Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Серпень 2006 року
Історичні витоки українського народу

63.3(4Укр) 
Б24

Баран В. Д.
Історичні витоки українського народу. / В. Д. Баран,
Я. В. Баран. – К.: Генеза, 2005. – 208с.У книжці висвітлюються складні проблеми слов‘янського етногенезу і походження українського та інших східнослов‘янських народів. Особливу увагу  приділено розвитку етнокультурних і соціальних процесів, Великому розселенню слов‘ян, що привели до зародження в ранньому середньовіччі всіх слов‘янських народів. Важливе місце займають питання утворення Києво-Руської держави і критика концепції “давньоруської народності”. У книжці вміщено завдання та запитання, що можуть бути використані у навчальній праці.

Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів і студентів вузів, широкого читацького загалу.


 
Феномен влади

66.1(0)
В75  

Воронов І. О.
Феномен влади: горизонти людського і політичного виміру: Монографія. – К.: Генеза, 2005. – 288с.У монографії розглядаються проблеми феноменології влади в діалектиці її людського і політичного виміру. На основі політологічного аналізу розглянуто поняття і базові характеристики влади – її еволюцію, протистояння та взаємовплив народу і правлячої верстви, механізми функціонування структурних складових і забезпечення легітимності влади. Досліджено особливості розвитку і характер впливу бюрократії на систему політико-владних відносин, закономірності й тенденції трансформації влади на постсоціалістичному просторі та в сучасній Україні.

Для науковців, політиків, викладачів та студентів.

 
Книга для автора, редактора, видавця

76.17(4Укр)я73
Т41
  

Тимошик М. С.
Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: Наша культура і наука, 2005. – 560с.Це перше в Україні видання, де в популярній формі комплексно висвітлюються найголовніші питання, що охоплюють усі процеси творення, редакційно-видавничої підготовки, поліграфічного виконання та реалізації різних видів видань.
Посібник складається з трьох частин: “Організація видавничої справи”, “Редакторська підготовка видань”, “Маркетинг і промоція”, а також додатків. У додатках подаються зразки оформлення вихідних відомостей (титульного аркуша, над випускних і випускних даних), бібліографічного опису видань, варіанти різних видів договорів, а також витяги деяких законодавчих і нормативних актів з видавничої справи.

Для працівників видавничо-поліграфічної галузі та авторів видавництв. Може бути корисна для студентів.

 
Теорії і методи соціальної роботи

65.9(4Укр)272я73
Т33 
 

Теорії і методи соціальної роботи: Підручник./
Ред. Т. В. Семигіна. – К.: Академвидат, 2005. – 328с.У підручнику розкрито роль теорії соціальної роботи в діяльності соціальних служб і їх фахівців, її соціологічні, психологічні, комплексні моделі, різноманітні техніки, що використовуються у їх реалізації, обмеження, які необхідно враховувати у повсякденній практиці. Висвітлено особливості індивідуальної, групової соціальної роботи, роботи в громаді, зокрема ведення випадку, індивідуального консультування, представництва інтересів клієнта, вуличної соціальної роботи тощо, досвід їх використання вітчизняними і зарубіжними службами.

Для студентів вищих навчальних закладів.


 
Порівняльна історія слов‘янських літератур

63.3 (4)-7
Ч-59 

Чижевський Д. І.
Порівняльна історія слов‘янських літератур: У 2-х книгах. – К.: Академія, 2005. – 288с.


Працю Д. Чижевського “Порівняльна історія слов‘янських літератур”, опубліковану німецькою мовою в 1968р., донині в Україні не перекладали. Не фігурувала вона і в системному науковому обігу, лише зрідка цитувалась окремими дослідниками як значущий науково-освітній матеріал.

Відтепер її зможуть використовувати у своїй роботі вчені-славісти, викладачі вищої школи, студенти філологічних та інших гуманітарних спеціальностей, а також ті, хто цікавиться слов‘янськими літературами як особливим художнім феноменом.


 
Основи електропостачання

31.29-5я73
М19
 

Маліновський А. А.
Основи електропостачання: Навчальний посібник./
А. А. Маліновський, Б. К. Хохулін. – Львів: Львівська політехніка, 2005. –324с.У навчальному посібнику викладено основні відомості з електричних навантажень, компенсації реактивної потужності, якості електричної енергії, схем і сучасного обладнання та електричних розрахунків електропостачальних систем промислових підприємств, міст, сільського господарства та транспорту, необхідні для підготовки спеціалістів освітнього рівня бакалавр, а також спеціалістів відповідного профілю.


 
Право та інституції Європейського Союзу

66.4(0)я73
Г85 
 

Грицяк І. А.
Право та інституції Європейського Союзу: Навчальний посібник. – К.: КІС, 2006. – 300с.

У навчальному посібнику викладено суть основних складників концепції Європейських співтовариств і Європейського Союзу, правової та інституційної систем цих міждержавних утворень. Змістова структура посібника побудована з урахуванням нинішнього функціонування найважливіших елементів згаданих систем Європейського Союзу. Також враховані найважливіші конституційно-правові нововведення, передбачені Договором про запровадження Конституції для Європи.

Навчальний посібник буде корисним насамперед державним службовцям, які працюють у сфері відносин з Європейським Союзом, а також викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, студентам, юристам-практикам.

 
Вступ до європейського права

67.51
С25 

Свобода П.
Вступ до європейського права/ Пер. з чеської. – К.: КІС, 2006. – 280с.


“Вступ до європейського права” є найкращим підручником для тих, хто бажає розпочати вивчення цієї фундаментальної як за глибиною дослідження, так і за важливістю для сучасної України дисципліни.
На українському ринку видань з європейського права даний підручник безумовно заслуговує особливої уваги: глибина дослідження та академічна довершеність праці Павла Свободи гармонійно поєднується з доступністю стилю та відсутністю категоричності. А отже, цей підручник здатен задовольнити найбільш вибагливі вимоги української професури та експертів з європейського права, але водночас студентську спільноту та усіх, для кого дана проблема не є профілюючою.

 
Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві

65.9(4Укр)290-2я73
Ч-96 

Чухрай Н.
Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник/ Н. Чухрай, Р. Патора. – К.: Кондор, 2006. – 398с.


У підручнику висвітлено фундаментальні засади інноваційного маркетингу і основні напрями товарної інноваційної політики на підприємстві: планування і створення нового товару; управління асортиментом, технологічним розвитком підприємства, системне управління якістю товарів; оцінка ефективності товарної інноваційної політики тощо. Матеріал викладено з урахуванням специфіки вітчизняного ринку, нормативно-правової бази.

Практикум містить практичні завдання та відповіді до них, контрольні роботи та ситуаційні вправи. Їх виконання дає змогу творчого осмислити теоретичний матеріал, закріпити його в пам‘яті, а наведені відповіді – перевірити себе.

Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів, слухачам системи перекваліфікації, підприємцям, працівникам служб маркетингу, усім, хто цікавиться маркетингом та інноваційним розвитком підприємства.

 
Захист цивільного права та інтересу

67.9(4Укр)304я73
Б91  
 

Буркацький Л. К.
Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви: Навчально-практичний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 400с.


У навчально-практичному посібнику аналізуються гарантії здійснення права на судовий захист цивільного права та інтересу, подається методика складання цивільно-правових документів і великий обсяг позовних та інших заяв із повним текстом їх викладення згідно з вимогами процесуального законодавства. Пропонується коментар до відповідних актів цивільного права, пов‘язаних із тематикою і змістом документів.

Розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, юридичних факультетів, а також адвокатів, інших практикуючих юристів і широкого кола читачів.

 
Фінансування будівництва житла

65.9(4Укр)315
К78
 

Кравченко В. І.
Фінансування будівництва житла: Новітні тенденції./
В. І. Кравченко, К. В. Паливода. – К.: Києво-Могилянська академія, 2006. – 175с.У книзі розглядаються проблеми фінансування будівництва житла у країнах з розвиненою ринковою економікою, країнах Центральної та Східної Європи, в постсоціалістичних країнах на теренах колишнього Радянського Союзу, зокрема в Україні. Досліджуються проблеми основних моделей ринків іпотечного житлового кредитування на різних континентах світу, інститути та інструменти фінансування будівництва житла, пенсійні фонди як інвестори на ринку житла.

Призначена для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування, фахівців, що займаються проблемами будівництва житла та його фінансування, а також на широке коло читачів.


 
Екологізація харчових виробництв

51.23я73
З-33
  

Запольський А. К.
Екологізація харчових виробництв: Підручник/
А. К. Запольський, А. І. Українець. – К.: Вища школа, 2005.- 423с.Висвітлено актуальні питання екологізації харчових виробництв, схарактеризовано екологічну ситуацію в Україні.  Наведено характеристику основних харчових продуктів та принципи раціонального харчування. Значну увагу приділено екологічній безпеці та якості харчових продуктів. Детально розглянуто теоретичні й практичні питання оптимізації та автоматизації технологічних процесів виробництва харчових продуктів. Значну увагу приділено заощадженню природних ресурсів на всіх стадіях виробництва, економії витрат сировини, палива та енергії, виробництву екологічно безпечної харчової продукції, утилізації відходів виробництва, мінімізації розсіюваних і неутилізованих відходів тощо. Ґрунтовно розглянуто питання щодо здійснення екологічного менеджменту на харчових підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним аспірантам, фахівцям промислових підприємств харчової промисловості.


 
Екологія і безпека життєдіяльності

20.1я2
Д81
  

Дуднікова І. І.
Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний словник – довідник. – К.: Вища школа, 2005. – 247с.Наведено основні значення термінів і понять із різних розділів екології і безпеки життєдіяльності людини, найважливіші відомості про біосферу Землі, її структуру, взаємозв‘язок людини і природи, охорону навколишнього середовища. Висвітлено поняття структури і функцій різних екосистем, характер і наслідки впливу господарської діяльності людини на природу.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, учнів і вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназій та всіх, хто цікавиться проблемами екології.


 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua