українською мовою
Для тих, хто хоче знати більше - Фізика!

Фізика

Бібліографія
Помічник школяра
Сторінки історії.
Погляд у минуле
Фізика для випускників
і абітурієнтів
Перевір свої знання
Фізика на сторінках WWW
  Повна електронна
версія видання
Фомат PDF (88 кб)

Математика
Біологія
Хімія
Історія України

Космонавтика

Електронний каталог

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Година Землі

Яндекс цитирования

Rambler's Top100


РОЗДІЛ 2. Помічник школяра

 

Августин Р.І., Касянчук М.М., Логвінов Г.М. Довідник з фізики для підготовки до екзамену. 9 кл.– Т.: Підручники & посібники, 1999.– 64 с.

Цей посібник дає змогу дев’ятикласникам якнайкраще підготуватися до іспиту з фізики. Він містить відповіді на теоретичні питання, різнорівневі варіанти фізичних задач і алгоритми розв’язків окремих із них.

Богданова Г.С., Смирнова Л.Ф. Фізика. Завдання для тематичного оцінювання знань учнів 11 класу: Метод. посіб.– Х.: Факт, 2001.– 24 с.

У виданні зібрано контрольні роботи та тести з фізики у вигляді рівневих контрольних робіт: початковий, середній, достатній та високий рівні. Оцінка контрольних робіт проводиться за 12-бальною системою.

 

Богданова Г.С., Смирнова Л.Ф. Фізика. Завдання для тематичного оцінювання знань учнів 9 класу: Метод. посіб.– Х.: Факт, 2001.– 40 с.

Методичний посібник містить найрізноманітніші рівневі контрольні роботи та тести з фізики, підібрані з урахуванням шкільної програми.

 

Бойко М.П., Руденко М.П. Методика вивчення окремих питань шкільного курсу фізики: Навч.-метод. посіб.– Ніжин: НДПУ, 2002.– 128 с.

 

Гайдук С.М. Оптика. Лабораторні роботи із сучасними засобами експериментування: Навч. посібник / Наук. ред. С.П.Величко.– Кіровоград: Імекс ЛТД, 2001.– 51с.

У посібнику наведено опис лабораторних робіт з оптики, а також сучасний фізичні методи дослідження оптичних явищ і процесів, методику проведення лабораторних робіт з лазером. Додатки містять комп’ютерну програму для виконання розрахунків у роботах з оптики.

 

Гайдучок Г. М., Лободюк В. А., Рябошапка К. П. Справ. по физике для учащихся.– К.: Рад. шк.– 1981.– 240 с.

У довіднику коротко розкрито зміст основних понять, закономірностей, явищ, законів і теорій, що вивчаються в курсі фізики середньої школи. Наведено приклади використання досягнень фізики в сучасній техніці, технології і наукових дослідженнях. У додатку вміщено таблиці фізичних величин та їхніх одиниць, значення основних фізичних констант тощо.

 

Гандзій Р. Я. Дидактичні матеріали з фізики. 9 кл.– Т.: Підручники & посібники, 1998.– 48 с.

Дидактичні матеріали дозволяють проводити систематичне формальне опитування завдяки вісімнадцяти контрольним роботам, кожна з яких має двадцять варіантів. Задачі цікаві, пов’язані з життям, наукою, технікою, військовою справою тощо. Книга добре ілюстрована.

 

Гандзій Р. Я. Тести з фізики. 9 кл.– Т.: Підручники & посібники, 2000.– 72 с.

У посібнику зібрано завдання для самостійної роботи дев’ятикласників середніх загальноосвітніх шкіл. Десять тестових контрольних робіт охоплюють усі розділи курсу. Кожна з них містить десять завдань і подана в 4 різних варіантах.

 

Гончаренко С.У. Фізика: Основні закони і формули.– 4-є вид.– К.: Либідь, 1996.– 47 с.

 

Гончаренко С.У., Коршак Є.В. Готуємось до фізичних олімпіад.– К.: ІСДО, 1995.– 312с.

Автори пропонують теоретичні та експериментальні завдання з усіх розділів шкільного курсу фізики – близько 1200 задач та відповідей на них. Серед задач є як традиційні, так і нестандартні, що сприяють розширенню кругозору.

 

Гончаренко С.У., Коршак Є.В. Фізика: Олімпіадні задачі.– Т.: Навчальна книга- Богдан, 1998.– (Готуємось до олімпіад).–  Вип. 2: 9-11 кл.– 199 с.

Якщо ти вирішив перевірити свої знання на олімпіаді, тоді ця книга саме для тебе. Вона допоможе тобі підготуватися до олімпіади якнайскоріше.

 

Гончаренко С.У., Мисечко Є.М. Контрольні роботи з фізики. 10-11 кл.– К.: Освіта, 1998.– 141с.

Кожне з 24 комплексних завдань, поданих у посібнику, має 16 варіантів, що містить у кожному з яких по три завдання. Перші два з них – це розрахункові задачі, третє – якісні або експериментальні. Кожна контрольна робота має шифр, який полегшує користування посібником. Задачі розміщено за ступенем складності, що робить видання дуже зручним для повторення і закріплення знань.

 

Гончаренко С.У. Фізика. Механіка: Робочий зошит учня: 9 клас.– К.: Абрис, 1997.

Ч. 1 – 112 с.

Ч. 2 – 96 с.

 

Громов С. В .Энциклопедия элементарной физики.– М.: ВНИРО, 1995.– 304 с.

Енциклопедія містить понад 700 термінів. У ній наведено сучасні визначення основних фізичних понять і величин, що використовуються в елементарному курсі фізики, сформульовано фізичні закони. Багато формул і законів подано разом з висновками і доказами. В енциклопедію включено історичний матеріал.

 

Довідник з елементарної математики, механіки та фізики : Навч. посіб.– К.: Наук. думка, 1996.– 192 с.

 

Дубас З. В. Дидактичні матеріали для тематичного контролю знань з фізики. 9 кл.– Т.: Підручники & посібники, 2001.– 46 с.: рис.

 

Дубас З. В. Дидактичні матеріали з фізики. 10 кл.– Т.: Підручники і посібники, 1999.– 48 с.

 

Дубас З. В. Дидактичні матеріали з фізики. 10 кл.– 2-е вид., випр.– Т.: Підручники & посібники, 2000.– 48 с.

 

Касаткина И. Л., Ларцева Н. А., Шкиль Т. В. Репетитор по физике: Для школьников 9, 10, 11 кл., учащихся лицеев, колледжей, училищ, техникумов, студ. и абитуриентов.– Ростов-на-Дону: Феникс, 1995.

Т. 1 – 863 с.

Т. 2 – 768 с.

 

Ключник В. Фізика в прислів’ях // Фізика.– 2004.– Січ. (№ 2).– С. 8-9.

У публікації представлено різноманітні народні прислів’я на всі теми з фізики.

 

Костюк А. Й . Довідник-практикум з фізики: 7-9 кл.– Т.: Підручники і посібники, 2003.– 102 с.

Довідник складається з дев’яти розділів, у кожному у яких подано основні визначення, закони та формули. Також приділено увагу розв’язуванню задач, що вивчаються в 7-9 класах.

 

Крижанівський В. Г. Фізика. Основні відомості шкільного курсу.– Донецьк: БАО, 1998.– 94 с.

 

Крыжановский В. Г. Физика: Справ. школьника и студ.– Донецк: БАО, 2003.– 458 с.: рис.

Довідник охоплює всі відомості з курсу фізики, що вивчається у школі. Його статті (акустика, астрофізика, радіофізика, фізична електроніка) укладено в алфавітному порядку. У кінці подано алфавітний покажчик.

 

Ланина И. Я. 100 игр по физике: Кн. для учителя.– М.: Просвещение, 1995.– 224 с.: ил.

Лещинський О.П. Фізика як навчальний предмет у середніх школах Великоїбританії, Німеччини та США: Моногр. – Черкаси: ЧДТУ, 2003.– 255 с.

Проаналізовано розвиток змісту шкільного курсу фізики у Великобританії, Німеччині та США в ХІХ-ХХ ст. Розкрито вплив системи освіти, стану економіки, структури суспільних груп на зміст навчального предмета, університетського курсу фізики на зміст шкільного курсу в різні історичні періоди. Описано інтеграційні процеси в розвитку фізики як навчального предмета, зміни у змісті шкільного курсу фізики під впливом нових інформаційних технологій. Висвітлено світові тенденції розвитку змісту шкільного курсу фізики.

 

Логвінов Г., Августин Р., Касянчук М. Довідник з фізики для підготовки до екзамену. 9 кл.– Т.: Підручники & посібники, 1998.– 64 с.

Видання можна використовувати як для вивчення окремих тем, так і для повторення пройденого.

 

Мартинюк М. Т . Вивчення фізики і астрономії в основній школі.– К.: Міжнар. фін. агенція, 1998.– 274 с.

У монографії викладено теоретичні основи змісту і структури інтегрального курсу “Фізика. Астрономія”, як нового навчального предмету, та методичні засади його вивчення в основній школі. Зміст освіти розглядається як чотирьохкомпонентна структура (предметні знання, узагальнені способи діяльності, досвід емоційно-вольового ставлення до результатів і процесу діяльності в даній предметній галузі знань, досвід творчої діяльності). Видання буде корисним для викладачів фізики.

 

Мойсеєнко І. М. Фізика. Опорні конспекти: 11 кл. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003.– 99 с.: мал.

Видання для тих, хто хоче поповнити свої знання з фізики.

 

Окслед К. Фізика: Шк. ил. справ. / К.Оксленд, С.Корин, Д. Уэртхайм; Пер. с англ. А.В.Кокина; Оформ. К.Столлен и др., ил. К. Канчена и др.– М.: Росмэн, 1995.– 128 с.: ил.

Книга складається з шести розділів, у яких подано відомості з механіки і загальної фізики (сила, енергія і властивості речовин), а також про теплову енергію та її дію, хвильовий рух, властивості хвиль, електрику та магнетизм. Визначення згруповано за тематичним принципом. Довідник можна використовувати як словник.

 

Пастушенко С.М. Розв’язуємо задачі з фізики: Навч. посіб. для загальноосвітніх навч. закл.: У 3 вип.– К.: Діал, 2002.– 200 с.: іл.

 

Пастушенко С.М., Пастушенко Т. С. Фізика. Визначення і закони: Довідник для учнів серед. навч. закладів– К.: Діал, Абетка, 2001.– 296 с.

Стисло викладено матеріал, що охоплює курс фізики 7-11 класів. Наведено приклади розв’язування задач на іспиті з фізики.

 

Пастушенко С.М., Пастушенко Т.С. Фізика. Означення, закони, приклади розв’язування задач.– К.: Абетка, 2002.– 312 с.

 

Почтаренко А.С. Фізика в таблицях і схемах: Довідк. вид.– К: Логос, 1997.– 138 с.

Довідник містить стислий виклад основних понять, визначень і законів фізики, які вивчаються в середній школі. Усі відомості подано у вигляді таблиць і схем.

 

Почтаренко А. С. Фізика. Як розв’язувати задачі.– К.: Логос, 1998.– 142 с.

Книгу складають цікаві задачі з малюнками, які допомагають краще аналізувати завдання та розв’язувати їх. Матеріал згруповано в розділах і додатку.

 

Соколович Ю.А., Богданова Г.С . Фізика. 11 клас: Відповіді на екзаменаційні білети.– Х.: Торсінг, 2000.– 64 с.

 

Тимочків М.І. Фізика. Дидактичний матеріал для тематичного контролю знань. 9 кл.– Т.: Навчальна книга- Богдан, 2001.– 103 с.

 

Тимочків М.І. Фізика. Дидактичний матеріал для тематичного контролю знань. 10 кл.– Т.: Навчальна книга- Богдан, 2001.– 159 с.

Це та попереднє видання допоможуть тобі підготуватися до тематичної атестації.

 

Триліс О. Навіщо вивчати фізику // Фізика.– 2004.– Серп. (№ 23-24).– С. 1-2.

Про заохочення учнів до вивчення фізики у школах.

Фізика. Лабораторний практикум : Навч. посіб. для студ. усіх спец. / В.І.Клапченко, Г.Д.Потапенко, В.І.Тарасевич, В.О.Клименко, В.Є. Дугінов, Ю.І.Григораш, Г.Ю.Краснянський, Д.В.Гамов, І.О.Азнаурян; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.– К., 2002.– 235 с.

Наведено лабораторні роботи з основного курсу фізики, зокрема: механіки, молекулярної фізики, електрики та магнетизму, коливань та хвиль, оптики, фізики атомів, молекул та твердого тіла, атомної та ядерної фізики.

 

Школьникам о современной физике: Акустика. Теория относительности. Биофизика / Сост. В.Н.Руденко; Худож. С.Ф.Лухин и др.– М.: Просвещение, 1990.– 175 с.: ил.
Книга знайомить із сучасними станом фізичної науки та суміжних галузей природознавства і техніки. Вона може служити доповненням до матеріалу шкільного курсу і зацікавить тих, хто по-справжньому любить фізику і вирішив серйозно вивчати її.

Фізика формує картину світуМолодь та СНІД: серйозний погляд. Державна бібліотека України для юнацтва

Фізика формує
картину світу!

Є в сім'ї підліток?
Він має бути освіченим!

Ернест Резерфорд
Ернест Резерфорд

Альберт Енштейн
Альберт Енштейн

Фермі Енріко
Фермі Енріко

Капіца Петро Леонідович
Петро Леонідович Капіца

Ландау Лев Давидович
Лев Давидович Ландау

Останнє поновлення:
23.07.2013 16:34
Copyright © 2002-2012, Державний заклад "Державна бібліотека України для юнацтва"