Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

ІІІ квартал 2003 року

67.9(4Укр)305я73
Г90

Грузінова Л.П., Короткін В.Г.
Трудове право України.Ч.1.: Курс лекцій. - К.:МАУП,
2003.-128с. - 1.70 грн.

До курсу лекцій увійшла Загальна частина трудового права, а також подано інститути його Особливої частини. Висвітлено питання теорії трудового права, проаналізовано чинне трудове законодавство і практику його застосування.

Для студентів неюридичних вузів і факультетів, які вивчають трудове право України, а також для всіх, хто цікавиться питаннями трудового законодавства України.

65.290-2я73
О-31

Овечкина Е.А.
Маркетинговое планирование: Конспект лекций. -
К.: МАУП, 2002. - 264с. -3.60 грн.

В конспекте лекций рассматриваются этапы становления и основные аспекты современной модели маркетинга. Определяется место плановой подсистемы в комплексе маркетинговых взаимодействий фирмы. Особое внимание уделяется особенностям методологии стратегического и тактического планирования маркетинг-микса и его субмиксов.

Для студентов гуманитарных и экономических специальностей.

28.081я73
3-68

Злобін Ю.А., Кочубей Н.В.
Загальна екологія: Навчальний посібник.
Суми: Університетська книга, 2003.-416С.-19.00грн.

У навчальному посібнику викладені основні положення і концепції сучасної загальної екології, розглянуто будову і функціонування біосфери в сучасних умовах, розкрито причини антропогенної деградації природного середовища, показано шляхи розвитку екології від суто біологічної науки в соціально високозначущу сферу людських знань і дій.

Для студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів, та всіх, хто цікавиться екологією.

71.05
К89

Кузнецов В.Н.
Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире ХХІ: Культура - сеть. - М.: Книга и бизнес, 2003.-632с. -15.00грн.

Монография представляет итоги одного из первых в мировой гуманитарной науке исследований геокультуры как перспективной методологии. В книге обоснованы логика и механизм движения от геополитики и геоэкономики к геокультурному подходу. Динамика становления геокультурной парадигмы рассмотрена на изучении состояния и перемен уровня обеспечения личной, национальной и коллективной безопасности по итогам социологических исследований.

Для работников общественных объединений, страховых компаний, журналистов, преподавателей экономических и социологических дисциплин, политологии, экологии и права, истории и культуры.

88.5я73
Л 90

Льовочкіна А.М.
Етнопсихологія: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002. - 144с. - 2.40 грн.

У посібнику висвітлюються актуальні питання етнічної психології як науки про психічну своєрідність людей, які належать до різних етнічних об'єднань - родоплемінних утворень, народностей, націй.

Розглянуті основні наукові та прикладні проблеми етнопсихології. Детально аналізуються такі поняття, як "етнічний склад", "національний характер", "етнічні стереотипи", "етнічні конфлікти", "етноцентризм" та ін. Jписуються особливості ділового спілкування з різними етнічними групами.

Для студентів, викладачів, психологів і соціологів.

60.54
К89

Кузнецов В.Н.
Социология безопасности: Учебник .- М.: Книга и бизнес, 2003.-880с. - 45.00 грн.

В учебнике представлены эвристические, теоретические, методологические и методические аспекты социологического анализа сферы безопасности человека, семьи, народа, общества, государства и современной цивилизации.Книга посвящена анализу состояния и развития нового направления в социологической науке - социологии безопасности. Автор книги акцентирует внимание на концептуальных, методологических и операционных аспектах становления феномена "Социология безопасности".

Издание рассчитано на студентов гуманитарных специальностей высших учебных заведений.

Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua