українською мовою
Для тих, хто хоче знати більше - Фізика!

Фізика

Бібліографія
Помічник школяра
Сторінки історії.
Погляд у минуле
Фізика для випускників
і абітурієнтів
Перевір свої знання
Фізика на сторінках WWW
  Повна електронна
версія видання
Фомат PDF (88 кб)

Математика
Біологія
Хімія
Історія України

Космонавтика

Електронний каталог

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Година Землі

Яндекс цитирования

Rambler's Top100


Розділ 4. Перевір свої знання

 

Алмаева Л.В. Тесты по физике. 9-й кл.– Саратов: Лицей, 2001.– 48 с.

Тести складено відповідно до базової програми шкільного курсу фізики. Кожен тест має 2 варіанти і включає від 5 до 30 завдань, що стосуються до певного розділу програми.

 

Аніщенко В.О. Задачі та вправи до державного екзамену з фізики та методики її викладання / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя.– Ніжин: НДПУ ім.М.Гоголя, 2003.– 114 с.

 

Антонов О.А. Фізика. Розв’язання задач, відповіді на питання, підказки до лабораторних робіт. До підручника С.У.Гончаренка “Фізика. 9 клас”.– Х.: Веста, 2000.– 192 с.

У посібнику вміщено розв’язки та відповіді до всіх задач, вправ та запитань для самоперевірки із відомого підручника для 9 класу загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв гуманітарного профілю.

 

Антонов О.А. Физика: Решения задач, ответы на вопросы, подсказки к лабораторным работам. К учебникам С.У. Гончаренко “Физика. 10 класс. Для гимназий и классов гуманитарного профиля”. “Физика. 10 класс. Для лицеев и классов естественнонаучного профиля”. “Физика. 11 класс. Для гимназий и классов гуманитарного профиля”.– Х.: Веста, 2000.– 224 с.

 

Артемов Н.Е., Пономаренко В.Н. Задачник-практикум: Фізика – 9 кл.: (Навч. посібник).– Донецк: «ЄАІ–прес», 1997.–176с.

У посібнику подаються основні поняття, закони та формули курсу фізики 9 класу. Пропонуються тестові, контрольні роботи для перевірки та самоконтролю засвоєння матеріалу.

 

Атаманчук П.С., Криськов А.А., Мендерецький В.В. Зб. задач з фізики / П.С. Атаманчук (ред.); Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т.– К.: Школяр, 1996.– 301с.

 

Атаманчук П.С., Кух А.М. Тематичні завдання еталонних рівнів з фізики (9-11 класи): Навч.-метод. посіб.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-вид. від., 2001.– 74 с.: іл.

Пропонуються завдання, орієнтовані на певний еталон засвоєння навчального матеріалу (пізнавальної задачі): від заучування до повного володіння знаннями, навичками, уміннями та переконаннями.

 

Баканина Л.П ., Белонучкин В.Е., Козел С.М. Сборник задач по физике: Учеб. пособие для углубл. изуч. физики в 10-11 кл. общеобразоват. учреждений.– М.: Просвещение, 1995.– 176 с.

Збірник містить близько 600 задач з усіх розділів курсу фізики за програмами 10-11 класів середньої школи з поглибленим вивченням фізики. У кожному розділі збірника є як прості задачі, призначені для первинного ознайомлення з методикою розв’язання, так і більш складні, що є невеличкими фізичними дослідами.

 

Боровий М.О., Островський І.В., Пастушенко С.М. 100 конкурсних задач із фізики: Довід. для учнів серед. шкіл та абітурієнтів вузів.– К.: Діал, 2001.– 103 с.

У довіднику наведено приклади конкурсних задач з фізики, які пропонувалися на вступних екзаменах або співбесідах у київських вузах. Матеріал систематизовано у трьох розділах: типові, трирівневі задачі та задачі підвищеної складності.

 

Бугайов О.І.,Коршак Є.В., Корсак К.В. Тести. Фізика.– К.: Освіта тижневик, 1993.– 95с.

Завдання для перевірки знань, умінь і навичок випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій.

 

Габович О.М., Резенвайт О.Г. Ще раз про тіло, кинуте під кутом до горизонту // Країна знань.– 2002.– №3-4.– С.14-17.

Наведено задачі про рух тіла, кинутого під кутом до горизонту в полі сили тяжіння, та їх розв’язки.

 

Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А .1001 задача по физике с ответами, указаниями, решениями.– 4-е изд., стереотип.– Х.: Гимназия, 1998.– 351с.

 

Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с решениями / Независимый научно-метод. центр “Развивающее обучение”.– Х.: Центр “Инновации в науке, технике, образовании”, 1996.– 602 с.

 

Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике: Учеб. пособие.– 5-е изд.– М.: Высш. шк., 1983.– 351 с.: ил.

Збірник включає питання і задачі з усіх розділів програми вступних іспитів у вузи з підвищеними вимогами щодо фізики. Серед них багато цікавих і оригінальних запитань і задач, що пропонувалися в різних вузах технічного і фізичного профілів.

 

Гончаренко С. У. Фізика: Методи розв‘язування задач.– 2-е вид.– К.: Либідь, 1996.– 128 с.

 

Гусейнов Д.Я. Готовые решения. К учебнику А.П.Рымкевич “Зборник задач по физике” (изд.”Просвещение”). 9 кл. Механика.– М.: ДАИРС, 2001.– 264 с.

 

Джанколи Д. Физика: В 2-х т.: Пер. с англ.– М.: Мир, 1989.

Т. 1.– 656 с., ил.

Т. 2.– 667 с., ил.

Навчальний посібник американського вченого охоплює великий матеріал з усіх розділів класичної і сучасної фізики, поданий доступно й цікаво. Особлива увага приділяється детальному викладу фізичних законів і вирішенню задач. У першому томі розглядається кінематика, динаміка, гідродинаміка, коливання, хвилі, звук і термодинаміка; у другому – електрика, магнетизм, оптика, спеціальна теорія відносності, теорія елементарних часток. Виклад кожної теми починається з конкретних дослідів і спостережень, що, без сумніву, знайомі кожному.

Особливої цінності книзі додає ілюстрований матеріал. Курс фізики Д.Джанколі призначений для широкого кола читачів.

 

Жукарев А.С., Матвеев А.Н., Петерсон В.К. Задачи повышенной сложности в курсе общей физики: Учеб. пособие / А. Н. Матвеев (общ. ред.).– 2-е изд., испр.– М.: Эдиториал УРСС, 2001.– 190с.

 

Забигайло И.И. Физика. 9-11 кл.: Темат. контроль знаний по 12-бальной системе оценивания.– Запорожье: Просвіта, 2002.– 56с.

 

Зельберт М.І. Фізика. Розв’язання до підручника Є.В.Коршака, О.І.Ляшенка, В.Ф.Савченка. 9 кл.: Для учнів усіх типів шкіл.– Донецьк: БАО, 2002.– 108с.

 

Зельберт М.І. Фізика. Розв’язання до підручника С.У.Гончаренка. 10 кл.: Для учнів усіх типів шкіл.– Донецьк: БАО, 2002. — 32с.

 

Зельберт М.І. Фізика: Розвязання до зб. задач А.П. Римкевича. 9-11 кл.– Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2003.– 576 с.

Посібник уміщує розв’язання задач, згруповані в17 розділах.

 

Иванов А.А., Иванова З.И. Тесты по физике для 11 кл.– Саратов: Лицей, 2000.– 48с.

 

Иванченко С.Н., Сбродов В.М., Шамало Т.Н. Словарь-справочник по физике.– Екатеринбург: У-Фактория, 2000.– 368с.

 

Клецова В.П., Иванова Ж.В., Ковальчицкая Р.О. Готовые домашние задания + Лабораторные и практические работы. 6-11 кл.: Метод. реком., решения, объяснения и ответы на вопросы, оформ. всех лабораторних и практ. работ, предусмотренных прогр. МОН Украины.– Х.: Торсинг, 2003.– 368с.: ил.

 

Коваленко О.Г. Фізика. Розв’язання задач, відповіді на питання та підказки до лабораторних робіт. До підручника С.У.Гончаренка “Фізика. 9 клас”.– Х.: Веста, 2001.– 191с.

 

Коваленко О.Г. Фізика. Розв’язання задач, відповіді на питання, підказки до лабораторних робіт: До підруч. С.У. Гончаренка “Фізика. 10 клас. Для гімназій та класів гуманітарн. профілю”, “Фізика. 10 клас. Для ліцеїв та класів природничо-наук. профілю”, “Фізика. 11 клас. Для гімназій та класів гуманітарн. профілю”.– Х.: Веста, 2001.– 224с.

 

Лернер Г.И. Физика. Решение школьных и конкурсных задач: Уроки репетитора.– М.: Новая шк., 1995.– 272с.

 

Пістун П.Ф., Будний Б.Є. Фізика. Самостійні та контрольні роботи. 10 клас.– Т.: Навчальна книга-Богдан, 2000.– 64с.

У збірнику подано 480 задач з елементарної фізики, що вивчається у середніх навчальних закладах. Для проведення самостійних та контрольних робіт з кожної теми підібрано 6 варіантів задач. Два останні з них містять задачі підвищеної складності, що можуть бути використані у класах з поглибленим вивченням фізики.

 

Пістун П.Ф., Будний Б.Є. Фізика. Самостійні та контрольні роботи. 11 кл.– Т.: Навчальна книга - Богдан, 2000.– 48 с.

У збірнику подано 384 задач з елементарної фізики, що вивчається у середніх навчальних закладах. Як і в попередньому виданні, для проведення самостійних та контрольних робіт з кожної теми підібрано 6 варіантів задач, два останні з яких містять задачі підвищеної складності.

 

Пістун П.Ф., Будний Б.Є., Козуб І.О. Фізика. Задачі – дослідження. 9-11 кл. Вип. 4.– Т.: Навчальна книга-Богдан, 2000.– 64 с.

У посібнику подано задачі–дослідження, розв’язування яких, передбачає самостійний пошук інформації, використання міжпредметних зв’язків. Після умови задачі подаються розв’язки.

 

Репей В .І., Репей Л.І., Ґудзь В.В. Контрольні роботи з фізики. 11 кл.– Т: Мандрівець, 1999.– 48 с.

Видання містить 6 робіт з курсу фізики 11 класу загальноосвітньої школи, а також узагальнюючі роботи за курс 11 класу та за повний курс загальноосвітньої школи.

 

Романенко В.І. Збірник задач з фізики: Самостійні та контрольні роботи для 9-11 кл.– К.: А.С.К., 1998.– 223 с.: іл.

Збірник складають понад 1100 задач з елементарної фізики, які задовольнять потреби і учнів середньої школи, і абітурієнтів, що готуються до вступних екзаменів з фізики.

 

Рибалка А.І. Фізика: Розв’язання всіх задач: Довід. з розв’язання задач до “Збірника задач з фізики для 9-11 кл. середньої школи” А.П. Римкевича. 10 клас / Худож.-оформлювач П.С.Риженко.– Х.: Фоліо, 2001.– 223 с.

У довіднику вміщено докладне розв’язання задач з поясненням. Особливу увагу звернено на фізичний зміст задачі. Докладно розглянуто фізичні процеси і закони, за допомогою яких розв’язується задача.

 

Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 8-10 кл. середньої школи.– 8-е вид., перероб.– К.: Рад. шк., 1987.– 176 с., іл.

До збірника ввійшли задачі з усіх розділів курсу фізики для 8-10 класів середньої школи. Розташування задач відповідає структурі навчальних програм та підручників.

 

Чіркін М. М. 100 задач з фізики: Для вступників до Поділь. держ. аграрно-техн. акад. / Подільська держ. аграрно-техн. акад.– Кам’янець-Подільський, 2003.– 24 с.

 

Швай Р .І. Дидактичний матеріал з фізики. 10 кл. Задачі та роз’вязки: Навч. посіб.– Х.: ВКФ “Гриф”, 2003.– 72 с.

Посібник складено відповідно до програми шкільного курсу з фізики.

 

 

Фізика формує картину світуМолодь та СНІД: серйозний погляд. Державна бібліотека України для юнацтва

Фізика формує
картину світу!

Є в сім'ї підліток?
Він має бути освіченим!

Ернест Резерфорд
Ернест Резерфорд

Альберт Енштейн
Альберт Енштейн

Фермі Енріко
Фермі Енріко

Капіца Петро Леонідович
Петро Леонідович Капіца

Ландау Лев Давидович
Лев Давидович Ландау

Останнє поновлення:
23.07.2013 16:34
Copyright © 2002-2012, Державний заклад "Державна бібліотека України для юнацтва"