується українською мовою.

Завдання, тести, тексти для стилістичного аналізу й оволодіння технікою виразного мовлення, запитання і т.д. – усе в цій праці підпорядковане практичній меті: навчити доброго мовлення кожного, хто хоче володіти українською мовою не лише для справоведення, а й для спілкування в кожній сфері соціальної, виробничої, побутової і т.д. діяльності людини.

 
Безпека харчування

51.23я73
Б40 

Безпека харчування: сучасні проблеми: Посібник – довідник/ Укл. А.В.Бабюк. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 456с.

У посібнику-довіднику викладене широке коло питань, які висвітлюють різні аспекти безпеки харчування: раціонального, збалансованого харчування для різних груп населення в залежності від віку, статі і характеру трудової діяльності, значення окремих поживних речовин і загальні правила харчування.
Розглянуті шляхи забруднення продуктів харчування шкідливими речовинами в процесі технології виготовлення (нітратами, радіонуклідами, пестицидами та ін.), їхній вплив на здоров‘я людей, а також заходи щодо зменшення вмісту цих речовин у продовольчій сировині і продуктах харчування. Приділена увага і харчовим добавкам, які все частіше застосовуються на Україні.
Великий розділ навчального посібника присвячений харчовим отруєнням і захворюванням, пов‘язаним з вживанням недоброякісної їжі, наведені заходи щодо їх запобігання. Зібраний цікавий матеріал по органолептичному визначенню якості продуктів харчування.
Книга знайомить із розмаїтими способами обману споживачів виробниками, посередниками і продавцями продуктів харчування, дає цінні підказки щодо розпізнавання фальсифікатів і протидії спробам ошукування покупців на ринку.
Окремо наведені особливості та принципи раціонального харчування дітей.

Для студентів вищих немедичних навчальних закладів, широкого кола читачів.


 
Загальне релігієзнавство

86.2я73
Д63 Докаш В.І.

Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник/ В.І. Докаш, В.Ю. Лешан. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005.- 376с.

У посібнику подаються програма, методичні рекомендації та матеріали до вивчення курсу “Загальне релігієзнавство”, розглядаються його теоретичні аспекти, висвітлюється місце та роль релігії в соціально-культурному процесі. Детально розглянуто ті конфесії, як поширені на території України. Додано витяги із законів України та міжнародних нормативних актів, які стосуються свободи совісті, статистичні матеріали про стан релігійної мережі і динаміку її зміни та релігієзнавчий словник.

Для студентів вищих навчальних закладів, всіх, хто цікавиться проблемами культури, релігії, вільнодумства.

 

Історія Стародавнього Риму

63.3(0)32я73
Б20 

Балух В.О.
Історія Стародавнього Риму: Навчальний посібник/ В.О. Балух, В.П. Коцур. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 680с.

Курс лекцій повно, систематично і докладно висвітлює зародження, розквіт та падіння староримської цивілізації, починаючи з утворення міста-поліса Рима та закінчуючи падінням Західної Римської імперії у результаті внутрішніх протиріч і варварських завоювань. У книзі вміщено різноманітні додатки, покажчики, ілюстрації та карти.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів шкіл, коледжів, гімназій і всіх тих, хто цікавиться історією світових цивілізацій.

 

 

Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua