Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

І квартал 2005 року

74.202я73
Д50

Дичківська І.М.
Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник.- К.: Академвидав, 2004.-352с. (Альма-матер)

У навчальному посібнику розкрито загальні засади педагогічної інноватики, сутність і особливості педагогічної технології, інноваційної діяльності педагога, а також найпоширеніші у дошкільній і початковій освіті інноваційні педагогічні технології. Розглянуто різноманітні аспекти готовності педагога до інноваційної діяльності з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.
Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних педагогічних закладів, педагогам-практикам.

 

67.51я73
П68

Правовое обеспечение международного туризма: Учебно-практическое пособие/ Авт.-сост. Г.Н.Жарков.- К.: Кондор, 2004.-486с.


Тенденция развития мирового туризма, специфика развития туризма в регионах, система подготовки и переподготовки специалистов туристской отрасли, выроботка теоретических основ туризма, туристского права и туристского законодательства требуют повышения уровня правового образования.
Настоящее учебно-практическое пособие является важным фактором выполнения задач и целей по созданию благоприятных организационно-правовых, социально-экономических, политических условий для развития туризма.
Пособие содержит наиболее важные международные нормативно-правовые акты, регулирующие разностороннее направление деятельности государств. Предназначено для студентов высших учебных заведений, работников сферы туризма, широкого круга читателей.
 

41ц.я73
О-75

Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація продукції рослинництва: Посібник/ Г.І. Подрятов, В.І. Войцехівський, Л.М. Мацейко, В.І. Рожко. - К.:Арістей, 2004.-552с.

У навчальному посібнику розглянуті основи й особливості стандартизації продукції рослиннництва, історія, перспективи розвитку та її роль у покращенні якості продукції, інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, підвищення ефективності, управління якістю продукції, методи та засоби контролю якості продукції рослинництва, а також продукції, яка постачається сільському господарству.
Вміщено відомості про міжнародну стандартизацію та види метрологічної діяльності, показано взаємозв'язок стандартизації, метрології та кваліметрії при виробництві продукції високої якості.
Викладені, основні положення державної системи стандартизації України, вітчизняний і зарубіжний досвід управління якістю продукції на базі міжнародних стандартів ISO серії 9000, 10000, 14000, SA 8000 та сертифікації продукції.
Призначено для студентів агрономічних та економічних спеціальностей сільськогосподарських вузів. Може бути користно керівникам і спеціалістам сільського господарства, слухачам курсів підвищення кваліфікації.

65.9(4Укр)428я73
І-23

Івасів Б.С.
Міжнародні розрахунки: Підручник.- Тернопіль: Карт-бланш, 2004.-223с.

У підручнику висвітлюється навчальний матеріал, який забеспечує теоретичне вивчення та опанування навичок практичної роботи у сфері міжнародних розрахунків.
Розглядається сутність і особливості організації міжнародних розрахунків, охарактеризовані міжнародні платіжні системи, основні платіжні інструменти з урухуваням світового та вітчизняного досвіду. Значна увага зосереджена на питаннях вибору ефективних форм розрахунків і механізмів ризиків, які виникають між учасниками міжнародних розрахунків.
Підручник призначається для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фінансистів, бухгалтерів, усіх тих, хто займається міжнародним бізнесом.

67.53я73
Л37

Левковець П.Р., Марунич В.С.
Міжнародні перевезення і транспортне право: Навчальний посібник.- 2-е вид., випр. та доп.. - К.: Арістей, 2004.-280с.

У посібнику розглянуті: основні тенденції розвитку автомобільних перевезень у країнах Європи та США; аналіз, теоретичні і практичні аспекти удосконалення міжнародних пасажирських перевезень та їх моделювання; логістика та правове забеспечення міжнародних перевезень; пріоритетні напрямки приєднання до міжнародних конвенцій та угод у галузі міжнародних автомобільних перевезень; мета, завдання та структура діяльності міжнародних транспортних організацій.
Фактичний матеріал, представлений в даній книзі, є результатом досліджень авторів, велика кількість якого опублікована в науковій пресі.
Навчальний посібник рекомендується для студентів.

88.8я2
К78

Крайніков Е.В.
Психологія розвитку: Словник-довідник.- К.:Арістей, 2004.-260с.

Словник присвячений проблемам психології розвитку людини. У ньому викладені класичні та сучасні теорії, що пояснюють феномен психічного розвитку в онтогенезі, результати найсучасніших досліджень у галузі психогії розвитку, охоплені усі вагомі персоналії та школи, що займалися відповідною проблематикою.
Найбільша увага традиційно приділяється проблематиці дитячої психології. Разом з тим, у Словнику представлені матеріали з психології зрілого віку та геронтопсихології.
Концепція Словника побудована таким чином, що читачеві подається цілісне уявлення про психологію розвитку, а окремі концепції інтерпретуються у зв'язку з дотичними до них. З цією метою у статтях Словника широко використані перехресні посилання на інші поняття.
У додатках, що розміщені у кінці книги, наведені прийняті у США Етичні стандарти дослідження дітей.

65.013я73
3-12

Заблоцький Б.Ф.
Перехідна економіка: Посібник.- К.: Академія, 2004.-512с.

У посібнику розкрито загальні принципи національно-економічного мислення і формування ринкової економіки, взаємозв'язок демократизації суспільних процесів із результатами ринкової трансформації, особливості становлення ринкової економіки і структурних перетворень в Україні.
Уміщені в посібнику тематичні ситуаційні завдання сприятимуть глибшому засвоєнню теоретичних і методичних положень перехідної економіки, активізації та актуалізації ринкового мислення.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів. Прислужиться фахівцям, які займаються проблемами економічної політики на перехідному етапі.

30г.я73
А77

Аптекарь М.Д., Рамазанов С.К., Фрегер Г.Е.
История инженерной деятельности.-К.: Аристей, 2003.-568с.

В учебном пособии отражено развитие технической мысли человека и формирование его техники, производства с древнейших времен и до наших дней. В издании можно найти подробное описание истории научно-технического прогресса от первобытного строя до конца 70-х годов XIX столетия. Так же в учебном пособии рассмотрено положительное и отрицательное влияние научно-технического развития на ход истории цивилизации. Заключительные разделы посвящены наиболее актуальным направлениям инженерной деятельности на современном этапе развития - информационным технологиям и защите биосферы.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, а также всех, кто интересуется историей развития техники.
 

67.9(4Укр)304.1я73
К66

Кормич Б.А.
Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2004. -384с.

Однією з найважливіших функцій держави є захист інформаційної безпеки.
Правова регламентація в сфері інформаційної безпеки пов'язана з соціальним, економічним, політичним, культурним розвитком суспільства і держави.
В посібнику йдеться про створення правового поля, в якому реалізується не лише права окремих суб'єктів інформаційної сфери, а й закріплюються обов'язки і відповідальність держави, органів влади і управління за рівень інформаційної діяльності в цілому, інформаційної безпеки зокрема.
Посібник рекомендовано студентам, аспірантам юридичних вищих навчальних закладів.

20.1 я73
Б61

Білявський Г.О., Бутченко Л.І.
Основи екології: теорія та практикум: Навчальний посібник. - К.: Лібра, 2004.-368с.

У першій - теоретичній частині посібника викладено основні положення, поняття й завдання сучасної екології, розглянуто основні сучасні концептуальні підходи до проблеми гармонійного розвитку суспільства, висвітлено специфіку екологічно збалансованого розвитку України. Акцентовано увагу на екологічних аспектах і екологічних взаємозв'язках біосфери, техносфери, агросфери і ноосфери, стисло викладено еколого-економічні основи природокористування.
У другій частині (практикум) наведена інформація про особливості екологічних методів досліджень, описано понад 60 завдань для практичних занять із визначення екологічного стану повітря, водних об'єктів, грунтів, рослин, тварин, мікроорганізмів, визначення загальної якості довкілля. Наведено приклади розрахунків економічних збитків від забруднення довкілля.
Цікавою і корисною для широкого кола студентів та викладачів буде третя частина - додатки, в яких наведена найновіша інформація щодо екологічних завдань і міжнародної стратегії людства у ХХІ сторіччі, законодавчо-нормативні документи та інформація про сучасний екологічний стан України.
Посібник розраховано на студентів усіх вищих навчальних закладів України, де вивчається екологія.
 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua