Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

IV квартал 2005 року
Політична соціалізація студентської молоді в Україні: досвід, тенденції, проблеми

74.580.43
З-14 

Загородній Ю.І.
Політична соціалізація студентської молоді в Україні: досвід, тенденції, проблеми: Монографія/ Ю.І. Загородній, В.С. Курило, С.В. Савченко. – К.: Генеза, 2004. – 144с.

У монографії розглядаються проблеми пов‘язані з політичною соціалізацією студентської молоді сучасної України. Представлено оригінальне трактування процесу політичної соціалізації студентства, висвітлено історичні аспекти участі студентської молоді в політичному житті різних країн, зроблено спробу аналізу сучасного студентського руху в Україні. Процес політичної соціалізації студентської молоді вперше розглянуто в системі вищої освіти через призму особистісно-орієнтованого й компетентнісного підходів.

Для аспірантів, магістрів, студентів, спеціалістів у галузі соціальної педагогіки й молодіжного руху.

 
Економіка розвитку

65.9(4Укр)-1я73
Е45 

Економіка розвитку: Підручник/ О.М. Царенко, Н.О. Бей, І.І. Д‘яконова, І.В. Сало. – Суми: Університетська книга, 2004.- 590с.

У пропонованому підручнику аналізуються процеси становлення і розвитку економіки незалежної України шляхом інвестування та кредитування відтворювальних процесів у сільськогосподарському і промисловому виробництві, впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інформаційних технологій, метою яких є економічне процвітання держави.

Розрахований на студентів, науковців, спеціалістів, всіх, кого цікавлять питання розвитку економіки України.

 
Старослов‘янська мова: збірник вправ і практичних завдань

81.2Ст. слов-923
Л52 

Леута О.І.
Старослов‘янська мова: збірник вправ і практичних завдань: Навчальний посібник/ О.І. Леута, В.І. Гончаров. – К.: Вища школа, 2004. – 199с.

Збірник вправ і завдань зі старослов‘янської мови створено на основі програми для студентів філологічних спеціальностей з урахуванням специфіки викладання цієї дисципліни у вищих навчальних закладах. Різноманітні вправи описаного, зіставного та порівняльного характеру зорієнтовано на засвоєння старослов‘янської мови як філологічної дисципліни та розширення загальнолінгвістичної підготовки студентів. Етапи формування першої літературної мови слов‘янського світу та основні звукові процеси подано на тлі аналогічних процесів інших індоєвропейських мов. Уміщені в додатках зразки фонетичного, графічного, морфологічного та синтаксичного аналізу допоможуть студентам не тільки засвоїти структуру старослов‘янської мови як цілісної системи, а й виробити стійкі навички аналізу інших мов.

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 
Комп‘ютерна лінгвістика

32.973.26-018.1я73
В68 

Волошин В.Г.
Комп‘ютерна лінгвістика: Навчальний посібник. - Суми: Університетська книга, 2004. – 382с.

Посібник містить систематичний виклад основ комп‘ютерної лінгвістики – одного з новітніх напрямів інформаційної технології сучасного мовознавства. Описано методологію та інструментальні засоби організації процесу набуття знань.

Основна увага приділяється питанням добору і формування лінгвістичних структур, що супроводжують процес викладу наукових положень комп‘ютерної лінгвістики, яка лежить на стику багатьох наук – від технічної кібернетики до прикладної лінгвістики.

Для студентів відділень теоретичної і прикладної лінгвістики університетів і вузів, студентів усіх спеціальностей, що цікавляться проблемами комп‘ютерної обробки текстів і усного мовлення. Може бути корисним колу фахівців, які вирішують завдання побудови систем прикладного характеру в галузі штучного інтелекту, машинного перекладу, аналізу і синтезу мови, створення інформаційно-пошукових систем, евристики, експертних систем та інших додатків лінгвістики.

 
Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

39.28
П68 

Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. – К.: Транспорт України, 2003. – 156с.

У книзі викладені Правила, які відображають сучасний стан нормативно-правового забезпечення перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України зі змінами та доповненнями. У правилах враховані зміни, які відбулися у законодавстві, а саме: порядок встановлення тарифів; принцип формування тарифів; оформлення, переоформлення та повернення проїзних документів; пільгові та безплатні перевезення; плати за послуги; страхування пасажирів; черговість видачі проїзних документів та інше.

У Правилах конкретизовані відносини працівників залізниці з пасажирами, відправниками багажу та вантажобагажу при перевезенні, обслуговуванні на вокзалах та у поїздах, оформленні до перевезення та видачі багажу (вантажобагажу).

Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України призначені для працівників галузі, а також для широкого кола громадян, які користуються послугами залізниць і можуть бути використані студентами навчальних закладів залізничного транспорту як навчальний посібник.

 
Вступ до метафізики

87.21я73
Г96 

Гусєв В.І.
Вступ до метафізики: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2004. –448с.

У навчальному посібнику розглядаються фундаментальні для філософської науки проблеми співвідношення буття і небуття, мислення і буття, душі й тіла, духу і матеріальної природи, свободи і необхідності, а також проблеми, пов‘язані з філософським пізнанням Бога як граничної підстави буття людини і світу.

Видання є навчальним посібником з філософії нового типу. Авторський виклад доповнюється спеціально дібраними текстами для читання, що дає змогу ознайомитися з різними підходами до розв’язання філософських проблем, а також створює необхідний ґрунт для формування самостійного філософського мислення.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, усіх, хто цікавиться філософією.

 
Історія етики в Україні. Друга половина ХІХ – початок ХХст.:

87.73(4Укр)я73
Н27 

Нападиста В.Г.
Історія етики в Україні. Друга половина ХІХ – початок ХХст.: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2004. – 240с.

У навчальному посібнику висвітлюються проблеми моралі у філософії в Україні другої половини ХІХ – початку ХХст. На підставі аналізу широкої джерельної та історіографічної бази, суспільно-політичних та ідейно-теоретичних умов окреслюється коло актуальних питань з етики означеного періоду.

Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 
Сільськогосподарські машини

40.72я73
В65 

Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р.
Сільськогосподарські машини: Підручник. – К.: Каравела, 2004. – 552с.

У підручнику наведені класифікація, будова, робочий процес, регулювання й основні техніко-експлуатаційні показники базових моделей сільськогосподарських та меліоративних машин. Описано їхні робочі органи, особливості конструкції, а також принципи взаємодії з оброблюваним матеріалом.

Викладено види і способи механічного обробітку ґрунту, сівби, внесення добрив, застосування отрутохімікатів, проведення меліоративних робіт і способи й технології збирання сільськогосподарських культур.

Підручник призначений для підготовки фахівців за напрямами “Агрономія”, “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент” в аграрних вищих навчальних закладах ІІ – IV рівнів акредитації.

 
Рудниковий транспорт

33.16я73
Б61 

Білозьоров А.В., Парфєнєнко Л.С.
Рудниковий транспорт: Підручник. – К.: Каравела, 2004. – 256с.

У підручнику викладені теорія, основи розрахунку та вибору сучасних рудникових транспортних засобів, наведені їх технічні характеристики. Описані конструкції та кінематичні схеми найбільш поширених у гірнорудній промисловості транспортувальних машин. Наведені відомості про схеми транспортування руди, породи й інших вантажів на поверхні шахт.

Розглянуті експлуатація і техніка безпеки при роботі транспортного устаткування. Висвітлені питання організації праці й економіки підземного транспорту. Приділена увага кар‘єрному транспорту.

Підручник розрахований на студентів спеціальностей: “Технологія відкритої розробки корисних копалин”, “Технологія підземної розробки корисних копалин”, “Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання й автоматичних пристроїв”.

 
Драматургія масових театральних заходів

85.334я73

Ж74 Житницький А.З.

Драматургія масових театральних заходів: Навчальний посібник. – Х. ХДАК, 2004.- 128с.


Ця книжка є однією з перших спроб створення навчального посібника, який повинен допомогти сценаристам-початківцям у справі оволодіти теоретичними засадами драматургії та практичними навичками сценарної творчості. Посібник може бути використаний під час вивчення курсу “Сценарна майстерність” в навчальних закладах культури. Він також може бути корисним усім, хто хоч інколи звертається до створення сценаріїв масових театралізованих заходів – учителям, вихователям, режисерам, актором тощо.

 

65.9(4Укр)32-5я73

Т66 Третяк А.М.

Економіка землекористування та землевпорядкування: Навчальний посібник. – К.: ЦЗРУ, 2004. – 542с.


Монографія, що пропонується – перший український навчальний посібник такого типу. В ньому на основі аналізу наукових праць, досліджень теорії економіки землекористування та землевпорядкування і практики розкриваються теоретичні основи раціоналізації землекористування та ціноутворення землі в ринковій економіці, особливості формування структури оптимального землекористування сільських та міських територій, викладені основи теорії економічної ефективності землекористування та землевпорядкування, методологічні та методичні підходи до оцінки ефективності організації сільськогосподарських землеволодінь та землекористувань і внутрішньогосподарської організації їх території.

Для студентів, аспірантів, викладачів, землевпорядних, агрономічних, економічних факультетів, а також широкого кола фахівців у сфері земельних відносин, землеустрою та економіки.

 

67.9(4Укр)301.1я73

Л47 Леонова А.О.

Система оцінки та контролю якості професійного навчання: Навчально-методичний посібник/ А.О.Леонова, В.П.Давидова. - К.: АВДІ, 2005.– 312с.


Навчально-методичний посібник включає професійну програму, нормативно-правові акти, що регулюють функціонування загальнонаціональної системи перепідготовки, підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Він може бути використаний під час самостійного опрацювання теоретичних та практичних питань з модулю “Державне управління і державна служба”.

Посібник висвітлює питання контролю та оцінки якості навчання на основі дотримання державних освітніх стандартів в освітній галузі “Державне управління” та досягнення інтенсифікації та оптимізації навчального процесу.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, слухачів Академій, інститутів, Центрів, що здійснюють підвищення кваліфікації державних службовців, наукові та педагогічні кадри.
 

28.04я73

А69 Аносов І.П.

Начала педагогічної генетики: Навчальний посібник/ І.П.Аносов, Р.Л. Кулинич. – К.: Акцент, 2005. – 352с.


Сучасний посібник для студентів різноманітних спеціальностей педагогічних вузів, у якому в доступній і систематизованій формі викладено базовий матеріал із загальної генетики, а також медичної генетики, психогенетики, генетики поведінки. Для небіологічних спеціальностей до кожного розділу подано основні поняття, а в кінці книги – психологічний тезаурус. Видання допоможе педагогам ознайомитися з успіхами генетики поведінки, з механізмами, які зумовлюють ту чи іншу активність людини.

Посібник призначений для студентів педагогічних інститутів, університетів, учителів і вихователів.

 

85.14я73

Т45 Титов М.Ф.

Техніка і технологія темперного жовткового іконопису: Навчальний посібник. – К.: Bona Mente , 200 5 . – 96 с.


Навчальний посібник відповідає курсу “Техніка і технологія темперного жовткового іконопису”. В посібнику викладається технологія створення ікони і давні рецепти виготовлення основи, левкасу, фарбового і захисного шарів; техніка виконання живопису різних шкіл; основи іконографії. Додається короткий словник фахових іконописних термінів та маловживаних слів. Навчальний посібник розрахований на студентів реставраційного відділення і майстерні іконопису Академії образотворчого мистецтва з курсу “Техніка і технологія темперного жовткового іконопису”.

Посібник стане в пригоді художникам-іконописцям, реставраторам, мистецтвознавцям.

 

28.071я73

Б63 Біомеханіка спорту: Навчальний посібник/ Ред. А.М.Лапутін. – К.: Олімпійська література, 2005. – 320с.


У навчальному посібнику розглянуто наукові основи біомеханіки, біомеханічного аналізу рухової діяльності людини, з якою вона пов‘язана при вирішенні різноманітних професійних завдань у повсякденній праці, фізичній культурі, спорті, а також у медицині, клінічній практиці, руховій реабілітації та кінезитерапії. Подано біомеханічну класифікацію опорно-рухового апарату людини, способи вимірювання її геометрії мас. Наведено дані з галузі практичних досліджень різноманітних проявів рухової активності людини з використанням методів біомеханічного моделювання і синтезу найбільш ефективних програм рухів. Висвітлено сучасні проблеми вдосконалення спортивно-технічної майстерності спортсменів у олімпійському та професіональному спорті.

Для студентів та викладачів вузів спортивного і медичного профілю, тренерів, спортсменів, фахівців зі спортивної медицини, реабілітації та кінезитерапії.

 

88.4я73

К21 Карамушка Л.М.

Психологія освітнього менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2004. – 424с.


У посібнику висвітлено науково-теоретичні засади психології освітнього менеджменту, розкрито особливості її розвитку в зарубіжній та вітчизняній науці.

На основі системно-структурного аналізу розглянуто психологічні особливості управління освітніми організаціями, подано їх специфіку порівняно з іншими соціальними сферами (бізнес, виробництво тощо). Проаналізовано психологічні характеристики суб‘єкта і об‘єкта управління та закономірностей взаємодії їх. Представлено систему формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління, основні види психологічної допомоги їм.

Для студентів вищих навчальних закладів (для підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів).

 

65.9(4Укр)428я73

О-73 Осика С.Г.

Світова організація торгівлі: Підручник./ С.Г.Осика, В.Т. Пятницький. - К.: К.І.С., 2005. – 514с.У підручнику розкривається весь спектр правил і принципів, на яких ґрунтується багатостороння система ГАТТ/СОТ, а також базові засади регулювання у сфері міжнародної торгівлі товарами і послугами, послідовно через розкриття комплексу універсальних договорів Світової організації торгівлі, будується чітка картина нового глобального порядку в галузі торговельних, інвестиційних та інших сфер міжнародних економічних відносин. У цьому виданні суттєво доповнено та оновлено фактографічний матеріал з урахуванням подій, які відбулися в рамках СОТ протягом останніх трьох років, додано нову главу, присвячену процесу вступу України до СОТ.

Це видання є продовженням програми з підготовки науково-практичної та учбово-методичної бази Навчального центру СОТ, створеного на підставі Протоколу про співробітництво між Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, Українською академією зовнішньої торгівлі та Благодійною організацією “Центр дослідження СОТ, розвитку торгового права і практики”.

Підручник розрахований на студентів і магістрантів, які навчаються за спеціальностями “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, “Менеджмент організацій”, “Економіка підприємства”, а також аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання міжнародної торгівлі та міжнародного торговельного права.

 

 

67.9(4Укр)305.6

Г52 Гладких В.И.

Социальные права граждан Украины: Конституционно-правовой аспект: Монография. – Х.: Факт, 2005.- 368с.


У монографії аналізується система соціальних прав людини і громадянина, їх місце та роль у системі конституційного законодавства, нормативно-правове закріплення в нормах конституційного законодавства, співвідношення норм міжнародного і конституційного права. Соціальні норми розглядаються як інститут конституційного права і як суб‘єктивне право громадян на реалізацію відповідних соціальних благ. Досліджуються фактори, які впливають на забезпечення соціальних прав особистості, реалізацію цих прав у становленні України як соціальної правової держави. Аналізуються права громадян України на працю, відпочинок, достатній рівень життя, соціальну допомогу та захист, на житло, освіту і медичну допомогу.

Розрахована на викладачів та студентів гуманітарних внз, у тому числі юридичних, на депутатів, працівників державного апарату та всіх, хто цікавиться питаннями реалізації соціальних прав громадян.

 

 

 

63.2(4Укр)

Г85 Грицко Б.А.

Нариси з історії метрології на теренах України (від найдавніших часів до сучасності). – Львів: Афіша, 2005. – 267с.

 


Це чи не перша вдала спроба поєднати історію України ( в її хронології) з фактажем про міри, ваги, вимірювання, їх еволюційний розвиток в часі, на різних теренах України. Читачу буде цікаво і приємно ознайомитися з інформацією про народну метрологію – назви мір часто можна зустріти в творах класиків, але зрозуміло, що без пояснень їх величин. Автору вдалося лаконічно, на директивних матеріалах, документах і публікаціях окреслити стан і перспективи розвитку сучасної метрології в незалежній Україні, хоча зрозуміло, що цей етап знаходиться в динаміці і постійно змінюється – однак тенденції зберігаються.

Потрібна, актуальна інформація міститься також в додатках.

 

85.118.7я73

К95 Кучерявий В.П.

Озеленення населених місць: Підручник. – Львів: Світ, 2005. – 456с.


У підручнику системно розкрито зміст навчальної дисципліни, зокрема, історії озеленення від давніх часів до сьогодення, висвітлені соціально-екологічна роль озеленення, ландшафтно-типологічні та архітектурно-художні основи садово-паркового мистецтва, технологія створення зелених насаджень. Особливу увагу приділено добору рослинного матеріалу та формуванню садово-паркових композицій.

Для студентів вищих навчальних закладів освіти.

 

 

Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua