Державна бібліотека України для юнацтва
Нові надходження

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Грудень 2002 року

65.9(4УКР)262.1я73

Банківський менеджмент: Навчальний посібник/ О.А. Кириченко, І.В. Геленко, С.Л. Роголь та ін.: За ред. О.А. Кириченка.-К.: Знання-Прес, 2002.- 438с.

Це якісно новий навчальний посібник у якому на системній основі розкриваються основні параметри управління комерційним банком, найважливіші завдання банківського менеджменту. Проблеми і методи їх вирішення. Крім того у посібнику розглядається банківська система України та її особливості, узагальнено досвід банківського менеджменту за роки незалежності України.

Посібник розрахований для студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

32.973я73

Дибкова Л. М.
Інформатика та комп'ютерна техніка: Посібник.- К.: Академвидав, 2002.-320с. (Альма-матер).

У посіднику подано структуру програмного забезпечення, аналіз існуючих операційних систем, основні принципи роботи в середовищі Windows 98 із програмою "Проводник". Детально описано роботу прикладних програм Mikrosoft Office 2000, а також основи програмування мовою Visua 1 Basic 6.0.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

63.2(4УКР)я73

Історичне джерелознавство: Підручник для студентів істор. Спец. ВНЗ/ Авт.: Я.С. Калакура, І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов та ін.- К.: Либідь, 2002.- 488с.

У підручнику висвітлюються такі вузлові проблеми, як предмет, об'єкти та структура джерелознавства, його значення і завдання. Значну увагу приділено характеристиці основних груп джерел з історії України, даються методичні рекомендації щодо їхнього використання у науковій та педагогічній практиці.

Для студентів гуманітарних спеціальностей.

 

65.01я73

Мочерний С. В.
Політична економія: Навчальний посібник для студентів.- К.: Знання-Прес, 2002.- 687с. (Вища освіта ХХІ століття).

Це один із перших в Україні навчальних посібників з політичної економії, написаний на новій концептуальній основі з урахуванням позитивних надбань світової економічної думки і сучасної соціальної практики. У посібнику системно розкриваються закони, принципи та суперечності розвитку різних економічних систем на макро-, мікро- і світовому рівнях, зв'ясовується вплив на цей процес держави, соціальних відносин, права, культури, моралі.

Розрахован на студентів економічних спеціальностей

67.9(УКР)304.1я73

Дахно І.І.
Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів. - К.: Либідь.2002.-200с.

Висвітлюються теоретичні і практичні питання щодо правової охорони в Україні і світі об'єктів інтелектуальної власності й використання їх на ліцензійній основі. Навчальний посібник може використовуватися як під час вивчення патентного і авторського права, так і в рамках цивільного, господарського, адміністративного, міжнародного приватного права.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

32.965я73

Зайцев Г.Ф. та ін.
Теорія автоматичного управління: Підручник/ Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов, О.І. Бріцький: За ред. Г.Ф. зайцева.- К.: Техніка, 2002.- 688с.

У підручнику викладається теорія та інженерні методи розрахунку систем автоматичного управління та регулювання. Описуються принципи управління, динамічні характеристики ланок та систем автоматичного управління. Відроджені статистичні методи аналізу та синтезу оптимальнох параметрів непреривних систем, методи дослідження імпульсних, цифрових та нелінійних систем автоматичного управління. Велику увагу приділено сучасним методам дослідження, наприклад, методу простору станів, використано сучасний математичний пакет MathCad-2000.

Призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів.

 

60.56я73

Соціологія культури: Навчальний посібник для студ. Вищих закладів освіти /О.М. Семашко, В.М. Піча, О.І. Погорілий та ін. За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі.- К.: Каравела. 2002._334с.

На засадах культурології і соціології культури вперше систематизовано для навчальних цілей зміст соціокультурної сфери та її основних галузей - науки, освіти, етнокультури, вільного часу і дозвілля, книги і читання, музики, театру, художньої літератури та ін.

Розраховано на студентів та викладачів художніх, культурно-мистецьких, педагогічних вищих навчальних закладів, соціологічних факультетів та відділень університетів, академій.

 
Останнє поновлення:
02.06.2020 14:09
перейти до архіву:
2002
             
2003
2004
2005
2006
XII
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 XI
 XII
2016
2017
II 
VII 
X 
XI 
2018
II 
X 
XI 
2019
2020
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua