Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Квітень 2006 року
Територіальна організація митної діяльності України

65.9(4Укр)428
К75

Коцан Н. Н.
Територіальна організація митної діяльності України: Монографія. –Луцьк: Вежа, 2005. –384с.


У монографії обґрунтовано теоретико-методологічну концепцію функціонування митно-територіального комплексу України; здійснено комплексну оцінку чинників, що зумовили основні риси розміщення митних об‘єктів; проаналізовано головні функції митної діяльності; виявлено основні елементи територіальної структури та ієрархію органів управлінської структури господарсько-митної діяльності України. Значну увагу приділено розробці заходів та рекомендацій щодо поліпшення регіонального аспекту функціонування митної діяльності України на перспективу.

Для науковців, практиків, студентів, широкого загалу фахівців, які цікавляться питаннями митної діяльності та її географії.

 
Екологічні катастрофи у світі та в Україні

20.1
З-57

Зербіно Д. Д.
Екологічні катастрофи у світі та в Україні/ Д. Д. Зебріно, М. Р. Гжегоцький. – Львів: Бак, 2005. – 280с.У цьому виданні розглянуто антропогенні (техногенні) екологічні катастрофи, які спричинили забруднення повітряного і водного середовища, ґрунту. Акцентовано увагу на токсичних харчових катастрофах, у тому числі “японських” хворобах. Описано різновиди ядерних катастроф. Увагу приділено антропогенним катастрофам без зміни екосистем. Проаналізовано теорії катастроф, роль людського фактора у розвитку катастроф, потенційно небезпечні об‘єкти катастроф.

Для медиків різних спеціальностей, екологів, спеціалістів, що працюють на потенційно небезпечних об‘єктах, відповідальних за охорону праці та безаварійну роботу, працівників ядерних об‘єктів, атомних електростанцій, а також спеціалістів із надзвичайних ситуацій.

 
Довідник приватного підприємця

65.9(4Укр)291я2
Д58 

Довідник приватного підприємця/ Ред. В. Д. Кольга. – К: Літера, 2004. – 384с.


До довідника увійшли новітні зміни у законодавстві України, що стосуються приватного підприємництва, станом на 01.10.2004р.
У довіднику зібрані законодавчі та нормативні акти, що регулюють підприємницьку діяльність, систематизовані документи та наведені роз‘яснення положень, що регламентують реєстрацію підприємницької діяльності, порядок заповнення звітних документів та декларації, терміни подання їх до податкових органів та сплати податків, розрахунки сум податків, що сплачуються в бюджет, а також права та обов‘язки  суб‘єктів підприємницької діяльності та міру відповідальності у разі порушення чинного законодавства.

Цей довідник сприятиме полегшенню роботи приватних підприємців, користувачів фінансової інформації, допоможе студентам при вивченні питань підприємництва і буде корисним усім, хто цікавиться цією сферою діяльності.

 
Оцінка майна в Україні. Т.1. Нерухоме майно

65.9(4Укр)-5
О-93 

Оцінка майна в Україні. Т.1. Нерухоме майно: Монографія/ Ред. Л. І. Воротіна. – К.: Європейський ун-т, 2005. –217с.


Монографія присвячена викладенню сучасних наукових і практичних узагальнень дослідження загальних засад оцінки нерухомого майна та майнових прав у сучасних умовах ринкової трансформації економіки України.
На основі вивчення світового досвіду визначено основні напрями національної політики оцінки майна як базової основи приватизаційного процесу в Україні.
Відповідно до чинного законодавства і зокрема, Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність в Україні”, висвітлено пріоритети опанування професії оцінювача нерухомого майна.

Для працівників державних органів управління і приватизації, науковців, аспірантів, докторантів, фахівців з вищої освітою, які бажають опанувати професію оцінювача нерухомого майна і майнових прав.

 
Місцеве самоврядування в Україні

67.9(4Укр)300.66
Б82 

Бориславська О.
Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика реалізації конституційно-правових засад: Монографія. – Львів: ПАІС, 2005. – 208с.


У монографії розглянуто теоретичні та практичні проблеми функціонування місцевого самоврядування на основі дослідження конституційно-правових засад місцевого самоврядування України, проаналізовано правову природу та систему конституційно-правових засад місцевого самоврядування, основні етапи її становлення. Значну увагу приділено механізмові реалізації конституційно-правових засад місцевого самоврядування та виявленню головних проблем їх впровадження у життя. Визначено напрям вдосконалення законодавства України про місцеве самоврядування.

Для студентів, аспірантів, муніципальних службовців, викладачів юридичних закладів освіти, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами місцевого самоврядування.


 
Сучасний медіатекст

76.120я2
Я93 

Яцимірська М. Г.
Сучасний медіатекст: Словник-довідник. – Львів: ПАІС, 2005. – 128с.


Словник-довідник охоплює слова, поняття, терміни й термінологічні словосполучення з лінгвістики медіатексту, теорії і практики журналістики, психолінгвістики, культури української мови. З багатьох статей можна довідатися про нові напрямки сучасних лінгвістичних досліджень, що сформувалися наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. на перетині мовознавства з іншими науками.

Словник допоможе зрозуміти суть основних понять і термінів із лінгвістики сучасного медіатексту, інформаціології, психології журналістської творчості. Ґрунтовніший виклад деяких нових напрямів лінгвістичних досліджень можна знайти в працях, які подано у списку використаної літератури.

Для студентів, аспірантів, викладачів факультетів та відділень журналістики, філологів, журналістів.

 
Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи

81
Б31 

Бацевич Ф.
Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи: Монографія. – Львів: ПАІС, 2005. – 264с.

 


Це перша в українському мовознавстві праця, присвячена проблемам мовленнєвих жанрів. У ній із комунікативних позицій розглянуто найважливіші концепції лінгвістичної геології, започатковані дослідженнями видатного філолога ХХст. М.М. Бахтіна, визначено коло теоретичних проблем, які стосуються мовленнєвих жанрів, їх співвідношення з дискурсами, мовленнєвими актами, регістровими, тональними та іншими категоріями живого спілкування. Із застосуванням опрацьованих автором процедур проаналізовано низку мовленнєвих жанрів різних дискурсів.

Для мовознавців, учителів української та іноземної мов.

 
Аграрна історія України

4г (4Укр)я73
К13 

Каденюк О. С.
Аграрна історія України: Курс лекцій. - Кам‘янець – Подільський: Абетка, 2005. – 300с.


В даному навчальному посібнику огляд аграрної історії України  подається з позиції сучасної концепції вітчизняної історії. На основі чисельних документальних джерел висвітлюються земельні відносини і землеустрій на території України з найдавніших часів до сьогодення. Значна увага приділяється проблемам землеволодіння та землекористування, аналізу заходів до яких вдавалися уряди, що перебували при владі на території України. Розкрито теоретичні передумови формування сучасних аграрних відносин ринкового типу, а також використання досвіду минулого в практичному здійсненню комплексу заходів щодо соціально-економічних змін в аграрному секторі.

Цей курс лекцій призначено для студентів, магістрів, аспірантів і викладачів аграрних вищих навчальних закладів, а також широкого кола фахівців у галузі аграрних та земельних відносин, може прислужитися кожному, хто прагне пізнати витоки, суть і наслідки подій минулого нашого народу.

 
Правове регулювання участі іноземних юридичних осіб у цивільних правовідносинах

67.51
Х35 

Хєда С. М.
Правове регулювання участі іноземних юридичних осіб у цивільних правовідносинах (порівняльно-правовий аспект). – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 184с.


У книзі розглядається проблема цивільної правосуб‘єктності іноземних компаній, визначаються особливості корпоративних і договірних організаційно-правових форм участі іноземних корпоративних інвесторів у цивільних правовідносинах, зокрема акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, дочірніх компаній тощо. Досліджуються спроби захисту прав і законних інтересів іноземних компаній у національних юрисдикційних органах та юрисдикційних органах третіх держав, а також у спеціалізованих міжнародних установах.

Для підприємців, науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться цивільним і міжнародним приватним правом.

 
Логістичне управління

65.9(4Укр)40-2я73
К82 

Крикавський Є. В.
Логістичне управління: Підручник. – Львів: Львівська політехніка, 2005. – 684с.


У підручнику розглядаються проблеми важливої галузі економічної науки – логістики; викладено основи теорії логістики, логістичного управління підприємством та засади управління між організаційними логістичними системами.
Матеріал підручника відповідає освітнім вимогам та кваліфікаційним вимогам до випускників вищих навчальних закладів за фахом “Логістика”.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, слухачів системи перекваліфікації, підприємців та менеджерів з логістики.

 

Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua