Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

II квартал 2003 року

67.9(4Укр.)301я73
К61

Колпаков В.К., Кузьменко О.В.
Адміністративне право України: Підручник. - К.:
Юрінком Інтер, 2003.-544с.

Підручник підготовлено відповідно до сучасної адміністративно-правової доктрини, що базується на концепції адміністративної реформи в Україні. В ньому розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України. У загальній частині розкривається сутність публічного управління, його співвідношення з державним управлінням.

В Особливій частині розглядаються питання виконавчо-розпорядчої діяльності держави в адміністративно-політичній сфері, галузях економіки та соціально-культурного будівництва.
Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних факультетів і вузів.

 

71.0
М74

Могильний А.П.
Культура і особистість: Монографія. - К.: Вища школа, 2002.-303с.

Висвітлено структуру, форми і види культури, основні етапи розвитку та закономірності функціонування і розвитку. Показано місце і роль людини у світі культури як історичного продукту культуротворення поколінь упродовж багатьох тисячоліть, як творця культурних цінностей та споживача феноменів культури.

Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також для усіх, хто цікавиться питаннями культурології.

 

65.050.2я73
К.59

Козоріз В.П., Лапицький Н.І.
Загальне і кадрове діловодство: Навчальний посібник. - К. МАУП, 2002. - 168с.

В навчальному посібнику висвітлені питання документування, організації роботи з документами у процесі управління персоналом, а також практичні питання кадрового діловодства. Наведено сучасні типові документи. Технологію їх оформлення і практичні рекомендації щодо обліку кадрів, підготовки розпорядчих документів з кадрових питань.

Для студентів і викладачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, спеціалістів, керівників організацій.

 

63.3(4Укр)4
Р75

Росовецкий С.К.
Очерки истории отечественного менеджмента (Х- XVIII в.). - К.: МАУП, 2002.-160с.

Понятия "менеджмент", "история менеджмента" ассоциируются у современного читателя с западной цивилизацией XIII - XX вв.

В предлагаемой книге собран ряд статей об истории менеджмента древней Руси, Московии и Украины. Сделана попытка на основе восточно-славянских литературных памятников осмыслить опыт предков.

 

63.2(4Укр)
Г81

Гречило А.Б. та ін.
Герби міст України (ХІV - І пол. ХХ ст.): Науково -
популярне видання, що містить близько 450 зображень гербів міст, містечок та сіл України / А.Б.Гречило, Ю.К.Савчук, І.І.Сварник. - Л.: Брама,2001. 400с.

Вашій увазі пропонується науково-популярне видання, що містить близько 450 зображень гербів міст, містечок та сіл України, частина з яких публікується вперше.

Книга ілюстрована значною кількістю архівних матеріалів й на сьогодні найповніше висвітлює тему розвитку територіальної, міської, приватної, корпоративної геральдики на теренах України.

Призначена для тих, хто цікавиться історією України і геральдикою зокрема.

 

74.6я73
Є.27

Євтух М.Б., Сердюк О.П.
Соціальна педагогіка: Підручник .- МАУП, 2002. - 232с.

Як сформувати особистість, щоб вона увійшла в соціум і не тільки не вступала з ним в антагоністичні суперечності, а надихаючись, збагачувала його своєю власною життєдіяльністю? Де взяти державний лад з "людським обличчям"? Саме ці актуальні питання потрапили в поле зору авторів підручника для студентів, які вивчають соціально-педагогічні механізми, сприяння демократичному саморухові суспільства.

 

76.006.5я73
0-24

Обритько Б.А.
Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. -
К.: МАУП, 2002.-240с.

У пропонованому курсі лекцій розглянуто етапи рекламного процесу - від виникнення потреби в рекламному звернені до його створення, публікації у засобах масової інформації та організації всього комплексу рекламної діяльності. Описано нові сучасні напрямки в теорії і практиці рекламних комунікацій. Висвітлено місце й роль реклами в системі маркетингу.

Для студентів, викладачів і менеджерів, які працюють у сфері маркетингових комунікацій і рекламного бізнесу.

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua