Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

ІІ квартал 2005 року

65.9(4Укр)290-2я73
К 68

Коростелев В.А.
Роль консалтинга в управлении бизнесом: Учебное пособие. - К.: МАУП, 2004. -252с.

В предлагаемом учебном пособии автор раскрывает потенциал управленческого консультирования, его возможности в оказании практической помощи руководителям и менеджерам организации в процессе совершенствования системы управления, преодоления трудностей, возникающих при планировании и организации бизнеса. Одна из центральных идей пособия заключается в том, что в реальной хозяйственной практике необходимо обеспечить неразрывное единство между бизнесом, менеджментом и консалтингом, их эффективную интеграцию. Ибо в условиях усиливающейся глобализации экономики, нарастающего темпа изменений в общественной и рыночной сферах именно эти три компонента способны обеспечить устойчивое развитие организации, ее будущее.
Для студентов, аспирантов, изучающих менеджмент, преподавателей вузов, а также специалистов, занимающихся управлением бизнесом.
 

67.9(4Укр)7я73
Г 32

Гель А.П.
Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник/ А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова.- К.:МАУП, 2004.- 272с.

У пропонованому навчальному посібнику висвітлюються принципи організації, завдання, функції, повноваження і структура судових та правоохоронних органів України - органів судової системи, прокуратури, служби безпеки, органів внутрішніх справ (міліції), державної податкової служби (податкової міліції), державного департаменту з питань виконання покарань, органів досудового слідства і дізнання України.
Для студентів спеціальності "Правознавство" вищих навчальних закладів.
 

65.9(4Укр)428я73
Ш 83

Шпак В., Кондорі Ромеро А.
Міжнародна торгівля: Практикум. - К.: МАУП, 2004.- 384с.

Пропонований практичний посібник висвітлює основні аспекти міжнародної торгівлі, норм і правил її регулювання, стратегію проникнення на зовнішній ринок, тлумачення "Інкотермс - 2000", проблеми митного регулювання, правові основи та елементи інвестиційної діяльності, сучасні види розрахунків, надає численні практичні матеріали.
Посібник спрямований на набуття навичок і вмінь практичної роботи у сфері міжнародної торгівлі, розрахований на майбутніх менеджерів з питань зовнішньоекономічної діяльності, студентів навчальних закладів, а також всіх тих, хто бере участь у міжнародному бізнесі.
 

67.9(4Укр)301я73
Ч-56

Чехович С.Б.
Елементарний курс міграційного права України: Конспект лекцій: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2004.- 216с.

Конспект лекцій з міграційного права України написано на основі вивчення проблем правового регулювання міграційних процесів, їх розвитку від часу прийняття Декларації про державний суверенітет 1990 року до сьогодення. В ньому враховано досягнення вітчизняних та зарубіжних досліджень і правореалізації міграційного законодавства України, системно розглядаються теоретичні засади формування й розвитку міграційного права України та його інститути.
Законодавчі та інші нормативно-правові акти подано станом на 1 вересня 2003 року.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих та інших навчальних закладів, науковців, фахівців, а також для широкого кола читачів.
 

66.01я73
К 88

Кудряченко А.І.
Геополітика: Підручник/ А.І.Кудряченко, Ф.М.Рудич, В.О.Храмов.- К.: МАУП, 2004.- 296 с.

У підручнику подано провідні теми нормативного курсу "Геополітика", який читається у вищих закладах освіти України. Викладено такі теми: геополітика як наука, наукові школи геополітики, теорії і школи сучасної геополітики. Розглянуто геополітичний вимір Росії. Проаналізовано геополітику США, Німеччини та інших країн. Детально розкрито тему "Україна в системі геополітичних координат", зокрема "Україна і світ після вересневих 2001 р. подій у США та війни у Перській затоці". В кінці кожного розділу подано контрольні питання.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих закладів освіти, всіх, хто цікавиться проблемами геополітичної науки.
 

63.3(4)2
Ш 59

Шилов Ю.А.
Истоки славянской цивилизации.- К.: МАУП, 2004.- 704с.

"Истоки" - это и начало славянской (украинской в частности) этнокультуры, и научные источники означенных начал. Обычно их отсчитывают с І тыс. до н. э. - І тыс. н. э. Предлагаемое издание указывает на III-VII-XIX тыс. до н. э. и объясняет причины такого расхождения с официальными установками. А еще "Истоки" впервые раскрывают актуальность древних учений, их перспективность.
Для широкого круга читателей.
 

77.04я73
Е60

Экскурсоведение: Учебник. - 5-е изд. - М.: Советский спорт, 2004. -216с.

В учебнике раскрыты основные вопросы экскурсоведения. Изучив содержание книги, читатель получит достаточно полное представление об основах экскурсионной теории, методологии и методики, о профессиональном мастерстве экскурсовода, познакомится с печатными трудами, в которых нашли отражение эти вопросы за весь период существования экскурсии.
Большое внимание в книге уделено сущности экскурсии, ее функциям, признакам, экскурсионному методу, видам анализа экскурсии, ее элементам - показу и рассказу, их сочетанию, использованию в экскурсионном процессе основных положений таких наук, как психология и логика. Показывается значение экскурсии в качестве педагогического процесса.
Материалы учебника могут быть использованы практическими работниками, осуществляющими туристско-экскурсионную деятельность, преподавателями соответствующих дисциплин, а также студентами вузов, имеющих туристскую направленность.

 

65.050.2я73
В 18

Варакута С.А., Егоров Ю.Н.
Связи с общественностью: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2004. - 246 с.

В книге рассматриваются сущность и теоретические основы связей с общественностью, дается характеристика специальных мероприятий, проводимых в этой области, раскрываются особенности использования средств массовой информации при проведении коммуникационной политики. Особое место уделяется использованию рекламы в системе связей с общественностью, защите конфедициальной информации и осуществлению коммуникаций в условиях кризиса. Исследуются вопросы отношений с потребителями при установлении связей между предпринимателями, благотворительности как инструмента формирования общественного мнения и технологии проведения выборных компаний.
Для студентов вузов, аспирантов и преподавателей, руководителей предприятий и организаций, менеджеров, предпринимателей, слушателей школ бизнеса и специалистов по связям с общественностью.
 65.433-03я723
В 75

Воронкова Л.П.
История туризма и гостеприимства: Учебное пособие. - М.: Фаир-Пресс, 2004.- 304 с.


В этом учебном пособии рассмотрены основные периоды развития туризма и гостеприимства на фоне историко-культурных, социально-политических процессов отечественной и мировой истории. Здесь представлена панорама путешествий и традиций гостеприимства и развлечений, характерных для разных народов.
Учебное пособие разработано на основе нового поколения государственных образовательных стандартов по программам профессиональной подготовки специалистов и предназначено для студентов и учащихся колледжей, специализирующихся в области туризма и гостеприимства, а также для всех, кого интересует данная тема.

74в.я73
Г 96

Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И.
Введение в философию образования. - М.: Логос, 2003. - 248 с.

Пособие вводит читателя в круг проблем философии образования - научной дисциплины, сложившейся во второй половине нынешнего столетия, и учебного предмета, в последние годы вошедшего в учебные планы вузов. В нем представлен обзор современных взглядов на вопросы построения образования, раскрыты онтологические, аксиологические, логические, методологические, этические, идейные основы их решения разными школами.
Для студентов педагогических и философских специальностей, изучающих курс "Философия образования". Может быть использовано студентами всех социальных и гуманитарных специальностей, а также работниками образования.

92.0
К 86

Кто есть кто в мире/ Ред. Г.П. Шалаева. - М.: Слово, 2004. - 1680 с.

Большой биографический справочник "Кто есть кто в мире" содержит более 1500 биографий известных людей всего мира в области политики, науки, культуры, экономики, медицины и военного дела.
Книга такого содержания и объема требует очень кропотливой работы и значительного времени, поэтому за то время, пока она создавалась, некоторые сведения могли утратить свою достоверность, часть фактов устареть, а некоторые персоналии перестать играть значительную роль в жизни, и наоборот, появились новые.
Статьи различаются по объему, но это не значит, что одни личности более важны, чем другие, просто редколлегия в некоторых случаях испытывала определенные трудности в сборе информации.

88.4в6
Л 95

Люссато А.
Тесты по подбору персонала. - С.Пб.: Нева, 2003. -128 с.

В условиях, когда на одну вакантную должность претендуют подчас много кандидатов, значение тестов по подбору персонала неуклонно растет. Они не только помогают объективно оценить профессиональный уровень потенциального работника, но и выявить его личностные характеристики, и тем самым предсказать будущий успех или неудачу кандидата на искомой должности.
Поэтому эту книгу можно считать неизменным руководством как для работников службы персонала, так и для претендентов на те или иные вакантные позиции.

92.0
Б 79

Большой Российский энциклопедический словарь. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. -1888 с.


Большой Российский энциклопедический словарь (БРЭС) охватывает все сферы современного знания. Словарь продолжает традицию энциклопедических словарей, издававшихся с 1979 года, -Советского энциклопедического словаря (СЭС), Большого энциклопедического словаря (БЭС), Российского энциклопедического словаря (РЭС).
Создавая данный словарь, авторы стремились обновить и расширить информацию, содержавшуюся в прежних словарях и энциклопедиях. Используя постоянно пополняющиеся информационные массивы издательства, а также материалы вышедших в последние годы в издательстве тематических энциклопедий, словарей и справочников, они включили в БРЭС сотни новых статей и справок.
Большой Российский энциклопедический словарь рассчитан на самые широкие круги читателей.
 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua